งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อคิดเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อคิดเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อคิดเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้
รองศาสตราจารย์ ดร. อุทัย ภิรมย์รื่น

2 การศึกษาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑
กรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ ในศตวรรษที่ ๒๑ โดย ภาคีเพื่อทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ แนวคิดสำคัญในศตวรรษที่ ๒๑ จิตสำนึกต่อโลก ความรู้พื้นฐานด้านการเงิน เศรษฐกิจ ธุรกิจ และการเป็น ผู้ประกอบการ ความรู้พื้นฐานด้านพลเมือง ความรู้พื้นฐานด้านสุขภาพ ความรู้พื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม

3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ ความรู้พื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT)

4 ทักษะชีวิตและการทำงาน
ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นำตนเอง ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและความรู้รับผิด ความเป็นผู้นำและความรับผิดชอบ

5 ระบบสนับสนุนการศึกษาของศตวรรษที่ ๒๑
มาตรฐานและการประเมินของศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรและการสอนของศตวรรษที่ ๒๑ การพัฒนาทางวิชาชีพของศตวรรษที่ ๒๑ สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ของศตวรรษที่ ๒๑

6 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทำงาน

7 จิตห้าลักษณะสำหรับอนาคต
จิตเชี่ยวชาญ (Disciplined Mind) จิตรู้สังเคราะห์ (Synthesizing Mind) จิตสร้างสรรค์ (Creating Mind) จิตรู้เคารพ ( Respectful Mind) จิตรู้จริยธรรม (Ethical Mind) (Howard Gardner, Ph.D.)

8 วิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้
๑. มีเป้าหมายชัดเจน เป้าหมายของชีวิต (ความฝัน) เป้าหมายของการศึกษา การประกอบอาชีพ การยกระดับความคิดและจิตปัญญา ๒. สร้างพลังปัญญาในการศึกษา อิทธิบาท 4 ฉันทะ วิริยะ จิตะ วิมังสา

9 อิทธิบาท 4 - บาทฐานแห่งความสำเร็จ
ฉันทะ(will,aspiration) – ความพอใจรัก ใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ(energy, effort, exertion) – ความพากเพียรในสิ่งนั้น จิตะ(thoughtfulness, active thought) – ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น วิมังสา(investigation, examination, reasoning,testing) - ความหมั่นสอดส่อง ในเหตุผลของสิ่งนั้น


ดาวน์โหลด ppt ข้อคิดเพื่อประสิทธิภาพการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google