งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อรัญญา ไชยศร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อรัญญา ไชยศร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อรัญญา ไชยศร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การกับ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การของครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช อรัญญา ไชยศร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)

2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554)
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ ) ปัจจัยที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าทำให้ องค์การสามารถ ดำรงอยู่และ แข่งขันได้ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาประเทศไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การมีส่วนช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

3 วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ความสัมพันธ์ บุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดี

4 ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
กรอบแนวคิดการวิจัย ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) ตัวแปรตาม (Dependent Variables) บุคลิกภาพ (Personality) พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ (Organizational Citizenship Behavior) บรรยากาศขององค์การ (Organizational Climate) ความผูกพันต่อองค์การ(Organizational Commitment)

5 ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง บุคลิกภาพ Costa และ McCrae บรรยากาศขององค์การ Likert ความผูกพันต่อองค์การ Allen and Meyer พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ Organ

6 ครูโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน ในจังหวัดนครศรีธรรมราช
250 560 ประชากร กลุ่มตัวอย่าง โดยใช้วิธีการคัดเลือกด้วยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน

7 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลิกภาพ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
บุคลิกภาพแบบหวั่นไหว -0.13* ต่ำ บุคลิกภาพแบบแสดงตัว 0.42** ปานกลาง บุคลิกภาพ แบบเปิดรับประสบการณ์ 0.35** บุคลิกภาพ แบบประนีประนอม 0.37** บุคลิกภาพแบบมีจิตสำนึก 0.43** รวม 0.52** ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05

8 พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ความสัมพันธ์ระหว่างบรรยากาศขององค์การ กับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ บรรยากาศขององค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ความสัมพันธ์ บรรยากาศขององค์การ โดยรวม 0.31** ปานกลาง ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

9 ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์การกับพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ
ความผูกพันต่อองค์การโดยรวม 0.35** ปานกลาง ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

10 ความผูกพันต่อองค์การ
บุคลิกภาพ บรรยากาศขององค์การ ความผูกพันต่อองค์การ พฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ร้อยละ 62.9 ** อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01


ดาวน์โหลด ppt อรัญญา ไชยศร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(เอส.เทค.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google