งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต นายยงยุทธ พันตารักษ์ พัฒนาการอำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต นายยงยุทธ พันตารักษ์ พัฒนาการอำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต นายยงยุทธ พันตารักษ์ พัฒนาการอำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร

2 รู้ไหมครับ ถ้าผมเป็นกรรมการ กลุ่มออมทรัพย์ ผมจะทำอะไรบ้าง ? ยงยุทธ พันตารักษ์

3 เส้นทางการดำเนินงาน กลุ่มออมทรัพย์ รับ สมาชิก จัดทำ บัญชี จัดสรรผล กำไร ทะเบียน สมาชิก ทะเบียน กรรมการ ทะเบียนคุมเงิน สัจจะ รับเงิน สัจจะ / พิเศษ ทะเบียนคุมเงิน สัจจะพิเศษ ให้สมาชิกกู้ เงิน ทะเบียนคุมเงินกู้ ลงทุนกิจกรรม อื่นๆ บัญชี ส บัญชี ร บัญชี จ งบดุล ทะเบียนคุม เงินปันผล จัดตั้ ง กลุ่ม ควบคุมการเงิน ทำ กิจกรรม กลุ่ม ผลกำไร เลือก กรรมการ ทะเบียนอื่นๆ

4 สภาพปัญหาการดำเนินงานที่ผ่านมา 1. คณะกรรมการกลุ่มออม ทรัพย์ฯบางส่วน ขาด ความเชี่ยวชาญทาง บัญชี 2. การจัดทำ ไม่ ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน และ ไม่เป็น ปัจจุบัน

5 “ การจดบันทึกรายการทาง การเงิน จัดแยกหมวดหมู่ ของ รายการที่บันทึก สรุปผลวิเคราะห์ ความหมายของรายการที่ จดบันทึกไว้ โดยจัดทำในรูปของ รายงานทางการเงิน ” ความหมายการจัดทำบัญชี

6 หมวดบัญชี 1. ทรัพย์สิน 2. หนี้สิน 3. ทุน 4. รายได้ 5. รายจ่าย

7 เงิน สด 11 เงินฝาก ธนาคาร 12 ลูกห นี้ 13 เครื่องใช้ สำนักงาน 15 ทรัพย์สินเงินหรือสิ่งของที่สามารถวัดมูลค่าเป็นเงินสด และ กลุ่มเป็นเจ้าของ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้ หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ

8 หนี้สินเงินหรือสิ่งของที่ได้มาและมีภาระที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต เช่น เงินสัจจะสะสม / เงินสัจจะพิเศษ เงินกู้ /

9 ทุน เงินหรือสิ่งของที่นำมาใช้ในการ ดำเนินงาน ปลอดจากหนี้ ถอน ไม่ได้จนกว่าจะเลิกล้มกิจการ เช่น เงินสนับสนุน เงินบริจาค

10 รายได้เงินหรือสิ่งของที่ได้มาจากการดำเนินงาน ไม่มีข้อผูกพัน ว่าต้องจ่ายคืน มีผลทำให้ทุนเพิ่มขึ้น

11 ค่าเครื่อง เขียน ค่าเครื่อง เขียน ค่า ไฟฟ้า ค่า โทรศัพ ท์ ค่าอาหารและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทน กรรมการ ค่าเบี้ยประชุม ดอกเบี้ย จ่าย ค่าใช้จ่ายเงินที่จ่ายออกไปเพื่อใช้ดำเนินงานของกองทุน ( ขอคืนไม่ได้ ) มีผลทำให้ทุนลดลง

12 งวด บัญชี

13 งวดบัญชีกำหนดตามปีปฏิทิน (1 มกราคม – 31 ธันวาคม ) เพื่อเป็นการวัดผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาใด เวลาหนึ่ง ม.ค.ม.ค. ก.พ.ก.พ. มี. ค. พ.ค.พ.ค. เม. ย. มิ. ย. ก.ค.ก.ค. ส.ค.ส.ค. ก.ย.ก.ย. ต.ค.ต.ค. พ.ย.พ.ย. ธ.ค.ธ.ค. 31 ธ. ค. 52 1 ม. ค. 51

14 เป็นการจดบันทึก รายการทางการเงิน เรียงตามลำดับ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สมุดบันทึกรายการขั้นต้น

15 บันชีเงินสดและเงินฝาก ธนาคาร ( ส.) บัญชีรายได้และหนี้สิน ( ร.) บัญชีรายจ่ายและ ทรัพย์สิน ( จ.) งบกำไร - ขาดทุน และ งบ ดุล

16 บัญชี อิเลคทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต

17 1. ผู้ใช้ไม่ต้องมีพื้นฐาน ทางบัญชี 2. ง่ายต่อการใช้งาน 3. มีระบบตรวจสอบ กรอบแนวคิดในการจัดทำ

18 รูปแบบ ใช้รูปแบบการ จัดทำบัญชี ของ กรมการพัฒนา ชุมชน

19 รูปแบบ จัดทำด้วย โปรแกรม เอกเซล (Excel) ซึ่งเป็นโปรแกรม พื้นฐาน ใช้กันโดยทั่วไป

20 จัดระบบ เป็น ชีทต่างๆ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มทะเบียนกลุ่มบัญชีกลุ่มตรวจสอบ

21 กลุ่ม ทะเบียน ทะเบียนสมาชิก ทะเบียนกรรมการ ทะเบียนคุมเงินสัจจะ สะสม ทะเบียนคุมเงินสัจจะ พิเศษ ทะเบียนคุมเงินกู้ของ สมาชิก ทะเบียนคุมเงินปันผล / เฉลี่ยคืน ทะเบียนครุภัณฑ์

22 กลุ่ม บัญชี บันทึกข้อมูลเบื้องต้น บันทึกรายการ บัญชีเงินสด – เงินฝาก ธนาคาร ( ส.) บัญชีรายได้ และ หนี้สิน ( ร.) บัญชีรายจ่าย และ ทรัพย์สิน ( จ.) งบดุล และ งบกำไร - ขาดทุน รายละเอียดประกอบ งบดุล

23 กลุ่ม ตรวจสอบ รายงานการ ลงบัญชี สรุปผลการ ดำเนินงาน

24 ชีท หลัก จัดทำขึ้นเพื่อ ความสะดวก และ รวดเร็ว ในการค้นหา ชีทต่างๆ ที่มี อยู่ในระบบ

25 ข้อจำกัด 1. สมาชิกไม่เกิน 10,000 คน 2. ให้กู้ไม่เกิน ปีละ 199 ครั้ง


ดาวน์โหลด ppt บัญชี อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มออมทรัพย์ เพื่อการผลิต นายยงยุทธ พันตารักษ์ พัฒนาการอำเภอเมือง พิจิตร จังหวัดพิจิตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google