งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรมจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรมจริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 “แนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา โรงเรียนคุณธรรมทั้งโรงเรียน”2 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ

2 1. ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรมจริยธรรม
คุณธรรม: สภาพคุณงามความดี จริยธรรม: ข้อประพฤติปฏิบัติ(คำพูด/การกระทำ) ซื่อสัตย์ = ไม่โกหก/ไม่ฉ้อราษฏร์บังหลวง มีวินัย = อ่านหนังสือวันละครึ่งชั่วโมง

3 2. ทำอย่างไร จึงจะพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณธรรม
สมัครใจ และเต็มใจ ใช้กระบวน การมีส่วนร่วม โรงเรียนคุณธรรม มีการติดตาม นิเทศและ ประเมินผล งบประมาณ ไม่เพิ่ม

4 3.แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อน สู่โรงเรียนคุณธรรม 5 ขั้นตอน
1. ทำความเข้าใจร่วมกัน 2. กำหนดคุณธรรมเป้าหมายของโรงเรียน 3. การจัดทำโครงงานคุณธรรม 4. การลงมือร่วมกันปฏิบัติ 5. การประเมินผลและเสริมแรงกัน

5 3.1ขั้นตอนการชี้แจงทำความเข้าใจร่วมกัน สรุปข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์โครงการคุณธรรม

6 3.2ขั้นตอนการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ค้นหาคุณธรรมเป้าหมาย กำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์

7 ตารางคุณธรรมอัตลักษณ์
คุณธรรมเป้าหมาย พฤติกรรมบ่งชี้/ข้อปฏิบัติ (จำแนกตามกลุ่ม) ผู้บริหาร ครู นักเรียน ความซื่อสัตย์ จัดซื้ออย่างโปร่งใส เข้าสอนตรงเวลา ไม่ลอกการบ้าน ความรับผิดชอบ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี สอนให้เด็กคิด มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน ความพอเพียง ใช้จ่ายตามแผน ใช้สื่อการสอนร่วมกัน ใช้เงินประหยัด

8 3.3 ขั้นตอนการจัดทำโครงงานคุณธรรม ตามความต้องการของโรงเรียน
ผังมโนทัศน์ โครงงานคุณธรรมแบบย่อ โครงงานคุณธรรม ตามความต้องการของโรงเรียน

9 โครงงานคุณธรรม ชื่อโครงงาน ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย แผนการดำเนินโครงงาน งบประมาณ หลักธรรมที่นำมาใช้ ความเชื่อมโยงสู่คุณธรรมอัตลักษณ์ วิธีการวัดและประเมินผล ผู้รับผิดชอบโครงงาน

10

11 3.4 ขั้นตอนการลงมือร่วมกันปฏิบัติ ลงมือปฏิบัติด้วยกันทั้งโรงเรียน

12 โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย ปฏิทิน ลงมือปฏิบัติ AAR เผยแพร่

13 3.5 ขั้นตอนการนิเทศเสริมแรง และประเมินผล
นิเทศเยี่ยมเยียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลาดนัดโครงงานคุณธรรม กัลยาณมิตร

14 กระบวนการนิเทศอาสาติดตามโรงเรียนคุณธรรม
KM รอบ 1 ปี จบการอบรม ลงนิเทศ ครั้งที่ 4 (เดือนที่ 10-12) นิเทศ ครั้งที่ 1 (เดือนที่ 1-3) ลงนิเทศ ครั้งที่ 3 (เดือนที่ 7-9) ลงนิเทศ ครั้งที่ 2 (เดือนที่ 4-6) KM รอบ 6 เดือน

15 4. รู้ได้อย่างไรว่าได้เป็นโรงเรียนคุณธรรมจริยธรรมแล้ว

16 เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน
กระบวนการบริหารงาน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณธรรมของโรงเรียน 1.การวางแผนงานคุณธรรม 2.สร้างกลไกการลงมือปฏิบัติงาน 3.กำหนดการติดตามนิเทศงาน 4.มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

