งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์ หลักสูตร ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (อาชญาวิทยาและงานยุติธรรม) ปี ๒๕๕๓

2 วัตถุประสงค์ของ การศึกษา

3 2.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการใน การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของ เด็กและเยาวชน
1.เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพล ต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ ของเด็กและเยาวชน 2.เพื่อศึกษารูปแบบวิธีการใน การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของ เด็กและเยาวชน ๓.เพื่อศึกษาแนวทางการ ป้องกันการกระทำผิดของเด็กและ เยาวชน

4 ผลการศึกษาของ เยาวชน

5 ส่วนใหญ่มักจะทำความผิดกับ เพื่อน มีขั้นตอน ในการวางแผนก่อนที่จะทำการ โจรกรรม โดย หาทางที่จะหลบหนีไว้ทุก จะ กระทำก็ต่อเมื่อ โอกาสเอื้ออำนวยเท่านั้น โดยจะ ใช้อาวุธในการลงมือ รวมทั้งบาง รายใช้การระเบิดขนาดเล็กเพื่อ ทำลาย รูกุญแจ ง่ายต่อการยกขึ้นรถ กระบะ แต่ส่วนใหญ่จะ นำชิ้นส่วนไปขายเพื่อเปลี่ยนเป็น เงิน มากกว่านำรถ มาใช้ส่วนตัว

6 ผลการวิจัยของ เยาวชน

7 ปัจจัยด้านการกระทำผิดเด็ก และเยาวชน มักมีตัวแบบมาจากเพื่อนซึ่งคิดว่า เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้น ได้รับการยก ย่องจากกลุ่มเพื่อน ทำให้เด็กและ เยาวชนมีเพื่อนจำนวนมาก ซึ่ง นิสัยเด็กและเยาวชน จะชอบเที่ยวเตร่ในเวลากลางคืน จึงสรุปได้ว่าปัจจัยด้านกาน เรียนรู้ และการคบหาสมาคมที่ แตกต่าง มีอิทธิพลต่อการ โจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็ก และเยาวชน

8 ข้อเสนอแนะจากงานวิจัย

9 1.ควรศึกษาเยาวชนที่กระทำความผิด ฐานความผิด เกี่ยวกับการลักทรัพย์ในประเภทโจรกรรม รถจักรยานยนต์ในต่างจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเป็นการทดสอบและยืนยันทฤษฎี ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยอีกครั้งหนึ่ง 2.ควรศึกษาถึงปัจจัยอื่นๆที่ส่งผลต่อการ กระทำความผิด ตามฐานความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ในประเภท การโจรกรรมรถจักรยานยนต์ 3.ควรศึกษาในลักษณะการกระทำผิดซ้ำ ของเด็กและเยาวชนในฐานความผิดเกี่ยวกับ ทรัพย์ในประเภทโจรกรรมรถจักรยานยนต์

10 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการโจรกรรมรถจักรยานยนต์ของเด็กและเยาวชน : ศึกษาเชิงทฤษฎีการเรียนรู้และการคบหาสมาคมที่แตกต่าง ผู้วิจัย วันทินีย์ เอี่ยมกระสินธุ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google