งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญญาก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญญาก่อสร้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญญาก่อสร้าง

2 สัญญากอสราง สัญญากอสราง หมายถึง สัญญาที่ทําขึ้นโดยเฉพาะเพื่อกอสรางสินทรัพยรายการเดียว หรือกอสรางสินทรัพยหลายรายการซึ่งสัมพันธกันอยางใกลชิด หรือตองพึ่งพากันในดานการออกแบบ เทคโนโลยีและหนาที่ หรือวัตถุประสงคในการใชประโยชนขั้นสุดทาย

3 สวนประกอบของสัญญากอสราง
1. สวนของการเสนอราคาหรือสวนของขอเสนอ 2. สวนของขอตกลง 3. เงื่อนไขทั่วไปหรือมาตรฐานรายการกอสราง 4. ขอกําหนดพิเศษ 5. แบบรูป 6. การเพิ่มเติม

4 ประเภทของสัญญากอสราง
การกอสรางโดยบัญชีแรงงาน ( Construction by Force Account ) สัญญาประกวดราคากอสราง ( Competitive – bid Contracts ) สัญญาแบบการเจรจาตกลง ( Negotiated Contracts )

5 การบันทึกบัญชี 1.เมื่อเรียกเก็บค่าก่อสร้าง DR. ลูกหนี้การค ้า
CR.เงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา 2.เมื่อรับเงินจากลูกค้าและถูกหักเงินประกันสัญญา DR. เงินสด/เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้เงินประกันผลงาน CR. ลูกหนี้การค้า 3. เมื่อจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมา(ก่อนเริ่มงาน) DR.เงินจ่ายล่วงหน้า CR.เงินสด/เงินฝากธนาคาร 4.เมื่อจ่ายรายจ่ายค่าก่อสร้าง DR.งานระหว่างก่อสร้าง CR.เงินสด/เจ้าหนี้การค้า/เงินจ่ายล่วงหน้า

6 การบันทึกบัญชี (ต่อ) 5.รับรู้รายได้ บวก ต้นทุนค่าก่อสร้าง
DR. ต้นทุนค่าก่อสร้าง งานระหว่างก่อสร้าง CR.รายได้ค่าก่อสร้าง 6.ต้องรับรู้ผลขาดทุนเป็นค่าใช้จ่ายทันที DR.ขาดทุนจากงานก่อสร้าง CR. งานระหว่างก่อสร้าง 7.เมื่องานก่อสร้างเสร็จตามสัญญา DR. เงินค่าก่อสร้างเรียกเก็บตามสัญญา CR.งานระหว่างก่อสร้าง

7 แบบฝึกหัด บริษัทบีก่อสร้าง จํากัดทําสัญญาก่อสร้างกับหน่วยงานของราชการแหงหนึ่งโดยมีระยะเวลา 3 ปี ผู้ว่าจ่ ้างได้ จ่ายเงินค่าก่อสร้างล้วงหน้าจํานวน 1,000,000 บาทในปี 25x1 มีประมาณการต้นทุนการก่อสร้างทั้งหมด 8,000,000 บาท โดยรายได้ค่าก่อสร้างตามสัญญา 10,000,000 บาท ในปี 25X2 มีวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างปี 25X3 รวมเป็นต้นทุนในปี 25X2 จํานวน 200,000 บาท ปี 25X2 ผู้ว่าจ้างมีการดัดแปลงงาน โดยทําให้เกิดต้นทุนขึ้นอีก 500,000 บาท และได้เพิ่มเงินตามสัญญาอีก1 ล้านบาท ในการจ่ายเงินแต่ละครั้ง ผู้ว่าจ้างได้หักเงินประกันผลงานออกร้อยละ 5 กิจการใช้วิธีการรับรู้รายได้ตามต้นทนทุนที่เกิดขึ้นสะสม

