งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงาน ก. พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลตาม ความต้องการของหน่วยงานราชการ เมื่อ นักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษาสำนักงาน ก. พ. จึงได้ดำเนินการส่งตัวนักเรียนทุนดังกล่าวไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงาน ก. พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลตาม ความต้องการของหน่วยงานราชการ เมื่อ นักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษาสำนักงาน ก. พ. จึงได้ดำเนินการส่งตัวนักเรียนทุนดังกล่าวไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สำนักงาน ก. พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลตาม ความต้องการของหน่วยงานราชการ เมื่อ นักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษาสำนักงาน ก. พ. จึงได้ดำเนินการส่งตัวนักเรียนทุนดังกล่าวไป ยังหน่วยงานราชการเพื่อให้ดำเนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตามหนังสือ ก. พ. ที่ นร 0708.4/ ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 ที่ นร 0708.4/ ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536

3 1. หนังสือ ก. พ. ที่ นร 0708.4 / ว 1 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2536 ว่าด้วยเรื่อง การคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ข้อ 1.1 กรณี การบรรจุและแต่งตั้งผู้ได้ทุนรัฐบาล หรือทุน เล่าเรียนหลวงเพื่อศึกษาวิชาในประเทศหรือ ต่างประเทศ 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534 ว่าด้วยเรื่อง การจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ

4 1. สำนักงาน ก. พ. ได้มีหนังสือถึงกรมฯ ให้นักเรียนทุนรัฐบาลมารายงานตัวเพื่อเข้า ปฏิบัติราชการ 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง พร้อมทั้ง ตรวจอัตราเงินเดือน

5 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ แต่งตั้งจากข้าราชการพล เรือนผู้ดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่า ระดับ 6 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 คน ผู้นวยการสำนัก / กอง เจ้าของตำแหน่งเป็นประธาน กรรมการ หัวหน้าฝ่ายสรรหาฯ เป็น กรรมการและเลขานุการ

6 4. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการสอบ สัมภาษณ์ 5. จัดทำประกาศผลการ คัดเลือก

7 6. ดำเนินการเบิกเงินรางวัลกรรมการ ตาม หนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0502 / ว 68 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2534

8 1. รับ เรื่อง 2. ตรวจสอบและสงวนตำแหน่ง และ ตรวจอัตราเงินเดือน

9 3. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการคัดเลือก 4. ดำเนินการคัดเลือก โดยวิธีการ สอบสัมภาษณ์

10 5. จัดทำประกาศผล การคัดเลือก 6. เบิกเงินรางวัล คณะกรรมการ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงาน ก. พ. ได้จัดสรรทุนรัฐบาลตาม ความต้องการของหน่วยงานราชการ เมื่อ นักเรียนทุนได้สำเร็จการศึกษาสำนักงาน ก. พ. จึงได้ดำเนินการส่งตัวนักเรียนทุนดังกล่าวไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google