งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUNCHEE TIPS BY AOODY FOR MM MEETING ON FEBUARY 17, 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUNCHEE TIPS BY AOODY FOR MM MEETING ON FEBUARY 17, 2014."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUNCHEE TIPS BY AOODY FOR MM MEETING ON FEBUARY 17, 2014

2 งบการเงิน ทางบัญชี มีอะไรบ้าง 1. งบแสดงฐานะการเงิน ( เดิม “ งบดุล ”) สมการบัญชี : สินทรัพย์ = หนี้สิน + ทุน ( ส่วนของเจ้าของ ) 2. งบกำไรขาดทุน และ งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ 3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 4. งบกระแสเงินสด

3 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 สินทรัพย์ ( ทรัพย์สินที่มีตัวตนและไม่มีตัวตน ) สินทรัพย์หมุนเวียน XX ( คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน 12 เดือน นับแต่วันปิด บัญชี ) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน XX ( คาดว่าจะเปลี่ยนเป็นเงินสดเกินกว่า 12 เดือน นับแต่วันปิด บัญชี ).. รวมสินทรัพย์ XX

4 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น หนี้สินหมุนเวียน XX ( คาดว่ามีภาระต้องจ่ายภายใน 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ) หนี้สินไม่หมุนเวียน XX ( คาดว่ามีภาระต้องจ่ายเกินกว่า 12 เดือน นับแต่วันปิดบัญชี ).. รวมหนี้สิน XX

5 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ส่วนของผู้ถือหุ้น ทุนเรือนหุ้น ( หุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ ) XX กำไรสะสม ( ยกมาต้นปี + กำไรสุทธิสำหรับปี ) ทุนสำรองตามกฎหมาย XX สำรองอื่น ๆ ( สำรองเพื่อการไถ่ถอนหุ้นกู้ ).. รวมส่วนของผู้ถือหุ้น XX รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น XX

6 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 รายได้ รวมรายได้ XX ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขาย XX ค่าใช้จ่ายในการขาย XX ค่าใช้จ่ายในการบริหาร. XX รวมค่าใช้จ่าย XX

7 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ( ต่อ ) กำไรสุทธิสำหรับปี XX กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ XX ( เป็นกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง เช่น ตีราคาที่ดินและอาคาร ) กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย XX ( กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - เงินลงทุนที่ไม่เป็นการเก็งกำไร แต่ถือระยะ ยาว ) กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี XX กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี XX

8 กำไรต่อหุ้น มี 2 ประเภท คือ 1. กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน – Primary EPS คำนวณโดย : กำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 2. กำไรต่อหุ้นปรับลด – Diluted EPS คำนวณโดย : กำไรสุทธิสำหรับปีที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท หารด้วย จำนวนหุ้นสามัญที่ออกจำหน่ายแล้วระหว่างปีโดยวิธีถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักหลังจากที่ ได้ ปรับปรุงผลกระทบของหุ้นปรับลด ( อาทิ บริษัทฯ ได้ออก Warrant ต้องนำจำนวน หุ้นที่ ถือเสมือนว่าผู้ถือ warrant ใช้สิทธิแปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด )

9 รู้อะไร ไม่สู้ รู้งี้ SEE YOU ON FEB. 25, 2014


ดาวน์โหลด ppt BUNCHEE TIPS BY AOODY FOR MM MEETING ON FEBUARY 17, 2014.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google