งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ นายปฐมฤกษ์ มณีเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1

2 กิจกรรม “คนแบกไม้”

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ?

12 ขาดมองเห็นภาพตลอดแนว ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขาดการมีวินัย ไม่อดทน
สิ่งที่ได้กิจกรรม ขาดมองเห็นภาพตลอดแนว ขาดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ขาดการมีวินัย ไม่อดทน สุดท้าย

13 สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหารใน การปฏิบัติงานในอนาคต
นโยบาย คือ สิ่งที่แสดงถึงความตั้งใจของผู้บริหารใน การปฏิบัติงานในอนาคต

14

15 แผนปฏิบัติการประจำปี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แผน คือ แผนปฏิบัติการประจำปี ของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ สถานศึกษา

16 การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ
หมายถึง การทำความคาดหวังให้เป็นจริง (โดยมีแผนเป็น เครื่องมือ)

17 การนำแผนสู่การปฏิบัติ
หมายถึง การแปลงนโยบายให้เป็นแผนงาน แนวทาง โครงการกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม

18 กระบวบการบริหารคือคำตอบการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
กระบวน การบริหาร เป้าหมาย การนำนโยบาย สู่การปฏิบัติ

19 ปัญหาสำคัญของการจัดทำแผน และแปลงแผนสู่การปฏิบัติ
ขาดข้อมูลที่ถูกต้อง เห็นข้อมูลไม่เท่ากัน วิเคราะห์ก็คลาดเคลื่อน ขาดความรู้ความเข้าใจ เริ่มต้นก็เหมือนสิ้นสุด ขาดการเชื่อมโยง ขาดความสัมพันธ์ ประสิทธิภาพลดลง ขาดการมีส่วนร่วม ความมุ่งมั่นในการผลักดันแผนลดทอน ขาดใจที่มุ่งมั่น พลังจะถดถอย ทำงานจะไม่ต่อเนื่อง ขาดสำนึกอัตโนมัติ แผนรุกจะกลายเป็นรับ ขาดความคิดสร้างสรรค์ เหมือนต่อสู้กับคมอาวุธด้วยมือเปล่า ขาดในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มีแผนก็ไร้ค่า ทำแผนเบื้องหน้าก็ไร้ผล

20 ขั้นตอนการแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติ
1. การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 3. นำมาสร้างแผนทำงาน 4. สานสู่การปฏิบัติ 5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ 6. ชอบด้วยการวัดและประเมินผล 7. ค้น Best practices

21 ขั้นตอนการแปลนโยบาย สู่การปฏิบัติ
1. การศึกษานโยบายร่วมกันทั้งสถานศึกษา เพื่อกำหนดจุดเน้น 2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละจุดเน้น 3. จัดทำแผนพัฒนาหรือแผนปฏิบัติการประจำปี 4. มอบหมายภารกิจ 5. ตรวจสอบ ติดตาม กำกับและประเมินผล 6. วัดและประเมินผลการปฏิบัติงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7. หา Best practices ของการบริหารและเผยแพร่ผลงาน

22 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทำความเข้าใจในนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกันทั้งสถานศึกษา ร่วมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้อง 2. เพื่อให้มีการกำหนดจุดเน้นในแต่ละนโยบาย ที่จะทำให้ภาพการทำงานชัดเจนมากขึ้น

23 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น วิธีการ 1. ศึกษาเอกสาร 2. ประชุมปฏิบัติการ 3. ศึกษาจากสถานศึกษาอื่นๆ

24 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น 1.วิเคราะห์นโยบายแต่ละเรื่อง เพื่อหาจุดเน้นของนโยบาย ตัวอย่าง นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย 1.อ่านออกเขียนได้ ร้อยเปอร์เซนต์ นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ทุกชั้น นักเรียนร้อยละ100 อ่านออกเขียนได้ 2.มุ่งผลสัมฤทธิ์เป็นเลิศ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4

