งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มวัยผู้สูงอายุ

2 ผู้สูงอายุเปรียบเทียบประชากรทั้งหมดจังหวัดพัทลุง

3 จำนวนผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด แยกรายอำเภอ ปี 2557
จำนวนผู้สูงอายุ(คน) เพศชาย(คน) ร้อยละ เพศหญิง(คน) เมือง 21,210 8,982 42.55 12,128 57.45 กงหรา 4,669 1,999 43.75 2,570 56.25 เขาชัยสน 7,599 3,214 42.86 4,285 57.14 ตะโหมด 3,688 1,614 44.98 1,974 55.02 ควนขนุน 16,095 6,884 43.04 9,111 56.96 ปากพะยูน 7,955 3,455 43.98 4,400 56.02 ศรีบรรพต 2,366 1,015 44.79 1,251 55.21 ป่าบอน 5,910 2,592 44.61 3,218 55.39 บางแก้ว 4,052 1,770 2,182 ป่าพะยอม 4,620 1,998 44.20 2,522 55.80 ศรีนครินทร์ 3,594 1,457 41.70 2,037 58.30 รวม 80,758 34,980 43.37 45,678 56.63 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

4 ร้อยละของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด รายอำเภอ
ร้อยละของผู้สูงอายุเปรียบเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมด รายอำเภอ

5 ผู้สูงอายุที่ผ่านการประเมิน/คัดกรอง ADL แยกรายอำเภอ (ต.ค. - ธ.ค.๕๗)
จำนวนประเมิน/ คัดกรองADL กลุ่ม๑ (ติดสังคม) ร้อยละ กลุ่ม๒ (ติดบ้าน กลุ่ม๓ (ติดเตียง) เมือง 17,208 15,752 91.54 1,161 6.75 295 1.71 กงหรา 4,116 3,788 92.03 255 6.20 73 1.77 เขาชัยสน 6,400 5,520 86.25 668 10.44 212 3.31 ตะโหมด 3,037 2,537 83.54 448 14.75 52 ควนขนุน 14,409 13,017 90.34 1,181 8.20 211 1.46 ปากพะยูน 7,047 6,673 94.69 269 3.82 105 1.49 ศรีบรรพต 2,213 1,957 88.43 217 9.81 39 1.76 ป่าบอน 5,315 4,336 81.58 870 16.37 109 2.05 บางแก้ว 3,214 3,072 95.58 99 3.08 43 1.34 ป่าพะยอม 4,139 3,907 94.39 195 4.71 37 0.89 ศรีนครินทร์ 3,243 2,814 86.77 380 11.72 49 1.51 รวม 70,341 63,373 90.09 5,743 8.16 1225 1.74 ผู้สูงอายุมีพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์

6 ร้อยละการประเมินคัดกรองADLรายอำเภอ

7 ร้อยละการประเมินคัดกรองADL แยกกลุ่มรายอำเภอ

8 ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ แยกรายอำเภอ
จำนวนผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงทั้งหมด ผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ ร้อยละ เมือง 5,523 5,455 98.77 กงหรา 1,235 1,228 99.43 เขาชัยสน 1,715 1,680 97.96 ตะโหมด 591 570 96.45 ควนขนุน 3,086 3,050 98.83 ปากพะยูน 2,089 2,065 98.85 ศรีบรรพต 620 609 98.23 ป่าบอน 1,353 1,302 96.23 บางแก้ว 926 906 97.84 ป่าพะยอม 1,523 1,507 98.95 ศรีนครินทร์ 971 940 96.81 รวม 19,632 19,312 98.37

9 ร้อยละของผู้สูงอายุกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับการพัฒนาทักษะกาย ใจ แยกรายอำเภอ
%

10 ตำบลที่ผ่านเกณฑ์ Long Term care ปีงบประมาณ 2557
อำเภอ จำนวนตำบล จำนวนตำบลLTCผ่านเกณฑ์ ร้อยละ เมือง 14 10 71.43 กงหรา 5 100.00 เขาชัยสน ตะโหมด 3 ควนขนุน 12 4 33.33 ปากพะยูน 7 ศรีบรรพต ป่าบอน บางแก้ว 1 ป่าพะยอม 25.00 ศรีนครินทร์ รวม 65 48 73.85

11 ร้อยละของตำบลที่ผ่านเกณฑ์ Long Term care ปีงบประมาณ 2557

12 ชมรมที่ผ่านเกณฑ์ชมรมคุณภาพ รายอำเภอ
จำนวนชมรมทั้งหมด จำนวนชมรมที่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ เมือง 111 69 62.16 กงหรา 35 21 60.00 เขาชัยสน 52 31 59.62 ตะโหมด 24 7 29.17 ควนขนุน 86 61 70.93 ปากพะยูน 49 2 4.08 ศรีบรรพต 28 85.71 ป่าบอน 27 17 62.96 บางแก้ว 13 6 46.15 ป่าพะยอม 1 3.70 ศรีนครินทร์ 18 10 55.56 รวม 470 249 52.98

13 ร้อยละ ชมรมที่ผ่านเกณฑ์ชมรมคุณภาพรายอำเภอ

14 ผลงานเด่น/นวัตกรรม

15 นวัตกรรม เปลมหัศจรรย์
ตำบลชะมวง อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ผลงานระดับเขตปี ๒๕๕๖ ให้ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองได้เร็วขึ้น

16 นวัตกรรม ที่นอนรังผึ้ง(รพ.ควนขนุน จ.พัทลุง)
ที่นอนรังผึ้งป้องกันแผลกดทับ: ใช้ฟองน้ำเย็บต่อกันนำผ้ายางเด็กแรกเกิด เย็บต่อกันบนฟองน้ำ แบบที่ 1 ปูเฉพาะบริเวณก้นกบกับหลัง แบบที่ 2 ปูเต็มเตียงสามารถรองรับ น้ำหนักได้ทั้งตัว ที่พับเก็บได้

17

18 ศูนย์ส่งเสริมภูมิปัญญาผู้สูงอายุเทศบาลเมืองพัทลุง
จัดกิจกรรมสัปดาห์ละ 3 วัน เวลา – น. หมุนเวียนกัน วันละ 50 คน ส่งเสริมศาสนา ตรวจสุขภาพ

19 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย
เยี่ยมสมาชิกที่เจ็บป่วย - ถ้านอนโรงพยาบาล จ่าย 500 บาท/ครั้ง/ปี - เสียชีวิต จ่าย 2,000 บาท

20 ผู้พิการ

21 ร้อยละของคนพิการทางเคลื่อนไหว(ขาขาด) ได้รับบริการครบถ้วน

22 แผนการดำเนินงาน สำรวจข้อมูลคนพิการขาขาด ประเมินคัดกรองความต้องการรับอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับความตัองการ ประสานกับ อบจ . และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ จัดทำโครงการขอสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มวัยผู้สูงอายุ www.ptho.moph.go.th.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google