งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ตาม พรบ. 2551 โกสน เพชรรักษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

2 มีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเภทวิชาการ k1 22,220 7,940 ปฏิบัติการ (C3-C5) k2 36,020 14,330 ชำนาญการ (C6-C7) k3 50,550 21,080 พิเศษ (C8) k4 59,770 29,900 เชี่ยวชาญ (C9) k5 66,480 41,720 ทรงคุณวุฒิ (C10-C11) ประเภทชำนาญการ M2 59,770 31,280 ระดับสูง (9 บส.) M1 50,550 25,390 ระดับต้น 8 บส. ประเภทบริหาร S2 66,480 53,690 ระดับสูง (C10-C11) 64,340 48,700 ระดับต้น (9 บส.) ประเภททั่วไป 04 59, ,220 ทักษะพิเศษ (C9) 03 47,450 15,410 อาวุโส (C7-C8) 02 33,540 10,190 ชำนาญงาน (C5-C6) 01 18,190 4,630 ปฏิบัติงาน (C1-C4) มีตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการ ผ่านกระบวนการสอบ

3 ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (1) 1. ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ อ.ก.พ.กรม กำหนด 2. ประเมินค่างานเพื่อปรับระดับตำแหน่ง ตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง 3. ส่งตำแหน่งที่ผ่านการประเมินค่างานเสนอ อ.ก.พ.กระทรวง เพื่อปรับระดับตำแหน่ง คุณสมบัติ

4 ขั้นตอนและวิธีการเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ (2) ได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้นต่ำชั่วคราวของระดับตำแหน่ง ที่จะแต่งตั้ง คุณสมบัติ 2. คุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - k1 k2 = เคยดำรงตำแหน่งในระดับ k1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี/ ลดเป็น 4 ปีสำหรับปริญญาโท/ 2 ปีสำหรับปริญญาเอก หรือดำรงตำแหน่ง อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ ก.พ. กำหนด - k k3 = เคยดำรงตำแหน่งประเภท k2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือดำรงตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่ ก.พ. กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการ

5 การเลื่อนประเภทวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการ ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนตาม ว 10/48 อ้างถึง ว 7/52 กล่าวคือ การเลื่อนประเภทวิชาการ k k3 ว 10/48 k k5 ว 16/38

6 ขั้นตอนการประเมินบุคคล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และ ระดับชำนาญการพิเศษ

7 ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/
กกจ. สำรวจข้อมูล/ ตำแหน่งที่มีคุณสมบัติตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อประเมินค่างาน อ.ก.พ. กรม/คกก. คัดเลือก ตรวจสอบโดยเร็ว มีมูล มีคนท้วง เสนอผู้มีอำนาจม.57 ดำเนินการตาม ว 5/2542 ไม่มีมูล อนุมัติ พิจารณาคัดเลือก เสนอผู้มีอำนาจม.57 เห็นชอบ กกจ. ส่งตำแหน่งที่ผ่าน การประเมินผลงานให้ อ.ก.พ. กระทรวง เพื่อปรับ ระดับตำแหน่งเป็น ระดับที่สูงขึ้น แจ้งข้าราชการทราบ/ ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก/ ชื่อผลงาน ส่งผลงาน เสนอผู้มีอำนาจตาม ม.57สอบผู้ทักท้วง คกก. ประเมินผลงาน กกจ. แจ้งเวียนตำแหน่งที่ได้ ปรับระดับแล้ว ให้หน่วยงาน ต่างๆทราบเพื่อแจ้งให้ ข้าราชการที่มีคุณสมบัติ และประสงค์จะสมัคร ส่งเอกสารประกอบการ สมัครตามหลักเกณฑ์ที่ แจ้งให้ทราบ อ่านผลงาน ไม่ผ่าน แจ้งให้ทราบ ผ่าน แต่งตั้ง


ดาวน์โหลด ppt การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google