25 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย 3.ก่อเกิดงานอาชีพ นักเรียนทุกคนได้ฝึกอาชีพ นักเรียนทุกคนมีการฝึกอาชีพอย่างน้อย1 อาชีพ 4.เร่งรีบพัฒนาเทคโนโลยี นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้และสร้างงาน นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและสร้างผลงาน

26 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย 5. มีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นส่วนกลางและเน้นสอดคล้องสาระท้องถิ่น 1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 2.มีสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้นสพฐ. 6. อ่านพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนสามารถอ่านพูดภาษาอังกฤษ 1.นักเรียน ป.1-3 สามารถพูดภาษาอังกฤษแนะนำตนเองได้ 2. นักเรียน ป.4-6 สามารถพูดภาษาอังกฤษแนะนำสถานศึกษา

27 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย 7. ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ นักเรียนทุกสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 1.นักเรียน ป.1-3ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 8.บ่มเพาะคุณธรรม นักเรียนเป็นคนดีของพ่อแม่ เป็นคนดีของสถานศึกษาและเป็นคนดีของสังคม 1.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของพ่อแม่ 2.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสถานศึกษา 3.นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม ชุมชน

28 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น นโยบาย จุดเน้น เป้าหมาย 9. น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในสถานศึกษา นักเรียนทุกคนนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในและนอกสถานศึกษา 10.คู่เคียงระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักเรียนทุกคนได้รับการดูแลจากระบบช่วยเหลือดูแลนักเรียน นักเรียนทุกประเภทต้องได้รับการช่วยเหลือดูแล

29 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การศึกษานโยบายสู่จุดเน้น สิ่งสำคัญในการวิเคราะห์จุดเน้น คือ 1.เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน 2. ความเข้าใจในนโยบายที่ตรงกัน 3. การกำหนดจุดเน้น ควรเริ่มจากนักเรียน ไปครู ผู้บริหาร และชุมชน 4. เป้าหมายควรครอบคลุมตามจุดเน้น

30 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา วัตถุประสงค์ 1. ต้องการวิเคราะห์หาจุดเน้นที่เป็นจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาในแต่ละจุดเน้น 2. เพื่อให้มีการนำข้อมูลและสารสนเทศที่มีอยู่มาใช้ในการวางแผนอย่างแท้จริง

31 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ข้อที่ควรคำนึงถึง 1.การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จำเป็นต้องอาศัยข้อมูล สารสนเทศในแต่ละจุดเน้น 2. การวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ต้องมีเกณฑ์การเปรียบเทียบโดยใช้เป้าหมายที่วิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1หรือเกณฑ์อื่นๆ

32 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง จุดเน้น เป้าหมาย จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 1. นักเรียนอ่านออกเขียนได้ทุกคน ทุกชั้น นักเรียนร้อยละ100 อ่านออกเขียนได้ นักเรียนอ่านออกร้อยละ 80 เขียนได้ ร้อยละ60 ในชั้น ป...... นักเรียนอ่านไม่ออก ร้อยละ 20 ชั้นป.. เขียนไม่ได้ร้อยละ 40 ในชั้น ป...... 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นทุกคน นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4 นักเรียนร้อยละ20 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นักเรียนร้อยละ80 มีผลสัมฤทธิ์ไม่สูงขึ้น

33 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง จุดเน้น เป้าหมาย จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา นักเรียนทุกคนได้ฝึกอาชีพ นักเรียนทุกคนมีการฝึกอาชีพอย่างน้อย1 อาชีพ มีกิจกรรมการฝึกงาน 2 กิจกรรม คือ เพาะเห็ด กับ เลี้ยงปลา กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับชุมชน นักเรียนได้ฝึกการใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าหาความรู้และสร้างงาน นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและสร้างผลงาน มีครูคอมพิวเตอร์และมีเครื่องพร้อมฝึกค้นคว้า ครูร้อยละ 90 ไม่มีความรู้และไม่ให้นร.ค้นคว้า

