งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา พณิชยการจรัลสนิทวงศ์

2 ปัญหา ขาดความร่วมมือ ไม่มี เครื่องมือวัด หรือรูปแบบ ดำเนินการกับกลุ่มประชากร ที่ชัดเจน อีกทั้งคนกลุ่มนี้ยัง ไม่ตระหนักในปัญหา สุขภาพของตนเองและคน รอบข้าง

3 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการสูบ บุหรี่ของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2. เพื่อศึกษาสาเหตุปัจจัยที่มีผล ต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง 3. นำผลการวิจัยไปใช้ ประกอบการหาแนวทางป้องกัน และขจัดปัญหาการสูบบุหรี่ของ นักศึกษาต่อไป วัตถุประสง ค์

4 ข้อมูลพื้นฐาน จำนวน ( คน ) ร้อยละ สาเหตุของ การสูบบุหรี่ เครียด 4455.00 เลียนแบบเพื่อน 1215.00 อยากรู้อยากลอง 78.75 ปัญหาจากการ เรียน 1417.50 ทะเลาะกับแฟน 33.75 รวม 80100.00

5 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ด้านการ สูบบุหรี่โดยไม่สนใจผลเสียที่ ตามมา ระดับการเรียนรู้ รวม มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด คิดว่าการซื้อบุหรี่จะเสียเงินไป โดยเปล่าประโยชน์มาก 21 26.3 24 30.0 17 21.3 9 11.3 9 11.3 80 100 คิดว่าบุหรี่เป็นปัญหาใน ครอบครัว 28 35.0 9 11.3 10 12.5 9 11.3 24 30.0 80 100 คิดว่าการสูบบุหรี่มีผลเสียต่อ ร่างกาย 42 52.5 19 23.8 14 17.5 2 2.5 3 3.8 80 100 คิดว่าบุหรี่ทำร้ายร่างกายคนรอบ ข้าง 34 42.5 23 28.8 18 22.5 3 3.8 2 2.5 80 100

6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ด้านการเลิกสูบบุหรี่ ระดับการเรียนรู้ รวม มาก ที่สุด มาก ปาน กลาง น้อย น้อย ที่สุด การเลิกสูบบุหรี่คนที่คุณรักมี ส่วนช่วยให้เลิกสูบบุหรี่ 25 31.3 13 16.3 20 25.0 8 10.0 14 17.5 80 100 คิดว่าการเล่นกีฬาใช้เวลาว่าง ให้เกิดประโยชน์จะทำให้เลิก สูบบุหรี่ 34 42.5 9 11.3 17 21.3 6 7.5 14 17.5 80 100

7

8

9


ดาวน์โหลด ppt พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของ นักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูงของวิทยาลัย อาชีวศึกษาพณิชยการจรัล สนิทวงศ์ นางนีรนุช ไพบูลย์ สิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google