งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2556"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 มิ.ย. 56 มีผู้ป่วยจำนวน 1,563 ราย เสียชีวิต 6 ราย อัตราป่วยเท่ากับ ต่อประชากรแสนคน อัตราตายเท่ากับ 0.96 ต่อประชากรแสนคน อัตราป่วยตายคิดเป็นร้อยละ 0.38 จำแนกผู้ป่วยไข้เลือดออกชนิด DF 1,115 ราย (ร้อยละ 71.33) DHF 431 ราย(ร้อยละ และ DSS 17 ราย(ร้อยละ 1.09) เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลระดับประเทศ ข้อมูลสำนักระบาดวิทยา ณ วันที่ 25 มิ.ย.56 จังหวัดเลยมีอัตราป่วยสูงเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ ดังตาราง จังหวัด จำนวนป่วย อัตราป่วย/แสน. จำนวนตาย อัตราป่วยตาย % กระบี่ 1,360 310.47 1 0.07 ภูเก็ต 1,054 297.87 2 0.19 สงขลา 3,810 278.71 10 0.26 เลย 1,419 227.07 6 0.42 นครพนม 1,450 205.74

2 แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี 2541 - 2556
แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออก จังหวัดเลย ปี ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย. 56

3 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยเปรียบเทียบประเทศไทย ปี 2541 - 2556
อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยเปรียบเทียบประเทศไทย ปี เส้นสีแดง = จังหวัดเลย ข้อมูลประเทศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 56 ข้อมูลจังหวัดเลย ณ วันที่ 27มิ.ย.56

4 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายเดือนปี 2555 – 2556 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี
ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิ.ย.56

5 อัตราป่วยโรคไข้เลือดอกจังหวัดเลยแยกรายอำเภอ ปี 2556
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน จำนวน ราย

6 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยแยกกลุ่มอายุ ปี 2556
อัตราป่วยต่อประชากรแสนคน ปี จำนวน ราย

7 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายวันปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พ. ค. – 27 มิ
จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายวันปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 27 มิ.ย.56 เดือน พ.ค / มิ.ย

8 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยรายสัปดาห์ ปี 2556 เปรียบเทียบค่ามัธยฐานย้อนหลัง 5 ปี

9 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอเมือง

10 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอปากชม

11 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอด่านซ้าย

12 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอเชียงคาน

13 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอภูกระดึง

14 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอหนองหิน

15 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอท่าลี่

16 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอเอราวัณ

17 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอนาด้วง

18 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอผาขาว

19 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอวังสะพุง

20 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอภูเรือ

21 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอนาแห้ว

22 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 อำเภอภูหลวง

23 พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 27 มิ.ย.56 มีพื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกทุกอำเภอ รวม 85 ตำบล (ร้อยละ 94.44) หมู่บ้าน (ร้อยละ 52.56) แยกเป็น หมู่บ้านใหม่ 69 มบ. (ร้อยละ สงบ – เกิดใหม่ 69 มบ.(ร้อยละ ) ต่อเนื่อง 119 มบ. (ร้อยละ 24.18) ซ้ำซาก 15 มบ.(ร้อยละ 3.05) และหมู่บ้านโรคสงบ 220 มบ. (ร้อยละ 44.71) อำเภอที่มีพื้นที่ต่อเนื่องตั้งแต่ 2 ตำบลขึ้นไปมี 13 อำเภอ ยกเว้นอำเภอนาแห้ว - อำเภอมีพื้นที่ซ้ำซาก 4 อำเภอ รวม 15 มบ. ได้แก่อำเภอเมือง 8 มบ. ปากชม 4 มบ. ด่านซ้ายมี 2 มบ. และเชียงคานมี 1 มบ.

24 พื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก(มีผู้ป่วยทุกสัปดาห์)ในรอบ 4 สัปดาห์ 15 มบ.ดังนี้
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนสะสม รายสุดท้ายป่วย เมือง กุดป่อง หนองผักก้าม มิ.ย.56 เมือง หนองผักก้าม ม มิ.ย.56 น้ำภู ม มิ.ย.56 นาแขม โป่ง ม มิ.ย.56 วังยาว ม มิ.ย.56 น้ำสวย ซำพุ ม มิ.ย.56 กกดู่ โป่งป่าติ้ว ม มิ.ย.56 ห้วยเหล็ก ม มิ.ย.56

25 พื้นที่เกิดโรคซ้ำซาก (มีผู้ป่วยทุกสัปดาห์)ในรอบ 4 สัปดาห์ (ต่อ)
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนสะสม รายสุดท้ายป่วย ปากชม เชียงกลม เชียงกลม ม มิ.ย.56 ปางคอม ม มิ.ย.56 ชมเจริญ ชมเจริญ ม มิ.ย.56 ห้วยอาลัย ม มิ.ย.56 ด่านซ้าย อิปุ่ม ป่าสะแข ม มิ.ย.56 นาดี ห้วยลาด ม มิ.ย.56 เชียงคาน ธาตุ ผาพอด ม มิ.ย.56

26 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง

27 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลเมือง อำเภอเมือง

28 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง

29 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลกกดู่ อำเภอเมือง

30 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง

31 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลเสี้ยว อำเภอเมือง

32 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลนาอาน อำเภอเมือง

33 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลนาโป่ง อำเภอเมือง

34 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลนาดินดำ อำเภอเมือง

35 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลน้ำสวย อำเภอเมือง

36 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง

37 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลนาแขม อำเภอเมือง

38 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมือง

39 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายสัปดาห์ ปี 2556 ตำบลกกทอง อำเภอเมือง

40 ข้อเสนอแนะจาก ผชช.ว.

