งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นแบบแสดงการจ้างงาน และสภาพการทำงานของสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นแบบแสดงการจ้างงาน และสภาพการทำงานของสถาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นแบบแสดงการจ้างงาน และสภาพการทำงานของสถาน ประกอบกิจการประจำปีทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ. ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ. ศ. 2554

2 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2 สรุปสาระสำคัญ  กำหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการดำเนินการอย่าง ใดอย่างหนึ่งหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง อธิบดีมอบหมาย นายจ้างอาจยื่นหรือแจ้งทาง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อธิบดีประกาศกำหนด  ให้มีผลบังคับ ตั้งแต่วันที่ประกาศในราชกิจจา นุเบกษา เป็นต้นไป

3 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้อง ตรวจสอบ  1. นายจ้างที่ประสงค์จะยื่นแบบแสดงสภาพการ จ้างและสภาพการทำงานของสถานประกอบ กิจการประจำปี ต้องลงทะเบียนเพื่อขอรับชื่อผู้ใช้ (user name) และรหัสผู้ใช้ (password) ทาง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (www.labour.go.th)www.labour.go.th  2. เมื่อนายจ้างได้รับชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้แล้ว นายจ้างสามารถยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและ สภาพทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่าย อินเตอร์เน็ต (www.labour.go.th)www.labour.go.th  3. การยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพ ทำงานของสถานประกอบกิจการประจำปี ให้ถือว่า อธิบดี ได้รับแจ้งหรือได้รับเอกสาร ในวันและเวลา ตามที่ปรากฏที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของกรม สวัสดิการคุ้มครองแรงงาน

4 กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 4 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครอง แรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และ วิธีการยื่นแบบแสดงการจ้างงาน และสภาพการทำงานของสถาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google