งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชิ้นงานที่ 2 ณัฐนันท์ สัญวงษ์. ต่อ คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือปัญหา ซับซ้อนต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชิ้นงานที่ 2 ณัฐนันท์ สัญวงษ์. ต่อ คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือปัญหา ซับซ้อนต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชิ้นงานที่ 2 ณัฐนันท์ สัญวงษ์

2 ต่อ คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือปัญหา ซับซ้อนต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน

3 ต่อ นักเรียนในระดับชั้น มัธยมศึกษาเรียน วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเพื่อ ความเข้าใจความเป็นไป ของธรรมชาติในโลกใน ทำนองเดียวกันนักเรียน ต้องเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์

4 ต่อ เพื่อความเข้าใจในสังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม ต่างๆในยุคสารสนเทศ เนื้อหาวิชาทางด้าน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

5 ต่อ ในโรงเรียนระดับ มัธยมศึกษามีเป้าหมายที่จะ พัฒนานักเรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์และมี ความสามารถในการพัฒนา โปรแกรม

6 ต่อ ดังนั้นการจัดทำโครงงาน คอมพิวเตอร์จะเป็นสิ่งที่ทำ ให้นักเรียนบรรลุเป้าหมาย ได้อย่างสมบูรณ์ จุดประสงค์ที่สำคัญประการ หนึ่งของการเรียน การสอน คอมพิวเตอร์ในโรงเรียน

7 ต่อ คือ การที่นักเรียนได้มี โอกาสมีความสามารถใน การนำความรู้เกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ไปใช้แก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหาความรู้ ต่างๆได้ด้วยตนเอง

8 ต่อ ซึ่งวิธีการที่มี ประสิทธิภาพมากวิธีหนึ่ง คือ การที่นักเรียนได้มีโอกาสทำ โครงงานคอมพิวเตอร์


ดาวน์โหลด ppt ชิ้นงานที่ 2 ณัฐนันท์ สัญวงษ์. ต่อ คอมพิวเตอร์ถูกใช้ในการ ออกแบบสถานการณ์หรือปัญหา ซับซ้อนต่างๆ คอมพิวเตอร์เป็น อุปกรณ์หลักที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสารของโลกปัจจุบัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google