งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
บทที่ 6 การบริหารเงินทุน ผศ.ญาลดา พรประเสริฐ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

2 ทุนและประเภทของทุน เงินทุนคงที่ (Fixed capital)
เงินทุนหมุนเวียน(Working capital) ค่าเช่า ค่าซื้อสินค้า ค่าวัตถุดิบ ค่าจ้างแรงงาน ค่าภาษี ค่าขนส่ง ค่าส่งเสริมการขาย ค่าประกันภัย ทุนสำหรับซื้อที่ดิน ซื้ออาคาร ก่อสร้างโรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

3 การจัดการเงินทุนหมุนเวียน
จะเกี่ยวข้องกับ 3 กิจกรรม คือ การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การบริหารวงจรเงินสด การจัดทำงบประมาณเงินสด การบริหารเงินทุนหมุนเวียนจะมีความแตกต่างกันดังนี้ ความต้องการเงินทุนเมื่อเริ่มก่อตั้งธุรกิจ ความต้องการเงินทุนในการดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงธุรกิจ

4 การใช้ไปของเงินทุน การใช้เงินทุนของธุรกิจขนาดย่อมควรใช้หนี้สินระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์หมุนเวียน เพราะสินทรัพย์หมุนเวียนมักจะเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดได้เร็วหรือมีสภาพคล่องสูง และไม่ควรใช้หนี้สินระยะสั้นในการซื้อสินทรัพย์ถาวรเพราะหนี้สินระยะสั้นมีกำหนดชำระเร็ว

5 ประกอบด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ
การจัดหาเงินทุน ประกอบด้วยหนี้สินและส่วนของเจ้าของ การจัดหาเงินทุนโดยการกู้ยืม การกู้ยืมเงินโดยผ่านระบบสถาบันการเงิน : ธุรกิจภายในประเทศ : ธุรกิจระหว่างประเทศ การกู้ยืมเงินโดยผ่านแหล่งกู้ยืมอื่น การจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของ

6 ประเภทของธุรกิจ (Type of Business)
1. ธุรกิจผลิตสินค้า (Manufacturing Business) 2. ธุรกิจซื้อขายสินค้า (Merchandising Business) 3. ธุรกิจให้บริการ (Service Business) รูปแบบของธุรกิจ ร้านค้าเจ้าของคนเดียว (Proprietorship) 2. ห้างหุ้นส่วน (Partnership) - ห้างหุ้นส่วนสามัญ - ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล - ห้างหุ้นส่วนจำกัด 3. บริษัทจำกัด (Company Limited)

7 รูปแบบของธุรกิจ เจ้าของคนเดียว ห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด
ใครเป็นเจ้าของกิจการ ? เจ้าของ หุ้นส่วน ผู้ถือหุ้น ความรับผิดชอบต่อหนี้สิน ? ไม่จำกัด ไม่จำกัด จำกัด ภาษีของเจ้าของและกิจการ ? ไม่ ไม่ แยกกัน

8 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์
Minimum Overdraft Rate (MOR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินเบิกเกินบัญชี Minimum Lending Rate (MLR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะยาว ที่มีกำหนดเวลา Minimum Retail Rate (MRR) คือ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกหนี้รายย่อย

9 ขั้นตอนการขอกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน
พิจารณาความพร้อมของตนเอง เตรียมหลักทรัพย์ที่ใช้ค้ำประกัน เช่น ที่ดิน อาคาร เลือกใช้บริการจากสถาบันทางการเงินที่มีความมั่นคง

10 การบริหารทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียนสุทธิ (Net Working Capital) หมายถึง ผลต่างระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนทั้งหมดกับหนี้สินหมุนเวียนทั้งหมด หรือเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนที่ปลอดจากภาระหนี้สิน

11 ประเภทของทุนหมุนเวียน
ทุนหมุนเวียนถาวร (Permanent Working Capital) เงินทุนหมุนเวียนชั่วคราว (Temporary Working Capital)

12 แนวคิดในการจัดหาสินทรัพย์หมุนเวียนจากแหล่งเงินทุนต่างๆ
แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการบริหารแบบกล้าเสี่ยง (Aggressive Approach) แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการบริหารแบบระมัดระวัง (Conservative Approach) แนวคิดของผู้บริหารที่มีลักษณะการบริหารแบบสายกลาง (Average Approach)

13 กิจกรรมการบริหารเงินทุนหมุนเวียน
การพยากรณ์ความต้องการเงินทุน ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น หรือมีการขยายตลาด อุปสงค์ของลูกค้าเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล หรือตามวงจรขาขึ้น เทคโนโลยีการผลิตมีความก้าวหน้า การจัดหาทุนหมุนเวียน

14 ปัจจัยที่ผลต่อความต้องการทุนหมุนเวียน
ขนาดของธุรกิจ ปริมาณการขาย ความสะดวกในการกู้ยืม ความมุ่งหวังในกำไรสูงสุด ความกล้าเสี่ยงที่จะชำระหนี้ไม่ทันเวลา ประเภทของธุรกิจ

15 การบริหารวงจรเงินสด การบริหารเงินสดให้เพียงพอและทันต่อการใช้งานจึงมีผลโดยตรงต่อสภาพคล่องของธุรกิจซึ่งมักจะเกี่ยวข้องกับสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น เช่น ลูกหนี้การค้า สินค้าคงคลัง รวมทั้งหนี้สินหมุนเวียน เช่น เจ้าหนี้การค้า

16 การบริหารวงจรเงินสดให้เกิดประสิทธิภาพ (Minimum Operating Cash)
นิยมใช้ 3 วิธีด้วยกัน คือ ชะลอการจ่ายกระแสเงินสดโดยต่อรองของยืดเวลาการชำระหนี้ เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและขายสินค้า เร่งกระแสเงินสดรับโดยพยายามเก็บเงินจากลูกหนี้ให้เร็วขึ้น

17 จบบทที่ 6 แล้วจ้า ขอขอบคุณที่สนใจฟัง...


ดาวน์โหลด ppt มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google