งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นายรัตนวุธ บุญเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นายรัตนวุธ บุญเทียบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
ชื่อผู้วิจัย นายรัตนวุธ บุญเทียบ

2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
ปัญหาการวิจัย การศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี มีความหลากหลายทางด้านความคิดการประพฤติปฏิบัติที่แตกต่างกันออกไปตามขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีของแต่ละท้องถิ่นซึ่งแสดงออกมาทางการมีส่วนร่วมย่อมมีความแตกต่างกันซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจนำมาศึกษาเป็นอย่างยิ่งการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จึงมีบทบาทสำคัญถ้าผู้ปกครองให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมในการบริหารวิทยาลัยในด้านต่างๆเพื่อให้นักเรียนที่จบการศึกษาได้มีความรู้ความสามารถไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพและพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในทุกๆด้านต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา 1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี

4 ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (Independent Variables) ( Dependent Variables)
แนวคิดในการศึกษา ตัวแปรอิสระ ตัวแปรตาม (Independent Variables) ( Dependent Variables) ปัจจัยส่วนบุคคล -เพศ -อายุ -ระดับการศึกษา -อาชีพ -รายได้ -ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น -ความสัมพันธ์กับบุคลากรในวิทยาลัย -ความเชื่อถือในโรงเรียน -ความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ -ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร การมีส่วนร่วมของ ผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัย 1. การร่วมวางแผน 2. การร่วมกิจกรรม 3. การร่วมระดมทรัพยากร 4. การร่วมประเมินผล

5 ประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือผู้ปกครองนักเรียน-นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี จำนวน 3,800 คนโดยใช้วิธีการว่านักเรียน 1 คนมีผู้ปกครอง 1 คน กลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้กำหนดขนาดตัวอย่างจากตารางสำเร็จรูปการกำหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และค่าของความคลาดเคลื่อน 5% จากจำนวนประชากรทั้งหมด 3,800 คนได้จำนวนตัวอย่างประมาณ364ตัวอย่างแต่เนื่องจากเพื่อความเที่ยงตรงและความถูกต้องของงานวิจัยผู้วิจัยจึงได้กำหนดตัวอย่างในการศึกษาวิจัยครั้งนี้จำนวน 400 ตัวอย่าง

6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ระดับการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี เป็นผลให้ในภาพรวมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยอยู่ในระดับปานกลางมีค่าเฉลี่ย 2.69 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านทั้งหมด 4 ด้านคือด้านการร่วมกิจกรรมด้านการร่วมระดมทรัพยากรด้านการร่วมประเมินผลด้านการร่วมวางแผนอยู่ในระดับปานกลางทั้งหมด การมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน ระดับการมี ส่วนร่วม 1. การร่วมกิจกรรม 2.70 0.83 ปานกลาง 2. การร่วมระดมทรัพยากร 0.94 3. การร่วมประเมินผล 2.68 0.92 4. การร่วมวางแผน 2.67 0.90 รวม 2.69 0.89

7 สรุปผลการศึกษาพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ ปีระดับการศึกษาระดับอนุปริญญา - ปริญญาตรีหรือสูงกว่าปริญญาตรีประกอบอาชีพส่วนตัว/รับจ้างมีรายได้ 5,001-10,000 บาทมีระยะเวลาอยู่ในท้องถิ่น 1-10 ปี 2.ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการร่วมกิจกรรมการร่วมระดมทรัพยากรการร่วมประเมินผลการร่วมวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง 3.ความสัมพันธ์กับบุคลากรในโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางความเชื่อถือในวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและความรู้ความเข้าใจในการบริหารโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง

8 สรุปผลการศึกษาพบว่า 4.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารวิทยาลัยได้แก่อายุความสัมพันธ์กับบุคลากรในวิทยาลัยความเชื่อถือในโรงเรียนความคาดหวังที่จะได้ประโยชน์ความรู้ความเข้าใจในการบริหารและปัจจัยที่ไม่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการบริหารโรงเรียนอาชีวศึกษาได้แก่เพศระดับการศึกษาอาชีพรายได้ ระยะเวลาที่อยู่ในท้องถิ่น


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงานวิจัย การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองใน การบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี ชื่อผู้วิจัย นายรัตนวุธ บุญเทียบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google