งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ. ศ. 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ. ศ. 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ. ศ. 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ. ศ. 2547

2 สินทรัพย์ไม่มี ตัวตน มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัด มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัด มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จำกัด มีอายุการให้ ประโยชน์ไม่จำกัด

3 การวัดมูลค่า เริ่มแรก ราคาซื้อ xx บวก ภาษี, รายจ่ายอื่นที่ เกี่ยวข้องโดยตรง xx หัก ส่วนลดการค้า, ภาษีที่ ได้รับคืน xx  ราคาทุน xx ราคาทุน หรือ ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป

4 สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัด สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ ประโยชน์จำกัด - ตัด จ่ายโดยวิธีเส้นตรง - ตามอายุให้ประโยชน์ / อายุสิทธิ ตามกฎหมาย - อายุให้ประโยชน์ < อายุสิทธิ อายุให้ประโยชน์ - อายุให้ประโยชน์ไม่เต็มปี คิดเป็น วัน นับ 1 ปี = 365 วัน - สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเกี่ยวกับ อาคาร / อุปกรณ์ ตัดจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราค่าเสื่อม ราคา Dr. ค่าตัดจ่าย Cr. …… ( ระบุสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน ) ตัดจ่าย โดยตรง การตัด จ่าย การตัด จ่าย

5 อายุการให้ประโยชน์ไม่ จำกัด ตัดจ่ายไม่น้อยกว่าจำนวน ที่คิดจาก อัตราค่าเสื่อมราคา & ให้ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี

6 มูลค่าคงเหลือ เท่ากับยอดสุทธิหลังหักค่าตัด จ่าย ให้ตัดจ่ายจนหมด = 0 หากคงเหลือ = 0 แต่ถ้ายัง ใช้ประโยชน์ได้ ต้องเปิดเผยในหมายเหตุ ประกอบงบการเงิน

7 การเลิกใช้และ การจำหน่าย ให้ตัดจ่ายออกจากบัญชีจน หมดมูลค่าทางบัญชี ในปีที่ไม่ได้รับประโยชน์

8 โปรแกรม คอมพิวเตอร์ ถ้าได้มาพร้อมกับการซื้อเครื่อง ให้รวมเป็นราคาทุน ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ถ้าได้มาภายหลัง / ซื้อแยก จากเครื่อง “ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ” ถือเป็น “ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ” การได้มา การได้มา ซื้อ บันทึก มูลค่าเริ่มแรกด้วยราคาทุน Dr. สิทธิการใช้ซอฟท์แวร์ Cr. เงินสด / เงินฝากธนาคาร

9 ว่าจ้างให้ผู้อื่นพัฒนา / พัฒนาเอง บันทึกด้วย ค่าใช้จ่ายที่จ่ายไป Dr. ซอฟท์แวร์ ระหว่างพัฒนา Cr. เงินสด / เงิน ฝากธนาคาร Dr. ซอฟท์แวร์ Cr. ซอฟท์แวร์ ระหว่างพัฒนา *** โปรแกรมที่นำมาใช้งานแล้ว ต่อมาได้พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ ดียิ่งขึ้น ให้บันทึกเป็น “ ค่าใช้จ่ายในการ พัฒนาโปรแกรม ”

10 การตัด จ่าย  ตามระยะเวลาของอายุการใช้ งาน  ตามการเปลี่ยนแปลงการใช้ ซอฟท์แวร์ใหม่  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 - 25 ของราคาทุน  ตัดจ่ายโดยตรง

11 สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน การได้มา ราคาทุน = เงินที่จ่าย + ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อให้ได้มา การได้มา ราคาทุน = เงินที่จ่าย + ค่าใช้จ่ายที่จ่ายเพื่อให้ได้มา - ถ้าใช้งาน “ สิทธิการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน ” - ถ้ายังไม่ใช้ “ สิทธิครอบครองที่ดิน รอการใช้ประโยชน์ ” การ การตัดจ่าย ตามอายุสิทธิ์ ถ้าอายุสิทธิ์ไม่ จำกัด ตัดจ่ายได้ไม่เกิน 20 ปี ถ้าตัดจ่ายไปแล้ว ต่อมามีค่าใช้จ่าย เพิ่ม - ถ้าไม่มีนัยสำคัญ บันทึก “ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่ดิน ” - ถ้ามีนัยสำคัญ บันทึก “ สิทธิ การใช้ประโยชน์ในที่ดิน ”

12 สิทธิการใช้ประโยชน์ในอาคาร & สิ่งปลูกสร้าง   ถ้าสร้างแล้ว ได้เพียงสิทธิการ ใช้ประโยชน์ “ สิทธิการใช้ ประโยชน์ใน......… ”   ถ้าเงื่อนไขในเอกสารระบุ กรรมสิทธิ์เป็นของสหกรณ์ “ ทรัพย์สิน ( อาคาร / สิ่งก่อสร้าง ) ”

13 สิทธิการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ การได้มา รับบริจาค ซื้อ อยู่ระหว่างขออนุมัติโอนเปลี่ยนสิทธิ์ Dr. สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน รอเอกสารสิทธิ์ Cr. ทุนสำรอง รับ บริจาค เงินสด / เงินฝาก ธนาคาร ซื้อ เมื่ออนุมัติ + เปลี่ยนเอกสารสิทธิ์เป็น ชื่อสหกรณ์ Dr. สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดิน Cr. สิทธิการใช้ประโยชน์ใน ที่ดินรอเอกสารสิทธิ์

14 ถ้าไม่อนุมัติหรือถูกระงับสิทธิ์ ต้อง ส่งคืนเจ้าของ - ซื้อ Dr. ทุนสำรอง Cr. สิทธิการใช้ประโยชน์ ในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ Dr. ค่าตัดจ่ายสิทธิใช้ประโยชน์ใน …. Cr. สิทธิการใช้ประโยชน์ในที่ดินรอเอกสารสิทธิ์ ส่วนอาคารและสิ่งปลูกสร้างบน ที่ดินที่ถูกระงับสิทธิ์ ให้ดูว่า สหกรณ์ยังสามารถใช้ ประโยชน์ได้หรือไม่ - ถ้าได้ ให้ตัดจ่าย “ สิทธิใช้ ประโยชน์ใน … ” ต่อไป - ถ้าไม่ได้ ให้ตัดจ่าย “ สิทธิฯ..… ” จากบัญชีทั้งจำนวน ให้โอนกลับรายการที่บันทึกเดิม - รับบริจาค ให้ตัดเป็นค่าใช้จ่าย

15 สัมปทาน บันทึกด้วยราคาทุน การตัดจ่าย มีกำหนดอายุ - ตัดจ่าย ตามระยะเวลา โดยวิธี เส้นตรง ไม่เกิน 20 ปี ไม่กำหนดอายุ - ไม่เกิน 20 ปี ี่ กำหนดจ่ายเป็นรายปี ถือเป็นค่าใช้จ่าย การได้มา


ดาวน์โหลด ppt คำแนะนำ นายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ. ศ. 2547 เรื่อง วิธีปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน พ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google