งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3 05 2,106.42 6 74.85 4 46,32 9.088 50,968.325 97.251 2.724.460 1,353.644 548.699 1,659.684 สปส ช 625. 595 644.943 2,804.819 563.350 สป 37,132. 305 39,932.625 รวม ทั้งกระทรวงฯ 373. 799 559.881 % ล้านบาท หน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ ( ประจำ ) ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 97.00 % 100 % 92.9 9% 90.1 1% 88.1 1% 86.90 % 82.8 4% 78. 40% 77.32 % 76.9 7% 66.76 % 90.90% งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

2 0 20 40 60 80 100 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สุขภา พจิต พัฒ น์ฯ อนามั ย คร. แพทย์สวรส. สป. วิทย์ฯ สบส. อย. สปสช. รพ. บ้านแพ้ว 33.4 51 44.687 8.491 11.875 10. 501 15.889 7.63 8 13. 091 70.83 2 133.044 75.6 38 327.860 99. 414 1,084.1 86 1.97 9 53.257 รวม ทั้ง กระทรวงฯ 1,683.88 % ล้านบาท หน่วยงาน สัดส่วนงบประมาณ ( ลงทุน ) ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 74.86 %71.51 % 66. 09% 58. 34% 53.24 % 23.07% 9.17 % 3.72 % 308.028 18.29% 0.08 4 0.0 % งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

3 0 20 40 60 80 100 งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย สป. วิทย์. พัฒน์ สุขภาพจิต สบ ส สปสช. อย. อนามั ย. คร แพ ทย์ สวรส. รพ. บ้านแพ้ว 452. 930 513.933 22. 611 25.974 393. 891 459.61 0 12. 525 14.999 19. 486 23.946 168.7 19 208.811 56.9 87 72.210 62.2 18 85.552 451. 324 650.021 รวม ทั้ง กระทรวง ฯ 2,055.056 1,640.691 % ล้านบาท หน่วยงา น สัดส่วนงบประมาณเหลื่อมปี ทั้งหมด : เบิกจ่าย กระทรวงสาธารณสุข ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 88.13 % 87. 05% 85.70 % 83.5 1% 81.38 % 80.80 % 78.9 2% 72.73 % 69.43 % 79.84% งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

4 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมการแพทย์ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

5 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมควบคุมโรค จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

6 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

7 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

8 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

9 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของกรมสุขภาพจิต จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

10 สรุปเบิกจ่ายเงิน งบประมาณของกรม อนามัย จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

11 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

12 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

13 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493

14 สรุปเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จากระบบรายงาน GFMIS ข้อมูล ณ 15 สิงหาคม 2549 ล้านบาท งานพัฒนาข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ กลุ่ม ข้อมูลข่าวสารสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ โทร.0- 2590-1493


ดาวน์โหลด ppt งป. ทั้งหมด งป. เบิกจ่าย 0 20 40 60 80 100 สวรส. วิท ย์ แพทย์สุขภา พจิต สบ ส. อนา มัย คร.คร. พัฒนฯอย. 78.971 507.64 4 2,471.382 1,442. 270 454.5 38 1,061.3.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google