งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์
เขต 8,9

2 สถานการณ์โรคเอดส์ประเทศไทย
อัตราป่วยด้วยโรคเอดส์ต่อประชากรแสนคน 10 อันดับแรกของประเทศ จำแนกตามวันเริ่มป่วยปีพ.ศ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547

3 จำนวน ร้อยละผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ เขต 8 จำแนกรายจังหวัด
ตั้งแต่ปี มีนาคม 2547

4 จำนวน ร้อยละผู้ป่วยเอดส์/ผู้ติดเชื้อที่มีอาการ เขต 9 จำแนกรายจังหวัด
ตั้งแต่ปี มีนาคม 2547

5 แผนภูมิ การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ กลุ่มชาวประมง เขต 9 รายจังหวัด ตั้งแต่ ปี พ.ศ พ.ศ. 2546 ร้อยละ จ. เขต 8 ไม่ได้ดำเนินการ จ.เขต 9 ได้แก่ ระยอง ,จันทบุรี ไม่ได้ดำเนินการ

6 แผนภูมิ การเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวี เฉพาะพื้นที่ เปรียบเทียบกับการรายงานการติดเชื้อ HIV ประจำเดือน (PHRIM) กลุ่มผู้มาฝากครรภ์ เขต 8,9 รายจังหวัด ปี พ.ศ. 2546

7 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
ทุกจังหวัดในเขต 8 และ เขต 9 ได้ดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ทั้งด้าน ป้องกัน รักษา ศึกษาวิจัย และการพัฒนาบุคลากร โดยมีโครงการนอกเหนือจากงานปกติได้แก่ โครงการ ASO จ.ระยองและฉะเชิงเทรา ดำเนินการ

8 ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน
โครงการ Teen Care จ.จันทบุรี ดำเนินการ โครงการจัดตั้งกองทุนโดยเครือข่ายอสม. จ.สระแก้ว ดำเนินการ โครงการกองทุนเฉลิมพระเกียรติของแม่บ้านมหาดไทย โครงการวัคซีนเอดส์ทดลอง ฯลฯ

9 ผลการดำเนินงานโครงการยาต้านไวรัส จำแนกรายเขต รายจังหวัด
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม มีนาคม 2547

10 ปัญหา 1. การติดเชื้อ HIV ในกลุ่มหญิงมีครรภ์สูงกว่าตัวชี้วัดทั้งระดับเขตและประเทศ 2. เยาวชนมีการใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งในการมีเพศสัมพันธ์ อยู่ในเกณฑ์ต่ำ 3. การใช้ถุงยางอนามัยในหญิงขายบริการทางเพศมีแนวโน้มลดลง

11 แนวทางการดำเนินงานในรอบ 6 เดือนหลัง
ดำเนินการจัดประชุมการประเมินผลการดำเนินกิจกรรมเอดส์ Focal Point อย่างต่อเนื่อง (2 เดือน/ครั้ง) ศึกษาวิจัย ระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน

12 ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานควบคุมป้องกันโรคเอดส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google