งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน. ประเด็นสำคัญ  การปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี  ขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 1. การรับเงินค่าหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน. ประเด็นสำคัญ  การปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี  ขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 1. การรับเงินค่าหุ้น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน

2 ประเด็นสำคัญ  การปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี  ขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 1. การรับเงินค่าหุ้น 2. การจ่ายคืนค่าหุ้น 3. การฝาก / ถอนเงินฝากธนาคาร

3 การปฏิบัติเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี 1. มอบหมายหน้าที่ด้านการเงินการ บัญชี 2. การจัดทำเอกสารการรับเงิน 3. การจัดทำเอกสารการจ่ายเงิน 4. กลุ่มอาชีพ ต้องจัดทำบัญชีทุก วันที่มี รายการรับ – จ่ายเงิน 5. การเก็บรักษาเงิน เอกสารการรับ – จ่ายเงิน และ สมุดบัญชี

4 การมอบหมายหน้าที่ด้าน การเงินการบัญชี แยกออก จากกัน ผู้อนุมั ติ ผู้จัดทำ บัญชี ผู้เก็บ รักษา ทรัพย์สิ น

5 เอกสารการ รับเงิน ใบเสร็จรับเ งิน ใบขาย สินค้า รับเงินทั่วไป รับเงินขาย สินค้า

6 เอกสารการ จ่ายเงิน ใบเบิกเงิน ใบเสร็จรับเงิ นจาก ภายนอก กรณีจ่ายเงิน แล้วมีใบเสร็จ จากผู้ขาย กรณี จ่ายเงินแล้ว ไม่ได้รับ ใบเสร็จ

7 ขั้นตอนการ จัดทำบัญชี ในการจัดทำบัญชีมีขั้นตอน แสดงลำดับตามผัง ดังนี้ เอกสาร ประกอบการ ลงบัญชี สมุดเงินสดสมุดบันทึก รายการทั่วไป สมุดบันทึกต้นทุน กำไร ทะเบียนบัญชี ย่อย งบการเงิน - ทะเบียนสมาชิกและ หุ้น - ทะเบียนคุมสินค้า - ทะเบียนคุมวัตถุดิบ - ทะเบียนสินทรัพย์ ถาวร - บัญชีย่อยลูกหนี้ขาย สินค้าเงินเชื่อ - งบกำไร ขาดทุน - งบดุล การจัดทำบัญชี ประจำวัน การปิด บัญชี

8 สมุด เงินสด ใช้บันทึกรายการที่ เกี่ยวข้องกับ การ รับ - จ่ายเงินสด สมุดรายวัน ทั่วไป ใช้บันทึกรายการที่ ไม่เกี่ยวข้องการเงิน สด เช่น ซื้อสินค้า เชื่อ ขายสินค้าเชื่อ

9 ทะเบียน บัญชีย่อย ทะเบียนสมาชิก และหุ้น ทะเบียนคุม สินค้า บัญชีย่อย ลูกหนี้ ทะเบียนคุม วัตถุดิบ ทะเบียนคุม สินทรัพย์ถาวร ทะเบียนคุม เจ้าหนี้การค้า

10 1. ขั้นตอนการ รับสมาชิก สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจฯ สมัครเป็นสมาชิก จ่ายเงินค่าหุ้น จัดทำใบเสร็จรับเงิน รับเงินค่าหุ้น บันทึกบัญชีในสมุดเงินสดด้านรับ บันทึกทะเบียนสมาชิกและหุ้นช่องเพิ่มหุ้น

11 ตัวอย่างที่ 1 วันที่ 5 พฤษภาคม 2557 รับเงินค่า หุ้นจากสมาชิก ดังนี้ นายเก่ง กล้าหาญ 1,000.- บาท นายแสง สุกใส 2,000.- บาท และนายแก้ว เกิดดี 1,000.- บาท ขั้นที่ 1 ใบเสร็จรับเ งิน 1 2 3 ขั้นที่ 2 บันทึก รายการใน สมุดเงินสด ด้านรับ ขั้นที่ 3 บันทึก ทะเบียนหุ้น ช่องเพิ่มหุ้น

