งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สารบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สารบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สารบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
โดย...ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

2 สารบัญญัติของกฎหมายสาธารณสุข
หมวด 3 การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย หมวด 4 สุขลักษณะของอาคาร หมวด 5 เหตุรำคาญ หมวด 6 การควบคุมการเลี้ยง / ปล่อยสัตว์ หมวด 7 กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หมวด 8 ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร / สะสมอาหาร หมวด 9 การจำหน่ายสินค้าในที่ / ทางสาธารณะ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

3 การควบคุมการจำหน่ายสินค้า ในที่หรือทางสาธารณะ
ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

4 ความหมายของที่หรือทางสาธารณะ
สถานที่หรือทางซึ่งมิใช่เป็นของเอกชนและ ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์หรือใช้สัญจรได้ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

5 ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีหน้าที่ควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ เพื่อประโยชน์ใช้สอยของประชาชนทั่วไป(ม.41 วรรคหนึ่ง) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

6 กรณีตัวอย่าง เขตอำนาจในการควบคุมดูแลที่หรือทางสาธารณะ
ศป.(ส)คดีหมายเลขแดงที่ อ.416/2551 กรณีเทศบาลจัดตั้งตลาดบนไหล่ทางหลวง ศป.(ต)คดีปกครอง ที่....(เทศบาลป่าตอง) ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

7 ลักษณะของการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
การจัดวางสินค้าในที่หนึ่งที่ใดเป็นปกติ การเร่ขาย ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข กรมอนามัย

8 การควบคุมการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
หน้าที่ของผู้จำหน่ายสินค้า ในที่/ทางสาธารณะ ขออนุญาต ชนิด/ประเภทสินค้า ลักษณะการจำหน่าย สถานที่ขาย เงื่อนไขอื่น ๆ เจ้า พนักงาน ท้องถิ่น ถ้าเปลี่ยน แปลง ต้องแจ้ง ต้องปฏิบัติตาม มีอำนาจ ประกาศเขต ข้อกำหนดของท้องถิ่น

9 ผลบังคับต้องปิดประกาศไว้ที่สำนักงานฯ และบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขต
เจ้าพนักงานท้องถิ่น ร่วมกับ เจ้าพนักงานจราจร ข้อกำหนดของท้องถิ่น สุขลักษณะเกี่ยวกับ ผู้ขาย/ผู้ช่วยขาย กรรมวิธีการจำหน่าย ทำ ประกอบ ปรุง เก็บ/สะสม ความสะอาดภาชนะ น้ำใช้ ของใช้ การจัดวาง/ การเร่ขาย เวลาจำหน่าย การป้องกันเหตุรำคาญ/ โรคติดต่อ ประกาศเขต ห้ามขายหรือซื้อโดยเด็ดขาด ห้ามขายสินค้าบางชนิด ห้ามขายสินค้าตามกำหนด เวลา เขตห้ามขายตามลักษณะ กำหนดเงื่อนไขการจำหน่าย ผลบังคับต้องปิดประกาศไว้ที่สำนักงานฯ และบริเวณที่จะกำหนดเป็นเขต ควบคุม และต้องกำหนดวันใช้บังคับไม่น้อยกว่า 15 วันนับแต่วันประกาศ


ดาวน์โหลด ppt สารบัญญัติ ของพระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google