งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยีน อาชีพ อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม สุขภาพ ความเป็น ชุมชน ความ ยุติธรรม ความ ปลอดภัย สันติภาพ จิตใจ การเรียนรู้ ระบบ บริการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ ผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยีน อาชีพ อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม สุขภาพ ความเป็น ชุมชน ความ ยุติธรรม ความ ปลอดภัย สันติภาพ จิตใจ การเรียนรู้ ระบบ บริการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ ผู้ใช้แรงงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ยีน อาชีพ อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม สุขภาพ ความเป็น ชุมชน ความ ยุติธรรม ความ ปลอดภัย สันติภาพ จิตใจ การเรียนรู้ ระบบ บริการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ ผู้ใช้แรงงาน องค์กร คน พิการ ปัจเจก ครอบครัว - เด็ก - เยาวชน การสร้างเสริม สุขภาพ การ ป้องกันและควบคุม โรค ระบบ สุขภาพชุมชน ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ระบบ บรรเทาสาธารณ ภัย ระบบ โรงพยาบาล โครงสร้าง กำลังคน เทคโนโลยี - เครื่องมือ - ยา การเงิน การเงินการคลังเพื่อสุขภาพ - สปสช. สสส. ระบบข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อสุขภาพ ระบบวิชาการ ระบบนโยบาย ระบบ คุณภ าพ

3 สภาพัฒน์ฯ สำนักคณะกรรมการสุขภาพ แห่งชาติ ครม. รัฐสภา ยีน อาชีพ อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม สุขภาพ ความเป็น ชุมชน ความ ยุติธรรม ความ ปลอดภัย สันติภาพ จิตใจ การเรียนรู้ ระบบบริการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ ผู้ใช้แรงงาน องค์กร คน พิการ ปัจเจก ครอบครัว - เด็ก - เยาวชน การเงินการคลังเพื่อ สุขภาพ - สปสช. สสส. ระบบข้อมูลและการสื่อสาร เพื่อสุขภาพ ระบบวิชาการ ระบบนโยบาย การสร้างเสริม สุขภาพ การ ป้องกันและควบคุม โรค ระบบ สุขภาพชุมชน ระบบการแพทย์ ฉุกเฉิน ระบบ บรรเทาสาธารณ ภัย ระบบ โรงพยาบาล โครงสร้าง กำลังคน เทคโนโลยี - เครื่องมือ - ยา การเงิน ระบบ คุณภ าพ


ดาวน์โหลด ppt ยีน อาชีพ อาหาร น้ำ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรม สุขภาพ ความเป็น ชุมชน ความ ยุติธรรม ความ ปลอดภัย สันติภาพ จิตใจ การเรียนรู้ ระบบ บริการ ผู้สูงอายุ คนชายขอบ ผู้ใช้แรงงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google