งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Good Morning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Good Morning."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Good Morning

2 วันที่ 17-18 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข:กรณีภัยจากอากาศหนาว วันที่ มีนาคม 2558 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

3 กำหนดการ วันที่ 17 มีนาคม 2558 กล่าวเปิดการประชุม
น. ลงทะเบียน น. กล่าวรายงานที่มาและวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม โดย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย หัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ฯ   กล่าวเปิดการประชุม โดย นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป 09.30 – น. อภิปราย “นโยบาย/ยุทธศาสตร์/บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : กรณีภัยจากอากาศหนาว วิทยากร โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผอ.ศูนย์อำนวยการบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางมนัสนันท์ ลิมปวิทยากุล ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค นายแพทย์พรชนก รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองผู้อำนวยการสำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย สำนักโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ผู้ดำเนินการอภิปราย

4 วันที่ 17 มีนาคม 2558 (ต่อ) 13.00 – 16.30 น. ประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม
วันที่ 17 มีนาคม 2558 (ต่อ) – น. ประชุมกลุ่มย่อย 5 กลุ่ม กลุ่ม ประเด็นการประชุมกลุ่ม กลุ่ม 1 ปภ.จังหวัด จากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน การดำเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กลุ่ม 2 ปภ.จังหวัด จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่ม 3 อบจ. จากจังหวัดภาคเหนือ และภาคตะวันออก เฉียงเหนือ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กลุ่ม 4 สสจ.และหน่วยงานสาธารณสุข การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค และการสอบสวนโรคช่วงฤดูหนาว กลุ่ม 5 สสจ.และหน่วยงานสาธารณสุข การดำเนินงานของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ด้านการเตรียมพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน การบริหารเวชภัณฑ์ การส่งกำลังบำรุง(Logistic) การบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ(War Room)และการสื่อสารความเสี่ยง

5 เชิญรับประทานอาหาร เย็น
18.30น. เป็นต้นไป เชิญรับประทานอาหาร เย็น และเชิญร้องเพลงKaraoke ตาม อัธยาศรัย

6 วันที่ 18 มีนาคม 2558 – น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ : นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อยทั้ง 5 กลุ่ม (กลุ่มละ 5 นาที) 11.00 – น. อภิปราย “การบูรณาการงานที่เกี่ยวข้องในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน : กรณีภัยจากอากาศหนาว” วิทยากร โดย ผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้แทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ นางเปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 นางแสงโฉม ศิริพานิช สำนักระบาดวิทยา ผู้ดำเนินการอภิปราย แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย สำนักโรคติดต่อทั่วไป  11.30 – น. สรุปภาพรวมการประชุมและปิดการประชุม

7 เดินทางกลับ โดยสวัสดิภาพ
ขอขอบพระคุณทุก ท่าน


ดาวน์โหลด ppt Good Morning.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google