34 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง จุดเน้น เป้าหมาย จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นส่วนกลางและเน้นสอดคล้องสาระท้องถิ่น 1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 2.มีสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้นสพฐ. มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นความรู้สากล สาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน

35 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
2. วิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา ตัวอย่าง จุดเน้น เป้าหมาย จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา นักเรียนทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 1.นักเรียน ป.1-3ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต ครูส่วนหนึ่งมีการฝึกการพัฒนาการคิด ครูส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาสาระมากกว่าเน้นกระบวนการคิด

36 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้นำจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนาไปหาแนวทางการพัฒนา จุดเด่น : หาวิธีการส่งเสริมสู่ความเป็นเลิศ จุดที่ควรพัฒนา: หาวิธีการแก้ปัญหาให้หมดไป 2. เพื่อให้การทำงานอย่างเป็นระบบ ตรวจสอบและประเมินผลได้

37 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดเด่น เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ นักเรียนอ่านออกร้อยละ 80 เขียนได้ ร้อยละ60 ในชั้น ป...... นักเรียนร้อยละ100 อ่านออกเขียนได้ 1.ฝึกนักเรียนอ่านและเขียนเป็น 2.ส่งเสริมเข้าแข่งขันมากขึ้น 1.กิจกรรมเข้าร่วมการแข่งขันประกวดทุกระดับ นักเรียนร้อยละ20 ที่มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4 1.ติวเตอร์เพิ่มเติม 2.จัดชุดฝึกการพัฒนาการเรียน 1.จัดติวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

38 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดที่ควรพัฒนา เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ นักเรียนอ่านไม่ออก ร้อยละ 20 ชั้นป.. เขียนไม่ได้ร้อยละ 40 ในชั้น ป...... นักเรียนร้อยละ100 อ่านออกเขียนได้ 1.จัดค่ายการอ่าน 2.ผู้ปกครองช่วยสอน 3.การปรับพื้นฐาน 1.การปรับพื้นฐานการเรียนด้วยชุดฝึก 2.การจัดค่ายการอ่าน เขียน นักเรียนร้อยละ80 มีผลสัมฤทธิ์ไม่สูงขึ้น นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ร้อยละ 4 1.พัฒนาแบบทดสอบ 2.การทดสอบเป็นระยะ

39 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดเด่น เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ มีกิจกรรมการฝึกงาน 2 กิจกรรม คือ เพาะเห็ด กับ เลี้ยงปลา นักเรียนทุกคนมีการฝึกอาชีพอย่างน้อย1 อาชีพ 1.ฝึกงานนักเรียนเพิ่มเติม 2.จัดตั้งบริษัทน้อย มีครูคอมพิวเตอร์และมีเครื่องพร้อมฝึกค้นคว้า นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและสร้างผลงาน 1.จัดนิทรรศการสร้างผลงานนักเรียนในแต่ละกลุ่มสาระแต่ละชั้น การสร้างผลงานนักเรียนด้วยการใช้เทคโนโลยีในแต่ละกลุ่มสาระแต่ละชั้น

40 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดที่ควรพัฒนา เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ กิจกรรมไม่หลากหลาย ไม่สอดคล้องกับชุมชน นักเรียนทุกคนมีการฝึกอาชีพอย่างน้อย1 อาชีพ เพิ่มกิจกรรมที่นักเรียนสามารกฝึกและสร้างรายได้ กิจกรรมการฝึกอาชีพในท้องถิ่นเพื่อสร้างรายได้ ครูร้อยละ 90 ไม่มีความรู้และไม่ให้ นร.ค้นคว้า นักเรียนทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและสร้างผลงาน กำหนดแนวทางการสอนให้นักเรียนค้นคว้าและใช้เทคโนโลยี การส่งเสริมการค้นคว้าหาความรู้ด้วยเทคโนโลยี

41 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดเด่น เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ มีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นความรู้สากล 1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 2.มีสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้นสพฐ. สถานศึกษามีการนำเสนอแนวทางการสอนตามหลักสูตรทุกกลุ่มสาระทุกชั้นใน แต่ละภาคเรียน การนำเสนอผลการสอนตามหลักสูตร

