งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน
ชื่อหน่วยการเรียนรู้..แนวคิดหัวข้อโครงงานและความสำคัญของโครงงาน

2 นักเรียนต้องระบุหัวข้อโครงงานได้
วัตถุประสงค์ นักเรียนต้องระบุหัวข้อโครงงานได้

3 แนวคิดโครงงาน การเรียนรู้แบบโครงงานเป็นกระบวนการแสวงหาความรู้ หรือ การค้นคว้า หาคำตอบ ในสิ่งที่ผู้เรียนอยากรู้ หรือ สงสัยด้วยวิธีการต่างๆ เป็นวิธีการเรียนรู้ ที่ผู้เรียน ได้เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเอง หรือ ของกลุ่ม เป็นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ชิ้นงานที่สามารถนำผลการศึกษาไปใช้ได้ในชีวิตจริง

4 คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
คำถามสร้างพลังคิด การนำแสงอาทิตย์สะท้อนกระจงเพื่อต้มไข่ เป็นการทดลองประเภทอะไร คำถามประจำหน่วย การผลิตโครงงานจากตะไคร้หอม จัดว่าเป็นโครงงานประเภทอะไร คำถามประจำบท ประติมากรรมรีไซเคิล จักเป็นโครงงานประเภทอะไร

5 เครื่องมือ กระบวนการวัดผลและประเมินผล :
1. เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ - แบบประเมิน การปฏิบัติตามกิจกรรม - แบบสังเกตการทำงานร่วมกันตามกระบวนการกลุ่ม

6 วิธีการ

7 บทสรุปของโครงงาน โครงงานที่น่าจะดำเนินการต่อไปในอนาคต
การนำผลจากโครงงานนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมของแนวคิดโครงงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google