งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก การประชุมชี้แจง เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก การประชุมชี้แจง เรื่อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก การประชุมชี้แจง เรื่อง การ ติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

2 หศน. สุรัตน์ ขวัญบุญจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ ขอแนะนำ : คณะวิทยากร สพม. เขต 39 1 ศน. เดชา พลกันยิ้ม รองผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ 2 ศน. ศศิพัฒน์ ไกรว่อง หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาระบบ ประกันคุณภาพการศึกษา 3

3 ความเป็นมาของการ ติดตามและประเมินผลฯ ขอแนะนำ : ประเด็นการ สนทนา 1 วัตถุประสงค์ของการติดตาม และประเมินผลฯ 2 ทิศทางการพัฒนาคุณภาพ การมัธยมศึกษายุคใหม่ 3 ขั้นตอนการดำเนินงาน ระดับ สพฐ. / สพม. / ร. ร. 4 5 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตาม และประเมินผลฯ 6 รายงานผลผ่าน Website สมป. ด้วยระบบ Online

4 สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ความเป็นมา : การ ติดตามและประเมินผลฯ @ จัดทำคู่มือการติดตามและ ประเมินผล ปีการศึกษา 2557 @ เพื่อยกระดับคุณภาพการจัด การศึกษามัธยมศึกษา @ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด สพ ม. เขต 1 - 42 @ @ จำนวน 2,358 โรงเรียน ทั่ว ประเทศ รายงาน สมป. ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 @

5 เพื่อศึกษาผลการดำเนินการ จัดการมัธยมศึกษา ตามกรอบทิศทางการพัฒนา คุณภาพการมัธยม – ศึกษายุคใหม่ พ. ศ. 2553 – 2561 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และ ด้านคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ : การ ติดตามและประเมินผลฯ 1

6 เพื่อศึกษาผลการประเมิน ตนเองของโรงเรียน มัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพ การพัฒนาคุณภาพ การศึกษา 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้าน ระบบการบริหาร – จัดการ และ ด้านคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ : การ ติดตามและประเมินผลฯ 2

7 เพื่อติดตามและประเมินผล การจัดการศึกษา ของสถานศึกษา และ สพม. ตามกรอบทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการ มัธยมศึกษายุคใหม่ พ. ศ. 2553 – 2561 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพ ผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการ – บริหารจัดการ และ ด้าน คุณภาพแหล่งเรียนรู้ วัตถุประสงค์ : การ ติดตามและประเมินผลฯ 3

8 มอบ สมป. จัดทำคู่มือการ ติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่าง 22 – 26 ธันวาคม 2557 ขั้นตอนการดำเนินการ : ระดับ สพฐ. 1 2 3 สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีการศึกษา 2557 สพม. เขต 1 – 42 สพฐ. แต่งตั้งคณะกรรมการ สรุปผลการติดตามและ ประเมินผลฯ เพื่อรายงาน สพฐ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความ เข้าใจกับ ร. ร. มัธยมศึกษา เพื่อให้สามารถดำเนินการ ประเมินตนเอง และการเก็บ รวบรวมข้อมูล ในวันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2558 ขั้นตอนการดำเนินการ : สพม. เขต 39 1 2 คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลฯ สพม. เขต 39 ให้การนิเทศ ช่วยเหลือ และ ประเมินรับรองโรงเรียน ตามแบบติดตามฯ ระหว่างวันที่ 2 – 26 มิถุนายน 2558

10 จัดประชุมชี้แจงเพื่อทำความ เข้าใจ กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถประเมินตนเอง ตรวจสอบข้อมูลให้สมบูรณ์ และ รายงานผลต่อ 18 – 29 พฤษภาคม 2558 และ รายงานผลต่อคณะกรรมการ ขั้นตอนการดำเนินการ : ระดับสถานศึกษา 1 2 รายงานข้อมูลตามแบบติดตาม และประเมินผลฯ มายัง Website สำนักบริหารงานการ มัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบ Online ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2558

11 ข้อมูลทั่วไป ขอแนะนำ : แบบติดตามฯ ตอนที่ 1 - 4 1 ผลการดำเนินงานการจัด การศึกษาของโรงเรียน 2 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) 3 4 ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ

12 เป็นแบบบันทึกข้อมูลพื้นฐาน ของโรงเรียน ได้แก่ ชื่อ ร. ร. ที่อยู่ สพม. e-mail หมายเลขโทรศัพท์ จำนวนผู้บริหาร ครูผู้สอน และ จำนวนนักเรียน ทั้งของปีการศึกษา 2556 และ ปีการศึกษา 2557 โดยใช้ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน ของแต่ละปี แบบติดตามฯ : ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป @

13 เป็นแบบบันทึกข้อมูลผลการ ดำเนินงานของ ร. ร. ตามกรอบทิศทางการพัฒนา คุณภาพฯ ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณภาพผู้เรียน ด้านระบบการเรียนรู้ ด้านระบบการบริหารจัดการ และ ด้านคุณภาพ แหล่งเรียนรู้ โดยให้ระบุผล เป็นตัวเลข ( ข้อ 1 - 46) และเลือกตอบ ( ข้อ 47 - 79) ระดับการปฏิบัติ A1 – A4 แบบติดตามฯ : ตอนที่ 2 ผลการดำเนินงาน @

14 ระดับที่ 1 A 1 : Awareness การสร้างความตระหนัก และเห็นความ จำเป็นในการดำเนินงาน ระดับที่ 2 A 2 : Attempt ความมุ่งมั่นพยายามลงมือปฏิบัติ กระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย ระดับที่ 3 A 3 : Achievement ผลสัมฤทธิ์ หรือผลสำเร็จที่เกิดขึ้น เป็น ผลผลิตที่เกิดจากการพัฒนา ระดับที่ 4 A 4 : Accreditation การพัฒนาจนเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ ยั่งยืน เป็นวัฒนธรรมองค์กร : Tracking System ระดับการปฏิบัติ A1 – A4 : Tracking System

15 เป็นแบบบันทึกข้อมูล โดยให้ ร. ร. เขียนบรรยาย วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศของ โรงเรียน ที่ใช้สำหรับการ มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อย่างน้อย 1 วิธีปฏิบัติ ( ประเด็นที่ประเมินตนเองใน ระดับการปฏิบัติ A4) แบบติดตามฯ : ตอนที่ 3 วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ @

16 เป็นแบบบันทึกข้อมูล โดยให้ ร. ร. เขียนบรรยาย ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะของโรงเรียน ในการพัฒนาคุณภาพการจัด การศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ทั้ง ข้อเสนอแนะต่อ สพม. และสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน แบบติดตามฯ : ตอนที่ 4 ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ @

17 บุคลากรแกนนำระดับสถานศึกษา เข้าสู่บรรยากาศการประชุมชี้แจง ทุกๆท่าน พร้อมแล้วหรือยังครับ ? ขอต้อนรับบุคคลสำคัญ


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 39 สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 16 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมน่านเจ้า จังหวัดพิษณุโลก การประชุมชี้แจง เรื่อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google