42 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดที่ควรพัฒนา เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ สาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่นยังไม่ชัดเจน 1.สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษา 2.มีสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่น 3.เน้นจุดเน้นสพฐ. สร้างกรอบการพัฒนาสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่น การพัฒนาสาระที่สอดคล้องกับท้องถิ่นตามคำขวัญของจังหวัด

43 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดเด่น เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ ครูส่วนหนึ่งมีการฝึกการพัฒนาการคิด 1.นักเรียน ป.1-3ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 1.จัดการความรู้ในโรงเรียนให้ครูที่สอนการคิดเป็นพี่เลี้ยงชั้นอื่นๆ 2.จัดทำชุดฝึกทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง จัดทำชุดฝึกทักษะการคิดตามหลักสูตรแกนกลาง

44 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน ตัวอย่าง จุดที่ควรพัฒนา เป้าหมาย ทางเลือก กิจกรรม/โครงการ ครูส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนเนื้อหาสาระมากกว่าเน้นกระบวนการคิดทำให้นักเรียนยังมีความสามารถการคิดน้อย 1.นักเรียน ป.1-3ทุกคนสามารถคิดวิเคราะห์ได้ 2.นักเรียน ป.4-6 ทุกคนสามารถคิดสังเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณได้ 3.นักเรียนทุกคนมีทักษะชีวิต 1.วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับการคิด 2.ครูจัดทำแบบฝึก/ชุดฝึกและแผนการฝึกคิด

45 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. การกำหนดวิธีการพัฒนา ต้องวิเคราะห์งานที่ปฏิบัติอยู่แล้ว ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ 2. การกำหนดวิธีการพัฒนาต้องเน้นให้เกิดคุณภาพจริงต่อนักเรียน อยู่ภายใต้สภาวะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. การกำหนดวิธีการต้องเน้นให้ทุกคนเห็นตรงกัน

46 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
3. นำมาสร้างแผนทำงาน 1. นำวิธีการที่กำหนดเป็นกิจกรรมหรือโครงการไปเขียนโครงการตามขั้นตอน โดย หลักการเหตุผล ตามที่วิเคราะห์จุดเด่นและจุดพัฒนา วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ก็นำมาจากการวิเคราะห์ กิจกรรม ก็ต้องเน้นให้เกิดตามวัตถุประสงค์

47 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. สานสู่การปฏิบัติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้มีการมอบหมายภารกิจให้กับบุคลกรในสถานศึกษาไปปฏิบัติ แบบ PDCA

48 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. สานสู่การปฏิบัติ -เน้นการมอบหมายให้ครูหรือผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติให้เกิดผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย สร้างปฏิทินของงานให้เห็นภาพตลอดแนว มีครบถ้วน PDCA

49 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
4. สานสู่การปฏิบัติ สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. การทำความเข้าใจในการทำงานต้องเน้น PDCA 2. ต้องเน้นการจัดทำปฏิทินการทำงานร่วมกันเพื่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 3. มีระบบการนิเทศภายในที่ส่งเสริมการทำงาน

50 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและข้อเสนอแนะการทำงาน 2. เพื่อมีการปรับปรุง พัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

51 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ จุดอ่อนของการปฏิบัติ คือ ขาดการติดตามความก้าวหน้า ปัญหาและข้อเสนอแนะการทำงานอย่างจริงจัง การติดตามไม่น่าเชื่อถือ ไม่มีกระบวนการติดตามและเครื่องมือ

52 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ หลักการติดตาม เพื่อนำมาจัดทำแผนติดตามมีคำถาม คือ ตามอะไร แค่ไหน: งานและขอบเขต ตามเพื่อไร : วัตถุประสงค์ของการติดตาม ตามอย่างไร : ติดตามด้วยวิธีการอย่างไร เช่น สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ ใครติดตาม: ผู้ถูกติดตาม ติดตามมีเครื่องมืออะไรบ้าง : เครื่องมือที่ใช้

