งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 BASIC FINANCIAL STATEMENTS Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "© The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 BASIC FINANCIAL STATEMENTS Chapter 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 BASIC FINANCIAL STATEMENTS Chapter 3

2 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-2 Introduction to Financial Statements Three primary financial statements. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows We will use a corporation to describe these statements. Also called Statement of Financial Position

3 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-3 Introduction to Financial Statements Describes where the enterprise stands at a specific date. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

4 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-4 4 Balance Sheet What is the company’s financial position at the end of a period? Assets = Liabilities + Owner’s Equity

5 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-5 Introduction to Financial Statements Depicts the revenue and expenses for a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

6 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-6 6 Income Statement How well did the company perform during the month? Revenues – Expenses Net Income (Loss)

7 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-7 Introduction to Financial Statements Net income (or net loss) is simply the difference between revenues and expenses. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

8 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-8 Introduction to Financial Statements Depicts the ways cash has changed during a designated period of time. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows

9 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-9 9 Statement of Cash Flows How much cash did the company generate and spend during the year? Operating cash flows + Investing cash flows + Financing cash flows Increase (decrease) in cash

10 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-10 Relationships Among Financial Statements Beginning of period End of period Balance Sheet Time Income Statement Statement of Cash Flows

11 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-11 งบแสดงฐานะ การเงิน  ประกอบด้วย สินทรัพย์ หนี้สิน ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ / ทุน

12 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-12 งบแสดงฐานะ การเงิน  สินทรัพย์ สินทรัพย์หมุนเวียน เงินสด เงินลงทุนชั่วคราว ลูกหนี้ สินค้าคงเหลือ

13 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-13 งบแสดงฐานะ การเงิน  สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

14 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-14 งบแสดงฐานะ การเงิน  หนี้สิน หนี้สินหมุนเวียน หนี้สินไม่หมุนเวียน

15 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-15 งบแสดงฐานะ การเงิน  ส่วนของผู้เป็นเจ้าของ หุ้นทุน ส่วนเกินทุน กำไรสะสม

16 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-16 งบแสดงฐานะ การเงิน  รูปแบบ แบบรายงาน แบบบัญชี

17 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-17 งบกำไรขาดทุน  รายได้  ค่าใช้จ่าย  กำไรต่อหุ้น

18 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-18 งบกำไรขาดทุน  รายได้ รายได้จากการขาย / บริการ รายได้อื่น

19 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-19 งบกำไรขาดทุน  ค่าใช้จ่าย ต้นทุนขายสินค้า / บริการ ค่าใช้จ่ายในการขายและ บริหาร ค่าใช้จ่ายอื่น

20 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-20 งบกำไรขาดทุน  รูปแบบ แสดงแบบขั้นเดียว แสดงแบบหลายขั้น

21 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-21 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงใน ส่วนของเจ้าของ  แสดงการเปลี่ยนแปลงของทุน เรือนหุ้น  แสดงการเปลี่ยนแปลงของกำไร สะสม

22 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-22 22 Why did the company's retained earnings change during the year? Beginning retained earnings +Net income (-Net loss) -Dividends Ending retained earnings

23 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-23 งบกระแสเงินสด  กระแสเงินสดจากกิจกรรม ดำเนินงาน  กระแสเงินสดจากกิจกรรม ลงทุน  กระแสเงินสดจากกิจกรรม จัดหาเงิน

24 © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-24 The Need for Adequate Disclosure Notes to the financial statements often provide facts necessary for the proper interpretation of the statements. Income Statement Balance Sheet Statement of Cash Flows


ดาวน์โหลด ppt © The McGraw-Hill Companies, Inc., 2003 McGraw-Hill/Irwin Slide 2-1 BASIC FINANCIAL STATEMENTS Chapter 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google