งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone)
ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

2 ชื่อผู้วิจัย นายอนุรักษ์ แย้มหงษ์ สังกัดวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

3 ปัญหาการวิจัย เมื่อกล่าวถึงระบบงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในยุคปัจจุบัน ย่อมเป็นที่รู้กันว่ามีความก้าวหน้าและทันสมัยขึ้นอย่างรวดเร็ว จนทำให้เกิดระบบงานต่าง ๆ ที่ทันสมัยตามไปด้วย อาทิเช่น คอมพิวเตอร์ โทรทัศน์ หรือแม้กระทั่ง โทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

4 ปัญหาการวิจัย(ต่อ) สาเหตุหลักที่ผู้จัดทำโครงการได้ทำการนำเอาการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและโปรแกรมสำเร็จรูปมาใช้ในการก็เพื่อ พัฒนาระบบงานปัจจุบันให้มีความทันสมัยมากขึ้น ซึ่งระบบงานปัจจุบันที่ผู้จัดทำโครงการได้เลือกทำการโครงการก็คือ ระบบงานทะเบียนข้อมูลของวิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ เนื่องจากหลังจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่ 3 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. ได้เห็นว่าระบบสารสนเทศภายในวิทยาลัยควรที่จะมีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อรองรับข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นเอง

5 วัตถุประสงค์ 1.เพื่อพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของนักศึกษา(วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ) 2. เพื่อพัฒนาระบบข้อมูลของนักศึกษาให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคต

6

7

8

9 สรุปผลการวิจัย จากการพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone) ด้านทะเบียนฐานข้อมูลของนักศึกษา (วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ) ให้สามารถใช้งานระบบได้นั้น โปรแกรมมีความน่าสนใจเป็นอย่างมากยิ่งเมื่อได้นำมาพัฒนาให้สามารถใช้งานบน สมาร์ทโฟน (iPhone) ถือว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้กับองค์กรเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถนำมาตอบสนองการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อีกด้วย

10 End


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Smartphone iPhone)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google