งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีในงบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีในงบการเงิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีในงบการเงิน
Bunchee Tip by Aooddy on Monday 20 Jan. 2014 การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีในงบการเงิน หลักเกณฑ์ในการจัดประเภทสินทรัพย์ โดยจะกล่าวถึงเฉพาะอสังหาริมทรัพย์

2 อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน อาคาร และส่วนควบ) สามารถจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีต่าง ๆ ได้ ดังนี้
สินค้าคงเหลือ (Inventory) 1.ถือไว้เพื่อขายตามปกติของกิจการ (Held for sale) 2.อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป (WIP) 3.อยู่ในรูปของวัตถุดิบเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ (In the form of materails) ตัวอย่าง : การสร้างบ้านพร้อมที่ดินขาย – GLR, ที่ดินระหว่างการพัฒนา

3 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (investment property - ip)
อสังหาริมทรัพย์ (ที่ดิน หรืออาคาร หรือส่วนควบอาคาร หรือทั้งที่ดินและอาคาร) ที่ถือ ครอง (โดยเจ้าของหรือโดยผู้เช่าภายใต้สัญญาเช่าการเงิน) เพื่อหาประโยชน์จาก 1.รายได้ค่าเช่า 2.การเพิ่มขึ้นของมูลค่าของสินทรัพย์ (Capital gain) หรือทั้งสองอย่าง ที่ดินที่กิจการซื้อมาโดยยังไม่มีโครงการที่จะทำอะไร ถือเป็นการเก็งกำไร และ เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน ตัวอย่าง : อาคารสำนักงานให้เช่า (SSQ), ที่ดินและอาคารโครงรามคำแหง และ ที่ดินเปล่า non-core

4 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PPE)
ความแตกต่างระหว่าง อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP) และ ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (Property, plant and equipment – ppe) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (IP) ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (PPE) มีวัตถุประสงค์เพื่อการหารายได้จากการให้เช่าจาก อสังหาริมทรัพย์นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อการเก็งกำไร (Capital gain) จากอสังหาริมทรัพย์นั้น วิธีการบันทึกบัญชีและการวัดมูลค่าใช้ได้ 2 วิธี - ราคาทุน (Cost model) - มูลค่ายุติธรรม (Fair value model) เป็นอสังหาริมทรัพย์ที่มีไว้ใช้งาน เพื่อประโยชน์ ในการผลิต จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการ หรือใช้ ในการบริหารของกิจการ กิจการคาดว่า จะใช้ประโยชน์มากกว่าหนึ่งรอบ ระยะเวลา บันทึกบัญชีและวัดมูลค่าโดยวิธีราคาทุน และวิธี ตีราคาใหม่ (Cost & Revaluation) – อาคาร โรงแรม W Hotel

5


ดาวน์โหลด ppt การจัดประเภทสินทรัพย์ทางบัญชีในงบการเงิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google