งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท
ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เดือนมกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

2 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 1 - 2 ไตรมาส 1 6,869 ครั้ง เฉลี่ย 2,290 ครั้ง/เดือน ไตรมาส 2 8,872 ครั้ง เฉลี่ย 2,957 ครั้ง/เดือน หน่วย : ครั้ง สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

3 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท
ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 2 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

4 ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 2
รายละเอียด เดือน รวม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 1.ด้านกำกับทางหลวง รวม 110 ครั้ง 1.1 แจ้งบุกรุกเขตทางหลวง 5 1.2 แจ้งรถบรรทุกน้ำหนักเกิน 7 15 16 38 1.3 แจ้งร่วม ทช.ตรวจสอบน้ำหนักรถบรรทุก 3 6 1.4 ขอให้ช่วยตั้งด่านชั่งน้ำหนัก 9 23 19 51 2. ด้านบำรุงรักษาทาง รวม 1,604 ครั้ง 2.1 แจ้งถนนชำรุดเสียหาย 395 344 236 975 2.2 แจ้งบริเวณที่เกิดอุทกภัย 2.3 แจ้งเครื่องหมายบนผิวจราจรชำรุด 2.4 แจ้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจรชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 22 17 54 2.5 แจ้งป้ายจราจรและเครื่องหมายนำทางชำรุด หรือ ขอให้ติดตั้ง 62 32 156 2.6 แจ้งคอสะพานชำรุด 4 37 47 2.7 แจ้งตัดหญ้า / ต้นไม้ขึ้นปกคลุม 129 137 87 353

5 ผลการปฏิบัติงาน อส.ทช. ไตรมาส 2
รายละเอียด เดือน รวม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 3.ด้านความปลอดภัยแจ้งอุบัติเหตุ รวม 14 ครั้ง 3.1 แจ้งอุบัติเหตุจราจร 5 1 8 14 3.2 แจ้งบริเวณเสี่ยงอันตราย 4. ด้านการมีส่วนร่วม/ประชาสัมพันธ์ รวม 1,374 ครั้ง 4.1 ข่าว อส.ทช.ร่วมกับชาวบ้านพัฒนาถนน 10 37 47 4.2 เชื่อมโยงข่าวสาร อส.ทช. กับ ทชจ. 213 175 188 576 4.3 สอบถามสภาพสายทาง 176 205 235 616 4.4 สนง.ทชจ.ไปเยี่ยม อส.ทช. 65 44 117 4.5 ข่าว อส.ทช.ร่วมตั้งหน่วยบริการ 11 6 18 5. ด้านอื่นๆ รวม 5,770 ครั้ง 5.1 สภาพทางปกติ 1,996 2,080 1,538 5,614 5.2 แจ้งขอบคุณ 29 77 33 139 5.3 อื่น ๆ 4 7 17

6 ความคืบหน้า โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น ประจำปี 2554
1 อธิบดีได้เห็นชอบรายชื่ออาสาสมัคร ทางหลวงชนบทดีเด่น ประจำปี 2554 ตามที่ได้รับคัดเลือกจาก สนง.ทชจ. ทั่วประเทศ 76 ราย ตัวอย่างใบประกาศเกียรติคุณ อส.ทช.ดีเด่น 2 สำนักอำนวยความปลอดภัย ได้แจ้งรายชื่อ อส.ทช. ดีเด่น ตามหนังสือเลขที่ คค0724.4/479 ถึง สอร. เพื่อพิจารณาดำเนินการจัดทำใบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครทางหลวงชนบทดีเด่น ประจำปี 2554 เพื่อจัดส่งถึง สทช.ที่ มอบให้ อส.ทช. ต่อไป สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท

7 จบการนำเสนอ ประมวลภาพผลการปฏิบัติงาน อาสาสมัครทางหลวงชนบท
เดือน มกราคม – มีนาคม 2555 สำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวงชนบท


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการอาสาสมัครทางหลวงชนบท

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google