งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551

2 ระยะเวลาเตรียมการ ตาม พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551 ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2551 เป็นต้นไป ข้าราชการพลเรือนทุกคนปรับเข้าสู่ ตำแหน่งใหม่ การประชุมร่วมกัน 3 ฝ่าย (26 มีนาคม 2551) เปลี่ยนเป็น เดือนพฤศจิกายน / ธันวาคม 2551 กำหนดวันแน่นอน คือ วันที่ 10 ธันวาคม 2551

3 โครงสร้างชั้นงานและประเภท ตำแหน่ง.. ใหม่ จำแนกกลุ่มตำแหน่งเป็น 4 ประเภท อิสระจากกัน แต่ละกลุ่มมี 2 – 5 ระดับ แตกต่าง กันตามค่างานและโครงสร้างการ ทำงานในองค์กร มีบัญชีเงินเดือนพื้นฐานแยกแต่ละ กลุ่ม กำหนดชื่อเรียกระดับตำแหน่งแทน ตัวเลข เช่น เดิม นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร 6 ว ใหม่ นักวิชาการส่งเสริม การเกษตร ชำนาญการ

4 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน เงินเ ดือน เงิน ดาว เงิน % เต็มเพดาน เลื่อนเงินเดือน แบบใหม่ มาว่ากัน ใหม่ วิธีเยียวยา เงิน % คืน ชีพ 2 ปี 6 เดือน มาว่ากัน ใหม่ กลายพันธ์ เคยได้รับเงินประเภทใด จำนวนเท่าไร ในระบบเดิม ก็ได้รับเงินประเภท นั้น จำนวนเท่านั้น ในระบบใหม่ไปก่อน สูญพันธุ์

5 ภาระค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเงินเดือน ( ต่อ ) บริหา ร เงิน ประจำ ตำแหน่ ง วิชาก าร วิชาชี พ เงิน เบิ้น เงินตอบ แทน นอกเหนื อจาก เงินเดือน เงิน 3,500 เคยได้รับเงินประเภทใด จำนวนเท่าไร ในระบบเดิม ก็ได้รับเงิน ประเภทนั้น จำนวนเท่านั้น ในระบบใหม่ ไปก่อน

6 การจัดตำแหน่งลงตามโครงสร้าง ตำแหน่งและอัตราเงินเดือนใหม่ 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 11 66,480 ทรงคุณวุ ฒิ 28,550 59,770 เชี่ยวชา ญ 23,230 50,550 ชำนาญ การพิเศษ 18,910 36,020 ชำนาญ การ 12,530 22,220 ปฏิบัติกา ร 6,800 วิชาการ 18,190 ปฏิบัติงา น 6,800 33,540 ชำนาญ งาน 10,190 47,450 อาวุโส 6,800 59,770 ทักษะ พิเศษ 48,220 ระดับ สูง ระดับ ต้น 28,550 - 66,480 23,230 - 64,310 ระดับ สูง ระดับ ต้น 23230 - 59,770 18,910 - 50,550 บริหาร อำนวยการ ทั่วไป 27,50 0 22,22 0 33,54 0 47,45 0

7 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย / ระเบียบ / คำสั่ง ที่มีการกำหนดเกี่ยวกับระดับ ข้าราชการพลเรือน กฎหมายที่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องเงิน จำนวน 23 ฉบับ กฎหมายที่ไม่มีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่อง เงิน จำนวน 15 ฉบับ * หลักการ * 1. ไม่ทำให้เกิดการได้เปรียบ เสียเปรียบ ในสิทธิ / อัตราที่เคยได้รับ 2. ไม่ทำให้ค่าใช้จ่าย ( งบประมาณ ) เพิ่ม / เพิ่มไม่มาก

8


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนากฎหมายการ คลัง และระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ สอดคล้องกับ พระราชบัญญัติระเบียบ ข้าราชการพลเรือน พ. ศ. 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google