งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน
(Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา – น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์

2 กำหนดการประชุมสรุปผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน
(Home Health Care : HHC ) วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา – น. ณ ห้องประชุมภูสอยดาว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ เวลา รายละเอียด ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น -ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมฯ ๐๘.๓๐-๙.๐๐ น. -เปิดการประชุม -โดยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. -นำเสนอแนวทางการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) จังหวัดอุตรดิตถ์ โดย.กลุ่มงานพัฒนาฯ/กลุ่มงานยุทธ์ฯ ๑๓.๐๐-๑๐.๓๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย.คปสอ. ๙ แห่ง ๑๐.๓๐-๑๐.๔๐ น. รับประทานอาหารว่าง ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย. คปสอ. ๙ แห่ง (ต่อ) ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. นำเสนอผลการดำเนินงานความก้าวหน้าตามเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน (Home Health Care : HHC) โดย. คปสอ.๙ แห่ง (ต่อ) ๑๔.๐๐-๑๕.๐๐ น. ๑๕.๐๐-๑๖.๓๐ น. -ซักถามปัญหาและตอบข้อซักถาม จากผู้เข้าร่วมประชุม -ปิดการประชุม หมายเหตุ นำเสนอ อำเภอละ ๑๐ นาที

3 ประเด็นที่นำเสนอ ๑. รูปแบบการจัดตั้งศูนย์ HHC Care Center
๓. การจัดทำทะเบียนข้อมูลพื้นฐานผู้ป่วยแต่ละกลุ่มและการกำหนดเงื่อนไขในการเยี่ยมบ้าน ๔. แผนการเยี่ยมบ้านแต่ละแบบ (Home Word, Home Health Care, Home Visit) และการมีส่วนร่วมในการเยี่ยมตามแผนที่กำหนด ๕. ผลงานการเยี่ยมบ้านตามแผนที่กำหนด ๖. ผลการเยี่ยมบ้าน ของ รพ.สต. ในเครือข่าย ๗. ปัญหาและอุปสรรค ๘. ข้อเสนอแนะ หมายเหตุ นำเสนอใน power point คปสอ.ละ 15 นาที วิพากษ์ นาที หมายเหตุ นำเสนอ อำเภอละ ๑๐ นาที

4 การดูแลสุขภาพที่บ้าน/เชิงรุก
• ระบบการให้บริการด้านสุขภาพโดยบุคลากรสหวิชาชีพที่บ้านของผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพของผู้รับบริการ McWhinneyI, 1997

5 ประเภทของการเยี่ยมบ้าน
กรณีเจ็บป่วย (Home Word) –ฉุกเฉิน, เฉียบพลัน,โรคเรื้อรัง ผู้ป่วยใกล้เสียชีวิต (Home Word) –ระยะสุดท้าย –ประกาศเสียชีวิต –ความโศกเศร้า • ประเมินภาวะสุขภาพ (Home Visit) • หลังผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาล (Home Health Care) –การรักษา, หลังคลอดบุตร Brian K, 1991

6 รูปแบบขั้นตอนการส่งต่อผู้ป่วยในการดูแลสุขภาพที่บ้าน Link
การพัฒนา/บทบาทของศูนย์ HHC ระดับ คปสอ. Link รายชื่อผู้ประสานฯ Link

7 สวัสดี HHC


ดาวน์โหลด ppt ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเกณฑ์มาตรฐานระบบงานเยี่ยมบ้าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google