8 2554 2555 2556 เงินงวดที่เรียกเก็บผู้ว่าจ้าง 2,200,0 00 3,300,0 00 5,500,0 00 เงินที่ผู้ว่าจ้างจ่ายชําระ 1,900,0 00 2,375,0 00 5,225,0 00 ค่าก่อสร้างที่เกิดขึ้นระหว่างปี 1,600,0 00 3,800,0 00 3,400,0 00 ค่าก่อสร้าที่คากว่าจะจ่ายเพิ่ม 6,400,0 00

9 คำนวณอัตราส่วนงานที่ทำเสร็จและคำนวณกำไรขาดทุน สำหรับปี25X1 25X2 และ 25X3
หน่วย:พันบาท ต้นทุนที่เกิดขึ้นในปี , , ,400 ปรับปรุงด้วยต้นทุนวัตถุดิบของปีอื่น (200) ต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละปี , , ,600 ต้นทุนสะสมที่เกิดขึ้นถึงปัจจุบัน , , ,800 ต้นทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกระทั้งงานเสร็จ , , ประมาณการต้นทุนทั้งสิ้น , , ,800 อัตราส่วนของงานที่ทำเสร็จ % % %

10 รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง 10,000 11,000 11,000
รายได้ตามสัญญาก่อสร้าง , , ,000 ยอดสะสม ยอดสะสมถึงปีก่อน รับรู้ในปีปัจจุบัน 2554 รายได้ (10,000 x 20%) 2, ,000 ต้นทุน 1, ,600 กําไร(ขาดทุน )ขั้นต้น รายได้ (11,000 x 61.2%) 6,732 2,000 4,732 ต้นทุน 5,200 1,600 3,600 กําไร(ขาดทุน)ขนต้น 1, , รายได้ (11,000 x 100%) 11,000 6,732 4,268 ต้นทุน 8,800 5,200 3,600 กําไร(ขาดทุน )ขั้นต้น 2,200 1,

11 บันทึกบัญชีสําหรับปี 25X1 และ 25X2 ปี 25x1 Dr เงินสด 1,000 Cr ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า 1,000 บันทึกรับเงินล่วงหน้า Dr งานระหว่างก่อสร้าง 1,600 Cr เงินสด/เจ้าหนี้การค้า/ค่าเสื่อมราคา/ฯลฯ 1,600 บันทึกการจ่ายต้นทุนการก่อสร้าง Dr ลูกหนี้การค่าสัญญาก่อสร้าง 2,200 Cr เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้าง 2,200 บันทึกเรียกเก็บเงินสัญญาก่อร้าง

12 Dr ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 100 Cr ลูกหนี้การค้าสัญญาก่อสร้าง 2,000 บันทึกการรับชําระเงินค่าก่ออสร้าง Dr งานระหว่างการก่อสร้าง 400 ต้นทุนการก่อสร้าง 1,600 Cr รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 2,000 บันทึกรับรู้รายได้จากการก่อสร้าง

13 ปี 25x2 Dr งานระหว่างก่อสร้าง 3,600 วัสดุการก่อสร้างคงคลัง 200 Cr เงินสด/เจ้าหนี้การค้า/คาเส่ ื่อมราคา/ฯลฯ 3,800 บันทึกการจ่ายต้นทนการก่อสร้าง Dr ลูกหนี้การค้า – สัญญาก่อสร้าง 3,300 Cr เงินเรียกเก็บตามสัญญาก่อสร้าง 3,300 บันทึกการเรียกเก็บเงินตามสัญญาก่อสร้าง

14 Dr เงินสด 2,375 ลูกหนี้เงินประกันผลงาน 125 Cr ลูกหนี้การค้า - สัญญาก่อสร้าง 2,500 บันทึกการรับชำระเงินค่าก่อสร้าง Dr งานระหว่างก่อสร้าง 1,132 ต้นทุนงานก่อสร้าง 3,600 Cr รายได้จากสัญญาก่อสร้าง 4,732 บันทึกรับรู้รายได้จากสัญญาก่อสร้าง


ดาวน์โหลด ppt สัญญาก่อสร้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google