งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
กลุ่ม 2 การพัฒนาข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์
1. ข้อมูลสถานะสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1. ยังไม่ดำเนินธุรกิจ 2. ดำเนินงาน 3. ดำเนินธุรกิจ 4. หยุดดำเนินธุรกิจ 5. เลิก 6. ชำระบัญชี 7. ถอนชื่อ 2. ดำเนินธุรกิจ 3. เลิก 4. ถอนชื่อ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

3 ข้อเสนอกลุ่ม ปรับสถานะและคำนิยามของสองหน่วยงานให้ตรงกัน
1. กสส. เพิ่มสถานะ “ดำเนินกิจการ” กตส. ปรับชื่อสถานะ “ดำเนินงาน” เป็น “ดำเนินกิจการ” 2. สถานะ “ดำเนินธุรกิจ” ปรับนิยามของการปรับสถานะใหม่เป็น “มีการดำเนินธุรกิจ และจัดทำงบทดลองเดือนแรกได้” 3. กสส. เพิ่มสถานะ “หยุดดำเนินธุรกิจ” วันที่ปรับสถานะ (ทั้งสองกรม) ให้ใช้วันต้นปีบัญชีถัดไป โดยใช้ข้อมูลจากงบ การเงินของปีบัญชีที่ไม่มีการดำเนินธุรกิจ

4 2. การใช้ข้อมูลระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการของสหกรณ์และเกษตรกร
ข้อเสนอครั้งที่แล้ว กตส.จะถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ จสส.และ กสส. ข้อเสนอครั้งนี้ 1. ขอให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประสานกับสำนักงานตรวจบัญชีฯเพื่อกำหนดวันจัดอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 2. กสส.ช่วยกระตุ้นสหกรณ์ในการจัดทำและใช้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ

5 3. การใช้ข้อมูลร่วมกันในการส่งเสริมและแก้ไขปัญหาของ สหกรณ์/กลุ่มเกษตร
4. สร้างฐานข้อมูลกลางเพื่อใช้ร่วมกัน 5. จัดทำข้อมูลรายงานงบการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตร แบบ Online การใช้ฐานข้อมูลระหว่างกัน ของ 2 กรม

6 ข้อเสนอที่ประชุมในครั้งนี้
ผู้ใช้งานระดับภูมิภาค/ส่วนกลางทั้ง 2 กรม สามารถเข้าดูข้อมูลระหว่าง กันได้ (ข้อมูลทางการเงิน,ข้อมูลทางทะเบียน) ซึ่งที่ประชุมครั้งที่แล้วเสนอให้ทำ MOU ระหว่างหน่วยงาน, จัดทำ Web Service - ข้อเสนอครั้งนี้ ให้ ผอ.ศูนย์สารสนเทศ ทั้ง 2 กรม ไปดำเนินการร่วมกัน เพื่อหาข้อสรุป และเสนอผู้บริหารต่อไป 2. งบทดลองประจำเดือน เมื่อทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ได้งบทดลอง ประจำเดือนจากสหกรณ์แล้ว ให้จัดส่งให้กับสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ด้วย


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาข้อมูลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google