53 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
แผนการติดตาม ตัวอย่าง งานที่ติดตาม วัตถุประสงค์เป้าหมาย วิธีการติดตาม เครื่องมือ การอ่านและเขียน เพื่อติดตามความสามารถในการอ่านของว่านักเรียนอ่านออกเขียนได้กี่คน 1.การให้อ่านและเขียนนักเรียนจากแบบทดสอบ 2. สอบถามปัญหาการสอน 1.แบบทดสอบการอ่านและเขียน 2.แบบสอบถามปัญหา 1.จัดติวเตอร์โดยใช้ชุดฝึกทักษะ นักเรียนทุกคนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างไร 1.สังเกตการติวเตอร์ 2.สังเกตการใช้ชุดฝึกทักษะ 1.แบบสังเกตการติงเตอรและการใช้ชุดฝึกทักษะ

54 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
5. เด่นชัดการติดตาม ตรวจสอบ สิ่งที่ต้องคำนึงถึง 1. การติดตามต้องระบุให้ชัดเจนว่าต้องการอะไร 2. ต้องมีเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ 3. วิธีการต้องตรวจสอบได้ ว่าโครงการมีปัญหา และอุปสรรคอะไร 4. ต้องนำผลการติดตาม ตรวจสอบมาแก้ไขและปรับปรุง

55 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
6.ชอบวัดและประเมินผล วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีการประเมินผลกระบวนการทำงาน และผลสัมฤทธิ์ของงาน 2. เพื่อนำผลไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปรับปรุงแก้ปัญหา

56 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
6.ชอบวัดและประเมินผล สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. วิธีการประเมินต้องกำหนดให้ชัดว่า ผลที่ได้ต้องตอบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และวิธีการ 2. วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนำผลมาปรับปรุงแก้ปัญหาต้องเน้นให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันและสามารถสรุปองค์ความรู้สู่การปฏิบัติรอบใหม่

57 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
7. หา Best practices ของการบริหารและเผยแพร่ผลงาน วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีเผยแพร่ผลการปฏิบัติที่ดีหรือดีเลิศ 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน 3. เพื่อให้เกิดการทำงานที่เรียกว่า เรียนรู้จากแชมป์ และนำไปสู่การพัฒนาวิชาชีพ

58 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
7. หา Best practices ของการบริหารและเผยแพร่ผลงาน สิ่งที่ควรคำนึงถึง 1. BP ต้องเป็นการปฏิบัติจริงและจบการทำงาน 2. การเผยแพร่ต้องเน้น อัตลักษณ์ของงานมากกว่าพูดรวมๆ 3. ควรมีการวิพากษ์งานเพื่อการพัฒนาต่อไป

59 สรุปการดำเนินตามขั้นตอน จะเห็น
1. แผนการดำเนินการตามนโยบาย ประกอบด้วย 1. จุดเน้นตามนโยบาย และเป้าหมาย 2. การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ที่กำหนดจุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 3. การกำหนดทางเลือก 4. โครงการ/กิจกรรม 5. ปฏิทินการดำเนินการ การกำกับติดตาม และประเมินผล 6. แผนการกำกับ ติดตามและประเมินผล

60 ขั้นตอนการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
ของฝากนักบริหารให้คิด

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84 ของฝาก  ไม่ตั้งตนเป็นคนเหนือคนอื่น ควรหยิบยื่นสิ่งดีดีมีมอบให้ เสนอแนะให้ขวัญกำลังใจ แสดงว่าจริงใจไม่ทิ้งกัน ฟังข้อมูลหนุนให้ทำนำให้คิด ชี้ถูกผิดแนะทางอย่างสร้างสรรค์ นำเทคนิคพลิกแพลงมาแบ่งปัน เป็นเพื่อนขวัญบนเส้นทางย่างก้าวเดิน

85


ดาวน์โหลด ppt การแปลงนโยบาย สู่การปฏิบัติภาคปฏิบัติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google