งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ณ วันที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ. ศ. 2555

2 ที่กิจกรรมที่ดำเนินการหน่ว ยนับ แผน ทั้งปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา น วันที่ รายง าน ผลงาน สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสม ทั้งปีเทียบกับ แผนทั้งปี 1 เข้าแนะนำ ส่งเสริม การดำเนินงานของ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกร ( ไม่รวมจัดตั้งใหม่ ปี 2555) - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 105 75 30 105 75 30 78 53 25 105 75 30 100 2 เข้าตรวจการสหกรณ์ - ครั้งที่ 1 - ครั้งที่ 2 แห่ง 76 ------ ------ 79 76 103 100

3 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผ น ทั้ง ปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา น วันที่ รายง าน ผลง าน สะส ม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้งปี เทียบกับแผนทั้ง ปี 3 เข้าชำระบัญชี สหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรใน งบประมาณ 2555 - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 38 20 18 ------ ------ 38 20 18 100

4 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผน ทั้งปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา น เดือน ที่ รายงา น ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้งปี เทียบกับแผนทั้งปี 4 เข้าแนะนำ สนับสนุน และ ติดตามสหกรณ์ / กลุ่มเกษตรกรที่ หยุดดำเนินกิจการ - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 11 3 8 725725 ------ 11 3 8 100

5 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผ น ทั้ง ปี แผน เดือน ที่ รายง าน ผลงา น วันที่ รายง าน ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้งปี เทียบกับแผนทั้งปี 5 เข้าร่วมประชุม ประจำเดือนกับ สหกรณ์ / กลุ่ม เกษตรกรทุก ประเภท - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 106 76 30 106 76 30 24 19 5 98 72 26 92.45 94.73 86.66

6 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผน ทั้งปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา นวันที่ รายงา น ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้ง ปีเทียบกับแผน ทั้งปี 6 เข้าแนะนำส่งเสริม การจัดทำบัญชี เพื่อให้สามารถปิด บัญชีได้ภายใน 30 วัน หลังจากวันสิ้น ปีบัญชี - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 105 75 30 22-22- ------ 85 57 28 80.95 76.00 93.33

7 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผนทั้ง ปี แผน เดือนที่ รายงาน ผลงาน วันที่ รายงาน ผลงาน สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงาน สะสมทั้งปี เทียบกับ แผนทั้งปี 7 ส่งเสริมสมาชิก สหกรณ์และกลุ่ม เกษตรกรมีส่วน ร่วมในการดำเนิน ธุรกิจกับสหกรณ์ และกลุ่ม เกษตรกร - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร ราย 61,207 58,923 2,284 11,632 10,260 1,372 110 - 110 33,17 2 32,94 2 230 54.19 55.90 10.07

8 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผ น ทั้ง ปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงาน วันที่ รายงาน ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้งปี เทียบกับแผนทั้ง ปี 8 ส่งเสริมแนะนำ สหกรณ์ ที่มีวันสิ้น ปีทางบัญชีเดือน พ. ค.54 – เม. ย. 55 จัดประชุมใหญ่ สามัญได้ภายใน 150 วัน - ภายใน 150 วัน แห่ง 75 12 ---- 44 58.66

9 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผ น ทั้ง ปี แผน เดือน ที่ รายง าน ผลงา นวันที่ รายงา น ผลงาน สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้งปี เทียบกับแผนทั้ง ปี 9 ส่งเสริม แนะนำ กลุ่มเกษตรกร ที่มี วันสิ้นปีทางบัญชี เดือน พ. ค. 54 - เม. ย. 55 จัด ประชุมใหญ่สามัญ ได้ภายใน 150 วัน แห่ง 30161930

10 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผ น ทั้ง ปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงาน วันที่ รายงา น ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้ง ปี เทียบกับแผนทั้ง ปี 1010 รักษามาตรฐานที่ ผ่านเกณฑ์ฯ ในปี 2554 ให้ผ่าน เกณฑ์ฯ ในปี 2555 - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 73 47 26 16 9 7 422422 44 38 6 60.27 80.85 23.07

11 ที่กิจกรรมที่ ดำเนินการ หน่ว ยนับ แผน ทั้งปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา น วันที่ รายง าน ผลงา น สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสม ทั้งปีเทียบกับ แผนทั้งปี 11 ผลักดันให้ผ่าน มาตรฐาน ในปี 2555 - สหกรณ์ - กลุ่มเกษตรกร แห่ง 10 8 2 11-11- 2-22-2 532532 50 30 100

12 ที่กิจกรรมที่ดำเนินการหน่ว ยนับ แผน ทั้งปี แผน เดือน ที่ รายงา น ผลงา นเดือน ที่ รายงา น ผลงาน สะสม ทั้งปี ร้อยละ ผลงานสะสมทั้ง ปีเทียบกับแผน ทั้งปี 12 ยกระดับเข้าสู่เกณฑ์ มาตรฐาน - สหกรณ์ แห่ง 1111 ---- ---- 1111 100


ดาวน์โหลด ppt ติดตามงานผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนา องค์กรและเกษตรกร ปีงบประมาณ พ. ศ. 2555 กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 5 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google