12 ปี เดือน วัน รายก าร ค่า หุ้น ขา ย สิน ค้า ถอน ธนา คาร รับ ชำร ะหนี้ อื่น ๆ รวม รับ 2557 พค. 5 รับ เงิน 4,0 00 ด้านรั บ รวมจ่าย เงิน สด คงเห ลือ

13 ยื่นขอลาออก พิจารณาอนุมัติ ลงทะเบียนสมาชิกและหุ้นช่องถอนหุ้น สมาชิก กลุ่มวิสาหกิจ ลงบัญชีในสมุดเงินสดด้านจ่าย จัดทำใบเบิกเงินและจ่ายเงินโดยให้ผู้รับเงิน ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน สมาชิก ลาออก

14 ตัวอย่างที่ 1 วันที่ 20 กันยายน 2557 จ่าย คืนค่าหุ้นเนื่องจากสมาชิกลาออก ดังนี้ นายเก่ง กล้าหาญ 1,000.- บาท ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 ขั้นที่ 3 บันทึก รายการใน สมุดเงินสด ด้านจ่าย บันทึก ทะเบียน หุ้น ช่องถอน หุ้น ใบเบิก เงิน

15 ปี เดือน วัน รายก าร ซื้อ วัตถุดิ บ ค่าใช้ จ่าย ในการ ผลิต จ่าย คืน ค่า หุ้น รวม จ่าย เงิน สด คงเห ลือ 2557 กย.2 0 สมาชิ ก ลาออ ก 1,00 0 3,000

16 ลงบัญชีในทะเบียนสมาชิกและหุ้น ของสมาชิกแต่ละคนใน ช่อง “ เพิ่มหุ้น ” ดังนี้ ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ชื่อสมาชิก นายเก่ง กล้าหาญ เลขทะเบียน สมาชิก 1 ปี เดือน วัน รายการเพิ่มหุ้นถอนหุ้นคงเหลือหมา ย เหตุ 255 7 พ. ค. ก. ย. 520520 ซื้อหุ้น ลาออก 1,000- 0 -00-000

17 ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ชื่อสมาชิก นายแสง สุกใส เลขทะเบียน สมาชิก 2 ปี เดือน วัน รายการเพิ่มหุ้นถอนหุ้นคงเหลือหมา ย เหตุ 255 7 พ. ค. 5 ซื้อหุ้น 2,000- -

18 ทะเบียนสมาชิกและหุ้น ชื่อสมาชิก นายแก้ว เกิดดี เลขทะเบียน สมาชิก 3 ปี เดือน วัน รายการเพิ่มหุ้นถอนหุ้นคงเหลือหมา ยเหตุ 2557 พ. ค. 5 ซื้อหุ้น 1,000- -

19 3. การนำเงินฝาก ธนาคาร ขั้นที่ 1 ขั้นที่ 2 กลุ่มฯ นำเงิน ฝากธนาคาร จัดทำใบนำฝาก ธนาคาร บันทึกบัญชีใน สมุดเงินสด ด้าน จ่าย

20 ปี เดือน วัน รายก าร ซื้อ วัตถุดิ บ ค่าใช้ จ่าย ในการ ผลิต นำ เงิน ฝาก รวม จ่าย เงิน สด คงเห ลือ 2557 กย.1 นำ เงิน ฝาก ธนาค าร 3,00 0 1,000


ดาวน์โหลด ppt บัญชีกลุ่มวิสาหกิจ ชุมชน. ประเด็นสำคัญ  การปฏิบัติการเบื้องต้นเกี่ยวกับ การเงินการบัญชี  ขั้นตอนการจัดทำบัญชี  การบันทึกบัญชีเกี่ยวกับ 1. การรับเงินค่าหุ้น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google