งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา เมษายน 2558 กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา เมษายน 2558 กลุ่มงานควบคุมโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา เมษายน 2558 กลุ่มงานควบคุมโรค

2 จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถานบริการที่ส่งบัตร รง. 506
การส่งบัตรรายงาน 506 ปี 2558 ระบาดวิทยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวนบัตร รง. 506 แยกตามระดับสถานบริการที่ส่งบัตร รง. 506 เดือน เมษายน 2558 ทั้งหมด บัตร ร้อยละความทันเวลา

3 ระบาดวิทยา สถานการณ์โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ปี 2558
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล อัตราป่วยต่อแสนประชากร 10 อันดับโรค จังหวัดสตูล เปรียบเทียบกับเขต และประเทศ จำนวน ตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. – 29 เม.ย.58 สตูล เขต ประเทศ โรค

4 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล
สถานการณ์ไข้เลือดออก 29 เมษายน 2558 ระบาดวิทยา กลุ่มงานควบคุมโรค สสจ.สตูล

5 อัตราป่วยต่อแสนประชากร โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ ที่ 16 ใน 14 จังหวัดในภาคใต้
/แสน 14.65 13.30 จังหวัด * ข้อมูล week 16(1 มค.58 – 29 เมย.58)

6 อัตราป่วยต่อแสน ปี 2530 - 2558 19 ราย * ข้อมูล (1 มค.30 – 29 เมย.58)
อัตรา/แสน ปี 19 ราย * ข้อมูล (1 มค.30 – 29 เมย.58)

7 ผู้ป่วยรายเดือน ปี 2558 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและข้อมูลปี 2557
ผู้ป่วยรายเดือน ปี เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีและข้อมูลปี 2557 * ข้อมูล (1 มค.58 – 29 เมย.58)

8 อัตราป่วยจำแนกรายอำเภอ ปี 2558
3.00 ( 1 ราย) 4.30( 1 ราย) ทุ่งหว้า มะนัง **7.94 ( 2 ราย) ละงู ควนกาหลง **2.87( 2 ราย) ท่าแพ ควนโดน **3.59( 1 ราย) เมือง 0 -2 / แสนประชากร / แสนประชากร 3.01 – 4 / แสนประชากร 4.01 – 5/ แสนประชากร >5.01 / แสนประชากร **10.80 ( 12 ราย) ข้อมูล (1 มค. – 29 เม.ย.58)

9 จำนวน และอัตราป่วย จำแนกรายตำบล ปี 2558
ทุ่งหว้า มีนาคม อุได ควนสะตอ ฉลุง เจ๊ะบิลัง บ้านควน คลองขุด

10 การดำเนินงานรณรงค์ให้วัคซีน dT เขต 12
ร้อยละ จังหวัด

11 สรุปผลการรณรงค์ dT จังหวัดสตูล จำแนกรายอำเภอ
ร้อยละ อำเภอ

12 การดำเนินการค้นหาผู้ป่วย โรคเรื้อน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
พื้นที่บ่งชี้ทางระบาดวิทยาเข้มข้นมาก อ.ควนกาหลง (ดำเนินการคัดกรองให้สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2558) พื้นที่ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน (คน) ร้อยละ การคัดกรอง ราย ร้อยละ ม.2 ต.ทุ่งนุ้ย 1044 95 131 12.54 อ.ควนกาหลง 34076 2885 8.46 การดำเนินการสำรวจหาความชุกของโรคเรื้อน(RVS) หมู่ 2 ต.ทุ่งนุ้ย วันที่ 20 เมษายน 58 พบผู้ป่วย 1 ราย ประเภทเชื้อน้อย (PB)

13 ผลการสอบสวนโรคเบื้องต้น
ผู้ป่วยเพศชาย อายุ 58 ปี รอยโรคเป็นวงขาวด่าง ขนร่วง ขอบชัด บริเวณเหนือข้อศอกซ้าย เป็นมานาน 4 ปี ซื้อยากินเองจากร้านขายยา มีผู้อาศัยร่วมบ้าน 4 คน(คัดกรองไม่พบรอยโรค) ประวัติการสัมผัสผู้ป่วยโรคเรื้อนรายอื่น บ้านผู้ป่วยห่างจากบ้านผู้ป่วยเดิมในพื้นที่ เมตร เป็นญาติกัน และไปมาหาสู่กันตลอด ผู้ป่วยรายเดิมเป็นหลานและช่วยขนขี้ยางขึ้นรถให้กับผู้ป่วยรายใหม่ สัปดาห์ละ วัน และมีประวัติการรับประทานอาหารร่วมกัน ธนดา นายอับดุลอาหลี มรรคาเขต (1) ธนดา มรรคาเขต (2) นายอับดุลรอสัก มรรคาเขต (3)

14 การดำเนินการค้นหาผู้ป่วย โรคเรื้อน ในพื้นที่จังหวัดสตูล
พื้นที่บ่งชี้ทางระบาดวิทยา เข้มข้นปานกลาง(พบผู้ป่วย 10 ปี ย้อนหลัง) (ดำเนินการคัดกรองให้สิ้นสุดเดือน กรกฎาคม 2558) พื้นที่ จำนวน กลุ่มเป้าหมาย ผลการ ดำเนินงาน (คน) ร้อยละ การคัดกรอง ราย ร้อยละ อ.เมือง 580 95 317 54.66 อ.ท่าแพ 220 113 51.36 อ.ละงู 430 219 50.93 การดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยจากกลุ่มเป้าหมาย ผู้สัมผัสร่วมบ้าน รอบบ้าน ร่วมสังคม

15 การดำเนินงานเฝ้าระวัง โรคไวรัสอีโบลา
กิจกรรม - ตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง โดยช่องทางเข้า – ออก (ด่านท่าเรือตำมะลัง,ด่านพรมแดนบ้านวังประจัน) ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2558 - ไม่พบผู้เดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

16 การดำเนินงานเฝ้าระวัง โรค MERS-CoV
กิจกรรม - ติดตามการเดินทางของกลุ่มผู้แสวงบุญ (ทำพิธีฮัจย์,อุมเราะห์) ผลการดำเนินงาน เดือน เมษายน 2558 - จังหวัดสตูลไม่มีผู้เดินทาง ไป ทำอุมเราะห์ ในเดือน เมษายน 2558

17 โรคที่ต้องเฝ้าระวัง ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ MERS-CoV ไวรัสอีโบลา
Hand Foot Mouth Disease


ดาวน์โหลด ppt ข้อมูลสถานการณ์ ระบาดวิทยา เมษายน 2558 กลุ่มงานควบคุมโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google