งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โอกาสและความท้าทาย ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โอกาสและความท้าทาย ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในอนาคต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โอกาสและความท้าทาย ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในอนาคต
โอกาสและความท้าทาย ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในอนาคต

2

3

4

5

6 เป้าหมายการลดโรค เด็กในศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง
ไม่พบการระบาดของโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล เช่น โรคติดเชื้อทางเดินหายใจในเด็ก โรคมือ เท้า ปาก โรคอุจจาระร่วง เป็นต้น

7 กลุ่มเป้าหมาย และโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนอนุบาลสังกัดสพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ และโรงเรียนอนุบาลในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ : ครูผู้สอนในระดับชั้นอนุบาล สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสังกัดประถมศึกษา

8 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายศูนย์เด็กเล็ก และอนุบาล ปลอดโรค ในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล เป้าประสงค์/เป้าหมาย 1.1 ร้อยละ 100 ของโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค 1.2 ร้อยละ 60 ของโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ต้องผ่านเกณฑ์ประเมิน 28 ข้อ (เกณฑ์การประเมินทั้งหมด 35 ข้อ)

9 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล
แบบประเมินโรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ประกอบด้วย - ส่วนที่ 1 แบบสอบถามการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคในศูนย์เด็กเล็ก - ส่วนที่ 2 แบบสังเกตและตรวจสอบการ ดำเนินงานป้องกันโรคในศูนย์เด็กเล็ก

10 โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค ป้ายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค
เส้นทางก้าวสู่..... ศูนย์เด็กเล็ก 1.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ (ผ่านสคร./สสจ.) 2. ได้รับการอบรมจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข & ได้รับชุดสื่อการเรียนการสอน 3. ดำเนินงานตามข้อกำหนด ของกรมควบคุมโรค ไม่ผ่าน ผ่าน 80 % 4. รับการประเมินจากทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รับประกาศนียบัตร & ป้ายศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค

11 ปัญหาของการดำเนินงานที่ผ่านมาของศูนย์เด็กเล็ก
1. ศูนย์เด็กเล็กไม่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - มีปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากร - มองว่าเป็นการเพิ่มภาระงานให้ครู - กลัวประเมินไม่ผ่าน ขาดความเข้าใจ - ขาดแรงจูงใจในการดำเนินงาน 2. ศูนย์เด็กเล็กไม่ผ่านเกณฑ์ - ผู้บริหารอปท.ไม่สนับสนุน (งปม. บุคลากร การตรวจสุขภาพฯลฯ) - ศพด.ประสบปัญหาด้านโครงสร้างและบุคลากร 3. ทีมประเมินไม่เพียงพอ 4. การจัดอบรมครูผู้ดูแลเด็กได้ไม่ครบถ้วน

12

13 หนังสือที่สามารถสืบค้นได้จาก WEB กรมควบคุมโรค

14 การป้องกันควบคุมโรคในโรงเรียนอนุบาล
โรคไข้เลือดออก กิจกรรมการป้องกันโรค คัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียน สำรวจค่า CI =0 ให้สำรวจทุกสัปดาห์ จัดทำมุ้งลวด

15 โรคมือเท้าปาก กิจกรรมการป้องกันโรค 1. คัดกรองเด็กก่อนเข้าห้องเรียน
2. ปฏิบัติตามแนวทางอนุบาลปลอดโรค เรื่องการวางสิ่งของเครื่องใช้ เช่น แปรงสีฟัน แก้วน้ำ 3. การทำความสะอาดของเล่น

16 โรคอุจจาระร่วง/อาหารเป็นพิษ
กิจกรรมการป้องกันโรค 1. คัดกรองเด็ก 2.เน้นการล้างมือให้ถูกต้อง ก่อนและหลังรับประทานอาหาร 3.จัดให้มีอ่างล้างมือ และสบู่ 4.การดูแลทำความสะอาดห้องสุขา

17 การดำเนินงานโรงเรียนอนุบาล
ให้เป็น “โรงเรียนอนุบาลปลอดโรค” Thank you.


ดาวน์โหลด ppt โอกาสและความท้าทาย ของศูนย์เด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาลปลอดโรคในอนาคต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google