งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน 2555 24832 ธันวาคม 2555 581977 มกราคม 2556 372158 กุมภาพันธ์ 2556 451863 มีนาคม 2556 702494 เมษายน 2556 611677 พฤษภาคม 2556 761389 มิถุนายน 2556 621375 กรกฎาคม 2556 12716143 สิงหาคม 2556 9730127 กันยายน 2556 20726233 รวม 8782091,087

3 สถิติการอนุมัติการเบิกจ่าย ( ปลดบล็อก ) ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจ่ายตรง เจ้าหนี้ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) จ่ายผ่าน ส่วนราชการ ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) รวมจำนวน ทั้งสิ้น ( รายการ ) รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ( บาท ) ตุลาคม 2555 167145,478,307.15763583,766,409.32930729,244,716.47 พฤศจิกายน 2555 756143,672,959.582,008679,020,153.282,764822,693,112.86 ธันวาคม 2555 934154,344,248.052,297502,995,961.423,231657,340,209.47 มกราคม 2556 1,144164,477,849.452,539495,598,912.483,683660,076,761.93 กุมภาพันธ์ 2556 1,084191,413,695.952,373458,639,556.023,457650,053,251.97 มีนาคม 2556 1,272235,558,055.862,573487,481,278.143,845723,039,334.00 เมษายน 2556 1,031193,760,131.162,200628,065,042.483,231821,825,173.64 พฤษภาคม 2556 1,281194,936,907.792,536493,561,001.883,817688,497,909.67 มิถุนายน 2556 1,327238,086,411.652,987454,602,388.774,314692,688,800.42 กรกฎาคม 2556 1,396120,566,258.662,848430,416,391.614,244550,982,650.27 สิงหาคม 2556 1,721271,513,423.922,924461,499,430.834,645733,012,854.75 กันยายน 2556 3,090212,050,601.114,150527,915,872.217,240739,966,473.32 รวมทั้งสิ้น 15,2032,265,858,850.3330,1986,203,562,398.4445,4018,469,421,248.77

4 สถิติผลการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ประเภทภัยพิบัติรายการจำนวนเงิน ( บาท ) อุทกภัย 2151,818.50 อัคคีภัย 20784,913.00 วาตภัย 13138,367,142.25 ภัยแล้ง 1441,235,437.20 โรคระบาดพืช 164,842.00 ไฟป่า 121,432.00 รวมทั้งสิ้น 5150,625,584.95

5 สถิติจำนวนรายการที่ธนาคารปฏิเสธการ จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 ประจำเดือน เหตุผลที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน 03 ยังไม่ได้ ตกลงกับ ธนาคาร 04 บัญชี ปิด แล้ว 22 ไม่มี บัญชีใน แฟ้มข้อ มูล 27 บัญชี ถูก อายัด 51 บัญชี ไม่ ถูกต้อง 53 บัญชี ถูก ล็อค โอน สิทธิ์ ชื่อ บัญชี ผิด รวม ตุลาคม 2555 --------- พฤศจิกายน 2555 --------- ธันวาคม 2555 ----1---1 มกราคม 2556 --------- กุมภาพันธ์ 2556 --------- มีนาคม 2556 -1------1 เมษายน 2556 --------- พฤษภาคม 2556 --------- มิถุนายน 2556 --------- กรกฎาคม 2556 -1------1 สิงหาคม 2556 -----1--- กันยายน 2556 --------- รวมทั้งสิ้น -2--11--4

6 สถิติการนำส่งเงินของส่วนราชการภายใน จังหวัดหนองคาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือน กระทบยอดเงินฝาก ธนาคาร ( รายการ ) จำนวนเงิน ( บาท ) ตุลาคม 2555 73579,354,605.43 พฤศจิกายน 2555 84968,551,387.59 ธันวาคม 2555 89292,287,485.89 มกราคม 2556 906 89,468,297.05 กุมภาพันธ์ 2556 78572,991,490.43 มีนาคม 2556 97482,454,222.63 เมษายน 2556 76790,833,307.23 พฤษภาคม 2556 829106,911,876.57 มิถุนายน 2556 88387,632,892.85 กรกฎาคม 2556 87760,070,156,401.05 สิงหาคม 2556 87688,950,828.63 กันยายน 2556 995117,747,736.49 รวมทั้งสิ้น 10,368 61,047,340,531.84


ดาวน์โหลด ppt สถิติการอนุมัติและยืนยันข้อมูลหลัก ผู้ขาย ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2556 เดือนจำนวนที่ อนุมัติและ ยืนยัน จำนวนที่ เปลี่ยนแปลง รวม ตุลาคม 2555 14519 พฤศจิกายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google