17 จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
4.1 การวางแผนงานคุณธรรม จัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม

18 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
วิสัยทัศน์ ช่วยกันสร้างคนดีให้สังคม เป้าประสงค์ มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรม จริยธรรม มีกลไกและเครื่องมือที่ทุกคนมีส่วนร่วม พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ในโรงเรียนลดน้อยลง วัตถุประสงค์ พัฒนาความร่วมมือจากทุกภาคส่วน พัฒนาเครื่องมือ พัฒนาแนวปฏิบัติ ยุทธศาสตร์ดำเนินงาน ผนึกกำลังของผู้บริหาร ครู และนักเรียน บูรณาการกับโครงการต่าง ๆ ...

19 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ)
แผนปฏิบัติ แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม คุณธรรมเป้าหมาย 1. ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความพอเพียง คุณธรรมอัตลักษณ์ ความซื่อสัตย์ ผู้บริหาร ครู นักเรียน จัดซื้ออย่างโปร่งใส ... เข้าสอนตรงเวลา ไม่ลอกการบ้าน 2. ความรับผิดชอบ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี มีน้ำใจช่วยเหลือเพื่อน 3. ความพอเพียง ใช้จ่ายตามแผน ใช้สื่อการสอนร่วมกัน ใช้จ่ายประหยัด

20 แผนพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม (ต่อ)
โครงการ/โครงงาน/กิจกรรม โรงเรียนมีโครงการ/โครงงาน/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม รวมทั้งสิ้น....โครงงาน ได้แก่ ... ตัวชี้วัดในการพัฒนาโรงเรียนสู่โรงเรียนคุณธรรมจริยธรรม คณะทำงานรับผิดชอบ

21 สร้างการมีส่วนร่วม/มีกระบวนการ
4.2 สร้างกลไกการลงมือปฏิบัติงาน สร้างการมีส่วนร่วม/มีกระบวนการ

22 กัลยาณมิตร/ให้คำแนะนำ
4.3กำหนดการติดตามนิเทศงาน กัลยาณมิตร/ให้คำแนะนำ

23 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
4.4 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม

24 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
1.มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม 2.มีกลไกและเครื่องมือในการปฏิบัติคุณธรรมจริยธรรมร่วมกันทั้งโรงเรียน 3.พฤติกรรมที่พึงประสงค์ในโรงเรียนเพิ่มขึ้น 4.พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดน้อยลง

25 ตัวชี้วัดโรงเรียนคุณธรรม
5.มีกระบวนการมีส่วนร่วมจากผู้เกี่ยวข้องในโรงเรียน 6.มีองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมฯและบูรณาการไว้ในชั้นเรียน 7.เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านคุณธรรมฯ

26 ตัวอย่างตัวชี้วัดเพิ่มเติม
- มีการขยายเครือข่ายโรงเรียนคุณธรรม - มีภาคีความร่วมมือ - เป็นแหล่งเรียนรู้ในภูมิภาค - ครูเป็นต้นแบบด้านคุณธรรม

27 การประเมินผลการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรม
การประเมินผลในระดับโครงงานคุณธรรม การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน 1) การเริ่มโครงงานคุณธรรม 2) ช่วงระยะกลางแผนของโครงงานคุณธรรม 3) เมื่อสิ้นสุดโครงงานคุณธรรม

28 การประเมินผลภาพรวมของโรงเรียน
คุณธรรมเป้าหมาย : ความรับผิดชอบ คุณธรรมอัตลักษณ์ของผู้บริหาร : ตรงต่อเวลาตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลเป็นหลัก ตัวชี้วัด : พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้บริหารเพิ่มขึ้น

29 ศูนย์โรงเรียนคุณธรรม มูลนิธิยุวสถิรคุณ
214 ถนนนครสวรรค์ แขวงวัด โสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โทรศัพท์ ต่อ 115


ดาวน์โหลด ppt 1. ตระหนักในคุณค่าของ คุณธรรมจริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google