41 แยกรายอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ข้อมูลพื้นที่เกิดโรค หมู่บ้านต่อเนื่อง ซ้ำซาก แยกรายอำเภอ โรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรคไข้เลือดออก

42 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
แผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออก รายพื้นที่ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ วันที่ 24 มิ.ย.56 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556

43 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
แผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออก รายพื้นที่ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ วันที่ 24 มิ.ย.56 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556

44 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
แผนภูมิแท่ง เปรียบเทียบอุบัติการณ์การเกิดโรคไข้เลือดออก รายพื้นที่ในระยะเวลา 3 สัปดาห์ ณ วันที่ 24 มิ.ย.56 ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556

45 แผนการสุ่มกิจกรรมดำเนินงานควบคุมโรคไข้เลือดออก
เป้าหมาย 1.ประชาชนที่อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 2.หอกระจายข่าว 3.อสม. LOGO

46 ผลการสุ่มประเมินกิจกรรมควบคุมโรคไข้เลือดออกในโรงเรียน
กิจกรรม n= เมือง ชค ปช ท่าลี่ ดซ. วพ. ภด หนองหิน จำนวน ร.ร.ที่ประเมิน 1.การให้สุขศึกษา 1.1หน้าเสาธง -ครู n= -จนท.สธ. n= 1.2ห้องเรียน -ครู n= -จนท.สธ. n=

47 กิจกรรม n=121 เมือง ชค. ปช. ท่าลี่ ดซ. วพ. ภด. หนองหิน
2.การบ้านนักเรียน สำรวจลูกน้ำยุงลาย 2.1ไม่ได้ดำเนินการ n= 2.2ดำเนินการ -ตามกำหนด (5มิย.) n= -ล่าช้า n= 3.ทำความสะอาด รร. -ทำ n= -ไม่ได้ทำ n=

48 อำเภอ HI CI ทำความสะอาด ทำความสะอาด รับรู้เรื่องโรค (ร้อยละ)
ผลการสำรวจลูกน้ำยุงลายในการควบคุมโรคไข้เลือดออก รายอำเภอ wk 26 วันที่ 26 มิ.ย.56 อำเภอ HI CI ทำความสะอาด ทำความสะอาด รับรู้เรื่องโรค (ร้อยละ) ภายในบ้าน (ร้อยละ) นอกบ้าน (ร้อยละ) รู้ ไม่รู้ สะอาด พอใช้ ไม่สะอาด สะอาด พอใช้ ไม่สะอาด เมือง นาด้วง ปากชม ท่าลี่ ด่านซ้าย นาแห้ว วังสะพุง ภูหลวง

49 อำเภอ HI CI ทำความสะอาด ทำความสะอาด รับรู้เรื่องโรค (ร้อยละ)
ภายในบ้าน (ร้อยละ) นอกบ้าน (ร้อยละ) รู้ ไม่รู้ สะอาด พอใช้ ไม่สะอาด สะอาด พอใช้ ไม่สะอาด ภูกะดึง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน ภาพรวม

50 สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ
สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ.ย – 27 มิ.ย 56 อำเภอ บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เมือง นาด้วง เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน รพ.ค่ายฯ รพ.จิตเวชฯ สสจ.เลย รวม ,

51 สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ
สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ.ย – 27 มิ.ย 56 อำเภอ ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เลย , นาด้วง เชียงคาน 3, ปากชม , ด่านซ้าย 2, นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ 1, วังสะพุง , , ภูกระดึง 1, ภูหลวง ผาขาว 1, เอราวัณ 1, หนองหิน รวม , ,

52 สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ
สรุปผลการให้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลจังหวัดเลยปี 2556 ระหว่าง 1 มิ.ย – 27 มิ.ย 56 อำเภอ ผลงานรวมบุคลากรและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ เลย 6, (100 ราย ยังไม่บันทึกข้อมูล) นาด้วง 1, เชียงคาน , (131 ราย ยังไม่บันทึกข้อมูล) ปากชม , ด่านซ้าย 2, นาแห้ว ภูเรือ ท่าลี่ 1, วังสะพุง , , ภูกระดึง 1, ภูหลวง 1, (เริ่ม 1 กค 56) ผาขาว 1, เอราวัณ 1, หนองหิน รพ.ค่ายฯ (จะได้รับวัคซีนกลาง ก.ค56) รพ.จิตเวชฯ (จะได้รับวัคซีนกลางก.ค56) สสจ.เลย (จะได้รับวัคซีนกลางก.ค56) รวม , ,

53 ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3,779 ราย
สรุปรายงานการเฝ้าระวังอาการภายหลังได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี จังหวัดเลย ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 27 มิถุนายน 2556 ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 3, ราย - ไม่มีรายงานผู้มีอาการภายหลังรับวัคซีน


ดาวน์โหลด ppt สถานการณ์โรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย ปี 2556

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google