งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทนำ บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทนำ บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 งบการเงินรวมกรณีมีรายการระหว่างบริษัท กำไรระหว่างบริษัทในสินค้าคงเหลือ

2 บทนำ บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน
กำไรที่เกิดขึ้นจากการค้าขายระหว่างบริษัท จะถูกบันทึกในสมุดบัญชีในบริษัทในเครือ หากไม่มีการตัดบัญชีในรายการที่เกิดขึ้นก่อนการจัดทำงบการเงินรวม อาจทำให้การรับรู้รายการในงบการเงินรวมซ้ำซ้อน จำนวนกำไรระหว่างบริษัทที่ได้รวมไว้ในการขายได้ถูกรับรู้เป็นรายได้ของบริษัทผู้ขาย และรวมอยู่ในสินทรัพย์ในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ซื้อ มีผลทำให้กำไรสุทธิของบริษัทหนึ่งสูงไป และสินทรัพย์ของอีกกิจการหนึ่งสูงไปด้วยเช่นกัน

3 รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกรณีไม่มี mark up กำไร
รายการซื้อขายระหว่างบริษัท หากไม่มีการกำไรในการขาย จะไม่มีผลกระทบต่อกำไรสุทธิรวม เนื่องจากรายได้เมื่อหักต้นทุนขายแล้วกำไรขั้นต้นเป็นศูนย์( ขาย = ต้นทุนขาย) ซึ่งถึงไม่มีการบวกกำไร แต่หากไม่มีการตัดบัญชีรายการระหว่างบริษัท มีผลทำให้รายได้สูงเกินไป และต้นทุนขายสูงไปในจำนวนเท่ากัน รายการซื้อขายระหว่างบริษัท ในด้านผู้ขายบันทึกบัญชี Dr. ลูกหนี้ / เงินสด xxx Cr. ขายสินค้า xxx ด้านผู้ซื้อบันทึกบัญชี ขึ้นอยู่กับวิธีการบันทึกสินค้า ถ้าผู้ซื้อ บันทึกสินค้าแบบต่อเนื่อง Dr. สินค้าคงเหลือ xxx Cr. เจ้าหนี้ xxx ถ้าผู้ซื้อ บันทึกสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด Dr. ซื้อสินค้า xxx Cr. เจ้าหนี้ xxx

4 รายการซื้อขายระหว่างบริษัทกรณีไม่มี mark up กำไร
รายการตัดบัญชีจะเป็นดังนี้ กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนื่อง Dr. ขายสินค้า xxx Cr. ต้นทุนขาย xxx กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด Cr. ซื้อสินค้า xxx ตัวอย่างที่ 1

5 กำไรยังไม่เกิดในสินค้าคงเหลือปลายงวด
ในกรณีที่ซื้อขายสินค้าระหว่างบริษัทในงวดบัญชี หากผู้ซื้อเพื่อนำไปขายแต่ยังขายไม่หมด สินค้าคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงินของผู้ซื้อจะแสดงด้วยมูลค่าที่บวกกำไรไว้ และงบกำไรขาดทุนก็จะสูงกว่าความเป็นจริง รายการตัดบัญชีที่ควรเป็นมี 2 รายการคือ ตัดบัญชีรายการซื้อขายระหว่างบริษัทในงวดบัญชีนั้น ด้วยมูลค่าซื้อขายระหว่างบริษัท ตัดบัญชีกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบต่อเนือง Dr. ต้นทุนขาย xxx Cr. สินค้าคงเหลือ xxx กรณีบันทึกบัญชีสินค้าแบบเมื่อสิ้นงวด Dr. สินค้าคงเหลือ(งบกำไรขาดทุน) xxx Cr. สินค้าคงเหลือ(งบแสดงฐานะการเงิน) xxx ตัดรายการหนี้สินระหว่างกัน โดย เดบิตเจ้าหนี้ และเครดิต ลูกหนี้

6 การรับรู้กำไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด
กำไรที่ยังไม่รับรู้ในสินค้าคงเหลือปลายงวดของงวดก่อน เมื่อขายในงวดปัจจุบัน กำไรดังกล่าวควรรับรู้เป็นรายได้ในงบกำไรขาดทุนของงวดนี้ รายการตัดบัญชีด้วยกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวดของงวดก่อน หากบันทึกสินคงเหลือแบบต่อเนื่อง Dr. กำไรสะสม xxx Cr. ต้นทุนสินค้าที่ขาย xxx หากบันทึกสินค้าคงเหลือแบบเมื่อสิ้นงวด Cr. สินค้าคงเหลือ(ต้นงวด) xxx

7 กำไรในสินค้าคงเหลือ - กรณีบริษัทใหญ่ขายให้บริษัทย่อย
กรณีบริษัทใหญ่ขายสินค้าให้บริษัทย่อย กำไรในสินค้าคงเหลือบันทึกที่บริษัทใหญ่ กำไรดังกล่าวเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่านั้น ผู้ถือหุ้นบริษัทย่อยไม่มีสิทธิ์ในกำไรของบริษัทใหญ่

8 รายการตัดบัญชีกรณีบริษัทใหญ่ขายสินค้าให้บริษัทย่อย
1. รายการซื้อขายระหว่างกัน Dr. ขาย xxx Cr. ต้นทุนขาย/สินค้าปลายงวด(งบกำไรขาดทุน) xxx 2. รายการกำไรในสินค้าคงเหลือปลายงวด Dr. ต้นทุนขาย(Perpetual)/สินค้าปลายงวด(งบกำไรขาดทุน) xxx Cr. สินค้าปลายงวด(งบกำไรขาดทุน) xxx 3. รายการกำไรในสินค้าคงเหลือต้นงวด Dr. กำไรสะสม xxx

9 กำไรระหว่างบริษัทกรณีบริษัทย่อยขายสินค้าให้บริษัทใหญ่
กำไรระหว่างบริษัทเกิดที่บริษัทย่อย กำไรเป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ต้องปรับปรุงกำไรตามส่วนที่บริษัทใหญ่ถือหุ้นเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt บทนำ บริษัทในเครือมักจะมีธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google