งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียน
โครงร่างวิทยานิพนธ์ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลี ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร STRATEGIC LEADERSHIP OF ADMINISTRATORS’S PRAPARIYATTI DHAMMA SCHOOL PALI SECTION IN BANGKOK พระครูปภากรวิหารกิจ (อำนวย ปภากโร/นิ่มอนงค์) ๑๓ มี.ค. ๕๘ หลักสูตร พธ.ด. สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตัวอย่างการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์-สุธีร์

2 กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์
พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, ดร. ประธาน ผศ.ดร.สิน งามประโคน กรรมการ

3 สภาพปัญหา สภาพปัญหามีหลายสาเหตุ เช่น การขาดความรู้ความ เข้าใจในหลักการบริหารการศึกษา การวางแผน การวิจัย และติดตามประเมินผล ด้านครูสอนยังขาดทักษะในการ สอน วิธีการเรียนการสอน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ และ ภาระรับผิดชอบโดยตรงของผู้บริหาร จึงควรมีการ ศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำนักเรียน พระปริยัติธรรมแผนกบาลีให้ได้มาตรฐาน และให้เกิด ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม

4 วัตถุประสงค์การวิจัย
๑. เพื่อศึกษาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี องค์ประกอบและภาวะผู้นำ (แจกแบบสอบถาม) ๒. เพื่อศึกษาการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี พัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ (อบรม-ทดสอบก่อน/หลัง) ๓. เพื่อศึกษารูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี “รูปแบบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”

5 ขอบเขตการวิจัย ๑. ด้านเนื้อหา: ศึกษาองค์ประกอบ แนวคิด รูปแบบ และกระบวนการพัฒนาภาวะผู้นำ ๒. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง: ผู้บริหาร และครูผู้สอนสำนัก เรียนบาลีในเขต กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ แห่งๆ ละ ๒ รูป/คน รวมเป็น ๓๐ รูป/คน

6 นิยามศัพท์เฉพาะ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ ผู้บริหาร สมรรถนะ
รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ สำนักเรียนพระปริยัติธรรม องค์ประกอบของผู้นำเชิงกลยุทธ์

7 วิธีดำเนินการวิจัย วิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
สร้างเครื่องมือและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล Focus group เพื่อตรวจสอบรูปแบบภาวะผู้นำ Public Hearing เพื่อเสนอต่อสาธารณะและตรวจสอบความ ถูกต้อง

8 เครื่องมือและการวิเคราะห์ข้อมูล
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๑. แบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Interview) ๒. แบบสอบถาม (Questionnaire) ๓. แบบตรวจสอบยืนยันรูปแบบ (Opinionnaire) การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์เอกสาร สังเคราะห์องค์ความรู้ สร้างแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง นำแบบสัมภาษณ์เสนออาจารย์ที่ปรึกษา ไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่กำหนดไว้

9 ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ
กรอบแนวคิดการวิจัย องค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ -การวางแผนกลยุทธ์ -ภาวะผู้นำ -วิสัยทัศน์ -สมรรถนะ -คุณธรรมจริยธรรม -การบริหารองค์กร ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ ธรรมแผนกบาลี -การวางแผน -การจัดองค์กร -การบริหารคน -การบริหารงาน -การบริหารงบประมาณ การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม -รู้เหตุ รู้กาล -รู้ผล รู้ชุมชน -รู้ตน รู้บุคคล -รู้ประมาณ ผู้นำเชิงกลยุทธ์ทางพระพุทธศาสนา -พุทธวิธีการวางแผน -พุทธวิธีการจัดองค์กร -พุทธวิธีการบริหารบุคคล -พุทธวิธีการอำนวยการ -พุทธวิธีในการกำกับดูแล รูปแบบการพัฒนาผู้นำเชิงกลยุทธ์ -รูปแบบที่ยึดคุณธรรมจริยธรรม -รูปแบบการบริหารแบบมุ่งเป้าหมาย -รูปแบบการบริหารแบบผสมผสาน -รูปแบบการบริหาเชิงเครือข่าย

10 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ได้ทราบองค์ประกอบของผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ได้ทราบสมรรถนะของผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารและ สามารถนำไปกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เน้น ความรู้ ความสามารถ ทักษะในการบริหาร ได้รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร สำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่เหมาะสม และ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ตามเป้าหมายอย่างอย่างมี ประสิทธิภาพ

11 ประวัติผู้วิจัย พระครูปภากรวิหารกิจ (อำนวย ปภากโร/นิ่มอนงค์)
พระครูปภากรวิหารกิจ (อำนวย ปภากโร/นิ่มอนงค์) เกิด : ๑๒ ก.ย. ๒๔๘๓ จังหวัดชัยนาท อุปสมบท : ๒๘ ส.ค. ๒๕๒๘ ณ วัดใหม่หญ้าไทร ลาดบัวหลวง อยุธยา การศึกษา : น.ธ.เอก สำนักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (๒๕๓๐) : หลักสูตร ป.บส. มจร.วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส (๒๕๕๐) : พธ.บ. (พระพุทธศาสนา) มจร.วข.บาฬีศึกษาพุทธโฆส (๒๕๕๔) : พธ.ม. (การบริหารการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มจร. (๒๕๕๖) : กำลังศึกษา พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา) รุ่นที่ ๓/ ๒๕๕๖ สังกัด : วัดดอกไม้ บางโพงพาง เขตยานนาวา กทม.

12 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt ผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสำนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google