งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การรายงานข้อมูลในโปรแกรม School MIS กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป. พิษณุโลก เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การรายงานข้อมูลในโปรแกรม School MIS กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป. พิษณุโลก เขต 3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การรายงานข้อมูลในโปรแกรม School MIS กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป. พิษณุโลก เขต 3

2 แนะนำให้ใช้บราวส์เซอร์ Firefox เวอร์ชั่น ล่าสุด Url : a6503.obec.expert Login ด้วย ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของ โรงเรียน

3 บันทึกผลการเรียนของนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 และอัปโหลดคะแนน O-NET เพื่อจัดพิมพ์ ปพ.1 จัดพิมพ์ ปพ.2 และ ปพ.3 บันทึกผลการเรียนของนักเรียนทุกคนใน ระดับชั้น ป.1-5, ม.1-2 ให้แล้ว เสร็จภายใน 10 มิ. ย.59

4 ให้แก้ไขข้อมูล ผู้อำนวยการ ผู้ลงนาม หนังสือออก ตำแหน่งผู้ลงนามหนังสือออก ชื่อ - สกุลนายทะเบียน ( ขยายโอกาสสามารถ ใส่ ชื่อนายทะเบียน ได้ 2 คน ) แก้ไขครบถ้วนให้ให้คลิกปุ่มบันทึก ทั้ง หมายเลข 1 และ 2 หากไม่บันทึกปุ่มที่ 2 เวลาพิมพ์ ปพ.1 ข้อมูลโรงเรียนอาจไม่ปรากฎ หรือไม่สมบูรณ์

5 - ให้โรงเรียนดำเนินการย้ายเข้า - ย้ายออก นักเรียนในระบบ DMC ก่อน - โรงเรียนปลายทางต้องรับเข้าในระบบ DMC ถึงจะเชื่อมโยงข้อมูลมา School MIS - ยืนยันการย้ายเข้าย้ายออก ในเมนูข้อมูล นักเรียน ปรับปรุงจำนวนนักเรียนย้าย ข้า - ย้ายออก

6 แก้ไขเพิ่มเติมรายวิชาให้ตรงกับ โครงสร้างหลักสูตรของโรงเรียน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และชุมนุม ต้อง ตั้งรหัสวิชาไว้เสมอ โดยกิจกรรมชุมนุมต้องใส่ชื่อชุมนุม จะใช้ ว่าชุมนุมเฉยๆ หรือชุมนุม 1 ชุมนุม 2 ไม่ได้

7 ใช้อักษร ก นำหน้า ตามตัวเลข 5 หลัก ประกอบด้วย ตารางแสดงการกำหนดรหัสวิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ก 13910 ก 13910 กิจกรรม พัฒนา ผู้เรียน แสดง ระดับชั้น 1= ประถม 2= ม. ต้น 3= ม. ปลาย แสดงชั้น ประถม = 1-6 ม. ต้น =1-3 ม. ปลาย =1-3 ไม่ระบุใช้ 0 แสดง ประเภทวิชา 1= พื้นฐาน 2= เพิ่มเติม 9= กิจกรรม กำหนด เอง

8 ใส่รายวิชาให้นักเรียนคนแรกในชั้นนั้นให้เสร็จ เรียบร้อยก่อน โดยยังไม่ต้องใส่ผลการเรียน สั่งบันทึกให้ทุกคนในห้อง ถ้ามีหลายห้องให้ สั่งบันทึกให้ทุกคนในชั้น หากต้องการลบข้อมูลให้ลบทุกรายวิชาของ เด็กคนแรก จากนั้นจึงบันทึกให้ทุกคนในห้อง เด็กทุกคนก็จะถูกลบข้อมูลทั้งหมด

9 มี 3 แบบตามความเหมาะสม 1. แบบรายคน กรณีนักเรียนมีรายวิชา เรียนไม่เหมือนคนอื่น 2 แบบรายห้อง นักเรียนไม่มาก อินเตอร์เน็ตเร็ว 3. แบบอัปโหลดไฟล์ นักเรียนมีจำนวน มาก หรือมีผลการเรียนในโปรแกรมอื่น

10 หากพบปัญหาในการใช้โปรแกรม Excel ให้ใช้โปรแกรม ลิเบอร์ ออฟฟิต (Libre Office) แทน สามารถดาว โหลดได้ที่ http://www.libreoffice.org/download/ libreoffice-fresh/

11 เข้าเว็บ สทศ. ดาวโหลดไฟล์ excel คะแนนนักเรียนรายบุคคล บันทึกเป็น.csv (comma) เปิดไฟล์.csv (comma) ด้วย note pad บันทึก Encoding เป็น UTF8 ชนิด All File นำเข้าข้อมูลในโปรแกรม School MIS หากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนไม่ ตรงจะไม่สามารถนำเข้าได้ คลิปการอัปโหลดคะแนน O-NET

12 โรงเรียนกรอกเฉพาะข้อที่ 1 และ 2 ส่วนข้อ 3- 5 โปรแกรมจะใส่ให้เอง

13 แก้ไขข้อมูลโรงเรียนให้ครบถ้วน ได้แก่ ที่ตั้ง ผู้บริหารและนายทะเบียน ตรวจสอบรายวิชาเพิ่มเติม ระดับ ประถมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ต้องมีรายวิชาหน้าที่พลเมือง 20 ชั่วโมง ระดับมัธยมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ภาค เรียนที่ 2 ต้องมีรายวิชาหน้าที่พลเมือง 0.5 นก. บันทึกผลการเรียนของนักเรียนทุกคนให้ ครบถ้วน กรณีมีการแก้ไข แบบ ปพ.1 ให้ดาวโหลด ผลการเรียนของนักเรียน ชั้น นั้นมาเก็บไว้ในเครื่องก่อน การแก้ไขจะทำ ให้ข้อมูลผลการเรียนหาย

14

15 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การรายงานข้อมูลในโปรแกรม School MIS กลุ่มงานวัดและประเมินผล สพป. พิษณุโลก เขต 3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google