งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537

2 สาระสำคัญ กำหนดการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน สิทธิของลูกจ้างในการได้รับการรักษาพยาบาล และค่าทดแทนประเภทต่างๆ ตามการประสบอันตราย การเจ็บป่วยจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 30 มิถุนายน 2537

3 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
1. บททั่วไป กำหนดเวลาการจ่ายเงินสมทบ กำหนดเวลาแจ้งรายการต่างๆ ต่อกองทุน กำหนดเวลาการยื่นคำร้องประเภทต่างๆ ต่อกองทุน กรณีการเกิดหนี้จากการไม่ชำระเงินทดแทน เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม 2. เมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย จากการทำงาน นายจัางจัดให้ลูกจ้างได้รับการรักษาพยาบาลทันที กำหนดการจ่ายค่าทดแทนเป็นรายเดือนกรณีลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วยไม่สามารถทำงานติดต่อกันเกิน 3 วัน กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วนของร่างกาย กรณีทุพพลภาพ และกรณีลูกจ้างเสียชีวิต

4 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
3. จัดให้มีกองทุนเงินทดแทนในสำนักงานประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้าง 4. แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนและคณะกรรมการการแพทย์ ที่มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด 5. กำหนดประเภทและขนาดของกิจการและท้องที่ที่นายจ้างต้องจ่ายเงินสมทบ 6.เมื่อลูกจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย นายจ้างต้องยื่นหนังสือแจ้งต่อราชการภายใน 15 วันที่นายจ้างทราบเรื่อง 7. กำหนดอำนาจ หน้าที่ ของพนักงานเจ้าหน้าที่ 8. การส่งหนังสือถึงนายจ้าง 9. บทกำหนดโทษกรณีไม่ปฏิบัติตาม

5 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google