งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน
ผลการดำเนินงานผ่าตัดต้อกระจกของโรงพยาบาลพัทลุง ตุลาคม ๒๕๕๗-มกราคม ๒๕๕๘ จำนวน ๔๔๐ ราย - สิทธิ UC จำนวน ๒๘๙ ราย - สิทธิ์ NUC จำนวน ๑๕๑ ราย

2 แผนการดำเนินงาน จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานระดับอำเภอ ตำบล ในการคัดกรองผู้ป่วยและการลงโปรแกรมในวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ประชาสัมพันธ์การจัดให้บริการผ่าตัดตาต้อกระจกเชิงรุกในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘ คัดกรองตาต้อกระจกในผู้สูงอายุ โดย อสม. และลงโปรแกรมในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ คัดกรองตาต้อกระจกโดย รพสต. และลงโปรแกรมในเดือน กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๕๘

3 แผนการดำเนินงาน ตรวจคัดกรองตาต้อกระจกโดยจักษุแพทย์ ในวันที่ ๒๗-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลควนขนุน เขาชัยสน ป่าบอน ปากพะยูน ผ่าตัดต้อกระจก ในวันที่ ๒๖-๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงพยาบาลพัทลุง โดยมีเป้าหมาย ๒๐๐ ราย


ดาวน์โหลด ppt โครงการสาธารณสุขร่วมใจมอบโลกสดใสเทิดไท้องค์ราชัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google