งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศาสนาคริสต์111

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศาสนาคริสต์111"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศาสนาคริสต์

2 ศาสนาคริสต์กาเนิดในดินแดน ปาเลสไตน์ หรือ อิสราเอลในปัจจบัน ศาสดาคือพระเยซู ซึ่ง เป็น บุตรของโยเซพและมาเรีย เป็นศาสนา ที่มีผู้นับถือมากที่สุด วิวัฒนาการมาจากศาสนายูดาย จึงมี พระเจ้า

3 หรือที่เรียกว่า พระยะโฮวาห์ คัมภีร์ของศาสนาคริสต์ คือ คัมภีร์ไบเบล ซึ่งแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน คือ - พระ คัมภีร์เก่า มีสาระเกี่ยวกับพระ เจ้าสร้างโลก ซึ่งประกอบด้วย บทเพลง บทสวด และ สุภาษิต - พระคัมภีร์ใหม่ เป็นคัมภีร์ที่มีสาระ เกี่ยวกบ ประวัติและคาสอนของพระเยซู การเผย แผ่ศาสนาของ สาว ก จดหมายเหตุ และวิวรณ์ บั้นปลาย ชีวิตของมนุษยชาติ

4 นิกายที่สำคัญของศาสนาคริสต์ 1. นิกายโรมันคาทอลิก เป็นนิกายที่นับถือ และปฏิบัติตาม คาสอนของพระเยซู มี พิธีกรรมที่เคร่งครัด มีสันตะปาปา เป็นผู้นา ศาสนาสูงสุด ประเทศที่นับถือ ได้แก่ ฝรั่งเศส อิตาลี เยอรมนี สเปน โปรตุเกส ฟิลิปปินส์ ผู้ที่นับถือเรียกตนเอง ว่า คริสตัง

5 2. นิกายออร์โธ ดอกซ์ เป็นนิกายที่แยกจาก นิกายโรมันคาทอลิก ด้วยเหตุผลทางการเมือง และวัฒนธรรม ประเทศที่นับถือ ได้แก่ กรีซ โรมาเนีย บัลแกเรีย สหภาพโซเวียต และ ประเทศในยโรปตะวันออกบางประเทศ 3. นิกายโป รแตสแตนต์ เป็นนิกายที่แยกมา จากนิกายโรมันคาทอลิก ผุ้ก่อตั้งคือ มาติน ลูเธอร์พิธีกรรมที่สาคัญคือ ศีลล้างบาป และศลมหาสนิทผู้ที่นับถือนิกาย นี้เรยกว่า คริสเตียน

6 หลักคาสอนของศาสนาคริสต์ 1. หลักคาสอน เรื่องตรีเอกานุภาพ คือ การนับถือพระเจ้าองค์ เดียว แบ่งเป็น 3 ภาค คือ ------ พระบิดา หมายถึง พระเจ้า พระบุตร หมายถึง พระเยซู พระจิต หมายถึง วิญญาณบริสุทธิ์ ในจิตใจของชาว คริสต์ที่มี ศรทธา

7 2. หลักคาสอนเรื่องความรัก ศาสนา คริสต์เปนศาสนาที่ได้ ชื่อว่าเป็นศาสนาแห่งความรัก สอนให้รักพระเจ้า เหมือนรักตัวเอง รักเพื่อน มนุษย

8 3.3. คาสอนเรื่องบัญญติ 10 ประการ ได้แก่ 1.2.3.4.5.1.2.3.4.5. จงนับถือพระเจ้าองค์เดียว คือ พระยะโฮวาห์ อย่าออกนามพระเจ้าโดยไม่ สมเหตุ ถือวันพระเจ้าเป็นวันศักดิ์สิทธิ์ จงนับถือบดามารดา อย่าฆ่าคน

9 6.7.8.9.6.7.8.9. อย่าผิดประเวณี อย่าลักทรัพย อย่าใส่ความนินทา ว่าร้ายผู้อื่น อย่าคิดมิชอบ 10. อย่าโลภใน สิ่งของผู้อื่น 4. อาณาจักรพระเจ้า หมายถึง อาณาจักร แห่งจิตใจที่มีพระเจ้าเป็น เป้าหมาย

10 พิธีกรรมที่สาคัญของคริสต์ศาสนา 1. พิธีศีลจุ่ม กระทาแก่ทารกเมื่อเริ่มเข้า เป็นคริสต์ศาสนิกชน ใช้น้าศักดิ์สิทธิ์เทลงบนศรษะเพื่อล้างบาป 2. พิธีศีลล้างบาป เป็นการยืนยันว่าตนยอม รบนับถือศาสนา คริสต์จริง โดยโดย 3. พิธีศีลมหาสนิท เป็นการรับประทานขนม ปงและดื่มเหล้าองุ่น เพื่อระลึกถึงพระเจ้าที่ทรงสละพระวรกาย เพื่อมนุษย์จะได้หลุดพ้นจาก บาป

11 4.5.6.7.4.5.6.7. พิธีศีลสมรส กระทาแก่คู่บ่าวสาวก่อนการจด ทะเบียนสมรส พิธีสารภาพบาป ต้องไปกระทาต่อหน้า บาทหลวงเพื่อสารภาพบาป พิธีเจิมครั้งสุดท้าย กระทาแก่ผู้ป่วย พิธีเข้าบวช เป็นการบวชบุคคลเป็น บาทหลวงในคริสต์ศาสนา


ดาวน์โหลด ppt ศาสนาคริสต์111

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google