งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ตัวชี้วัด หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ตัวชี้วัด หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ตัวชี้วัด หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (< ๒๐ %) ข้อมูลต้นทุนบริการ (Quick Method) ปีงบประมาณ 2558 (OPD) หน่วย บริการ ( รพ.) Avg Unit Cost (IPD) (Mean+ 1SD) ต. ค. 57 พ. ย. 57 ธ. ค. 57 Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผลการ ประ เมิน Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผลการ ประ เมิน Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผล การ ประ เมิน พัทลุง 905.03786.16118.87 ผ่าน 793.80 111.23 ผ่าน 950.85 -45.82 ไม่ ผ่าน กงหรา 791.34655.64135.70 ผ่าน 604.24 187.10 ผ่าน 669.29 122.05 ผ่าน เขาชัย สน 791.34224.27567.07 ผ่าน 223.56 567.78 ผ่าน 213.22 578.12 ผ่าน ตะ โหมด 791.34535.66255.68 ผ่าน 609.29 182.05 ผ่าน 483.52 307.82 ผ่าน ควน ขนุน 754.20568.37185.83 ผ่าน 679.88 74.32 ผ่าน 695.51 58.69 ผ่าน ปาก พะยูน 791.73390.66401.07 ผ่าน 473.83 317.90 ผ่าน 686.65 105.08 ผ่าน ศรี บรรพ ต 977.491,000.8 4 -23.35 ไม่ผ่าน 661.42 316.07 ผ่าน 751.53 225.96 ผ่าน ป่า บอน 791.73450.18341.55 ผ่าน 516.41 275.32 ผ่าน 760.89 30.84 ผ่าน บาง แก้ว 791.34545.18246.16 ผ่าน 493.86 297.48 ผ่าน 640.39 150.95 ผ่าน ป่า พะยอ ม 791.34585.78205.56 ผ่าน 481.90 309.44 ผ่าน 498.46 292.88 ผ่าน ศรี นครินท ร์ 791.34391.10400.24 ผ่าน 524.85 266.49 ผ่าน 1,571.8 1 - 780.47 ไม่ ผ่าน

3 ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ตัวชี้วัด หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน เกณฑ์เฉลี่ยกลุ่มระดับบริการ (< ๒๐ %) ข้อมูลต้นทุนบริการ (Quick Method) ปีงบประมาณ 2558 (IPD) หน่วย บริการ ( รพ.) Avg Unit Cost (IPD) (Mean+ 1SD) ต. ค. 57 พ. ย. 57 ธ. ค. 57 Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผลการ ประ เมิน Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผลการ ประ เมิน Unit Cost IPD ( บาท ) ผลต่า ง ( บาท ) ผล การ ประ เมิน พัทลุง 16,419.65 10,345.68 6,073. 97 ผ่าน 12,033.35 4,386. 30 ผ่าน 13,957.97 2,461. 68 ผ่าน กงหรา 18,778.06 11,118.78 7,659. 28 ผ่าน 8,291. 07 10,486.99 ผ่าน 9,254. 53 9,523. 53 ผ่าน เขาชัย สน 18,778.06 15,071.04 3,707. 02 ผ่าน 14,680.38 4,097. 68 ผ่าน 13,719.85 5,058. 21 ผ่าน ตะ โหมด 18,778.06 15,407.31 3,370. 75 ผ่าน 20,502.57 - 1,724. 51 ไม่ผ่าน 20,339.44 - 1,561. 38 ไม่ ผ่าน ควน ขนุน 16,490.55 10,855.32 5,635. 23 ผ่าน 11,949.41 4,541. 14 ผ่าน 13,834.54 2,656. 01 ผ่าน ปาก พะยูน 19,372.64 14,902.38 4,470. 26 ผ่าน 13,936.61 5,436. 03 ผ่าน 8,584. 11 10,788.53 ผ่าน ศรี บรรพ ต 23,964.96 15,746.64 8,218. 32 ผ่าน 12,943.30 11,021.66 ผ่าน 19,381.19 4,583. 77 ผ่าน ป่า บอน 19,372.64 8,987. 58 10,385.06 ผ่าน 15,492.76 3,879. 88 ผ่าน 13,061.70 6,310. 94 ผ่าน บาง แก้ว 18,778.06 14,765.29 4,012. 77 ผ่าน 15,421.47 3,356. 59 ผ่าน 17,948.63 829.43 ผ่าน ป่า พะยอ ม 18,778.06 13,157.87 5,620. 19 ผ่าน 14,794.71 3,983. 35 ผ่าน 11,238.07 7,539. 99 ผ่าน ศรี นครินท ร์ 18,778.06 7,441. 20 11,336.86 ผ่าน 16,850.31 1,927. 75 ผ่าน 9,506. 18 9,271. 88 ผ่าน

4 ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 4 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง Key Risk Factor 1. ค่าเสื่อม และค่าแรง ทำให้บาง หน่วยบริการมีต้นทุนสูง 2. การบันทึกข้อมูลทางบัญชี อาจจะ ยังไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ส่งผลต่อการ คำนวณต้นทุนบริการ 3. การส่งข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ในการ คำนวณต้นทุน อาจจะไม่ครบถ้วน ทำ ให้ผลการคำนวณต้นทุนเกินเกณฑ์กลุ่ม บริการเดียวกัน

5 ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 1. ผู้รับผิดชอบไม่สามารถตรวจสอบความสมบูรณ์ ของข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณต้นทุน 2. กระทรวงฯ ยังไม่มีแนวทางการตรวจสอบความ สมบูรณ์ของข้อมูล ให้กับผู้รับผิดชอบระดับจังหวัด 3. การปรับปรุงผังบัญชีทำให้นักบัญชีเกิดความ สับสนในทางปฏิบัติ ส่งผลให้การลงบัญชีเกิดความล่าช้า ส่งผลให้การส่งรายงานตามตัวชี้วัดของเขตฯ ไม่ทันเวลา 4. ข้อมูลรายงานการเงิน ควรจัดส่งให้กับกระทรวง ตามระยะเวลาที่กำหนด และแก้ไขในกรณีจำเป็นเท่านั้น 5. กระทรวง หรือเขตบริการสุขภาพ ควรนำข้อมูล ต้นทุนบริการมาใช้ในการพิจารณางบช่วยเหลือเยียวยา หน่วยบริการที่มีต้นทุนบริการสูงเกินเกณฑ์


ดาวน์โหลด ppt ประเด็นการตรวจราชการที่ ๕ : ประสิทธิภาพของการ บริหารการเงินการคลัง 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด พัทลุง ตัวชี้วัด หน่วยบริการในพื้นที่มีต้นทุนต่อหน่วยไม่เกิน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google