งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผู้วิจัย ณัฐฌา แรกขึ้น สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผู้วิจัย ณัฐฌา แรกขึ้น สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผู้วิจัย ณัฐฌา แรกขึ้น สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่

2 ชื่อเรื่องวิจัย การพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ของนักศึกษา เรื่อง การจัดสัมมนา ในรายวิชาสัมมนา เชิงปฏิบัติทางการตลาด โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ ร่วมมือ

3 ปัญหาการวิจัย ผู้วิจัยในฐานะของครูผู้สอน พบปัญหา ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรื่อง การจัดการสัมมนา คือปัญหาการทำงาน ร่วมกันมีสาเหตุมาจากการขาดความ รับผิดชอบในการทำงาน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี แนวคิดที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยใช้ วิธีการวิจัยในชั้นเรียน เพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทำงาน โดยใช้เทคนิคการ จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ

4 วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทำงาน ของ นักศึกษา เรื่อง การจัดสัมมนา ในรายวิชา สัมมนาเชิงปฏิบัติทางการตลาดโดยใช้เทคนิค กระบวนการแบบร่วมมือ ของ นักศึกษาระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส.) ปีที่ 2 และ นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พิเศษ ( ปวส. พิเศษ ) ปีที่ 2 วิทยาลัยศรีธนา เทคโนโลยี พณิชยการเชียงใหม่

5 ตาราง แสดงผลการหาค่าเฉลี่ยการประเมิน กระบวนการทำงานกลุ่ม จากผู้เรียนจำนวน 16 คนผลการวิจัยพบว่า ที่รายการประเมิน ค่าเฉลี่ ย หมายเหตุ 1 การกำหนดบทบาท หน้าที่ชัดเจน 3.00 ผู้เรียนมีการกำหนดบทบาท หน้าที่การทำงานที่ชัดเจน 2 การรับผิดชอบงานที่ ได้รับมอบหมาย 2.00 ผู้เรียนมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย แต่ไม่ครบทุกคน 3 การร่วมแสดงความ คิดเห็น 2.00 ผู้เรียนมีการร่วมแสดงความ คิดเห็น แต่ไม่ครบทุกคน 4 การยอมรับฟังความ คิดเห็นของสมาชิก กลุ่ม 1.00 ผู้เรียนไม่มีการยอมรับฟังความ คิดเห็นของกลุ่มสมาชิก 5 การควบคุมอารมณ์ 2.00 ผู้เรียนบางคนมีการควบคุม อารมณ์ตนเองในการทำงาน ร่วมกัน

6 สรุปผลการวิจัย จากผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนที่ได้รับการ จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการร่วมมือใน การเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ การปฏิบัติงานสูงขึ้น และมีการพัฒนา พฤติกรรมในการเรียนรู้และการทำงาน ร่วมมือเป็นกลุ่มดีขึ้นกว่าเดิม

7


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผู้วิจัย ณัฐฌา แรกขึ้น สถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีธนา พณิชยการเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google