งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางปรับระบบข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางปรับระบบข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางปรับระบบข้อมูล
ปี ๒๕๕๒

2 แนวทางการปรับปรุงปี ๒๕๕๒ ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒
รายงานสรุปการตรวจสอบคุณภาพงบ การเงิน ผลการปรับผังบัญชี การส่งข้อมูลเป็นรายเดือนต่อๆกันไป การทำงบการเงินรวม การทำรายงานการเงินและงบบริหาร การส่งข้อมูลแม่ข่าย และรวมลูก หรือ แม่ข่าย และลูกรายตัว (โครงการวิจัย)

3 ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒

4 ปรับฐานข้อมูลเป็นปี ๒๕๕๒ มีข้อมูลตั้งแต่ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒
มีข้อมูลตั้งแต่ ๒๕๕๐ ๒๕๕๑ ๒๕๕๒ แยกข้อมูลแยก Web Hfo50.cfo.in.th Hfo51.cfo.in.th Hfo52.cfo.in.th มีเมนูที่ สลับปรับเปลี่ยนกันได้ เมนูบางส่วนที่ไม่สอดคล้องกับแนวคิด จะลบออกไป

5 รายงานสรุปการตรวจสอบ
คุณภาพงบการเงิน

6 รายงานสรุปการตรวจสอบ
ไม่พบเอกสารประกอบ กองทุน UC / ปกส. / ต่างด้าว ช่วงเวลาการรับรู้ การปรับปรุงค่าใช้ไป

7 ผลการปรับผังบัญชี

8 ผลและขั้นตอนการปรับผังบัญชี
ภาพรวมการปรับรหัสบัญชี ศึกษาผังที่เพิ่มเติม / ผังที่ไม่ใช้แล้ว ดังนั้น Web เดิม ปี ๕๑ ให้ใช้ผังเดิม ผังใหม่และ Web ๕๒ เริ่มใช้ ตค. ๕๑ นำงบปลายปี ๕๑ ปรับปรุงบัญชีที่ไม่ ใช้ เข้าสู่ผังใหม่ เป็น ยอดยกมา ส่งยอดยกมาและงบทดลองเดือน ต่อๆมาใน Web ปี ๕๒

9 ผลและขั้นตอนการปรับผังบัญชี
Web ปี ๕๒ จะตรวจสอบถ้ามีผังเก่า ผสมมาจะไม่รับ และ เตือนพวกเรา ปรับโปรแกรมให้เข้ากับผังใหม่ GL52 CodeConversion52 จะปรับรายงานการเงินและวิเคราะห์ ใหม่ งบบริหาร / อัตราส่วนการเงิน

10 การส่งข้อมูลเป็นรายเดือน
แบบต่อๆกันไป

11 การส่งข้อมูลเป็นรายเดือน
ปี ๒๕๕๐ ส่งเป็นรายเดือน ปี ๒๕๕๑ ส่งเป็นรายเดือนและทบยอด ปี ๒๕๕๒ ส่งเป็นรายเดือนอย่างเดียว เหตุผล ตรวจสอบยากเพราะมีสองแบบ เปรียบเทียบยาก บางอัตราส่วนต้องใช้ค่าด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เปรียบเทียบยาก

12 การทำงบการเงินรวม

13 การทำงบการเงินรวม ขั้นตอนเดิม กำหนดบัญชีระหว่างกัน
ต้องกระทบยอดด้านคนให้และคนรับให้ เท่ากัน ต้องทำกระดาษทำการตัดรายการระหว่าง กัน ส่งกระดาษทำการนั้นเป็นรายเครือข่าย รวมเครือข่ายเป็นจังหวัด รวมจังหวัดเป็นประเทศ

14 การทำงบการเงินรวม ขั้นตอนใหม่ ขอข้อมูลเฉพาะหน่วยงานแม่ข่าย(คนให้)
ขอข้อมูลเฉพาะบัญชีระหว่างกัน ขอเฉพาะข้อมูลกลางปี และปลายปี ขอข้อมูลสรุปรายการย่อย ขอให้ดึงข้อมูลจากระบบ ขอให้ส่งข้อมูลกลับ

15

16

17 การทำรายงานงบการเงิน
แบบงบบริหารและการวิเคราะห์

18 การทำรายงานงบการเงิน
การทำงบการเงินรวม รายงานการตรวจสอบ รายงานคะแนนตรวจสอบ รายงานและการวิเคราะห์งบการเงิน

19 โครงการวิจัยการส่งข้อมูล
งบแม่ข่าย และ งบลูกรายตัว

20 การส่งข้อมูล งบแม่ข่าย และ งบลูกรายตัว
โครงการทดลองกับบางจังหวัด/บาง เครือข่าย ผู้ที่จัดระบบได้ คือ จังหวัด และที่ส่วนกลาง ส่งรายชื่อแม่ข่าย และ สอ. ที่เป็นลูกข่าย การส่งข้อมูลงบทดลอง เดิม จะต้องรวมงบทดลองของ สอ. เป็นงบรวม ลูกก่อนแล้วจึงส่ง ถ้าอยู่ในโครงการ ให้ส่งงบแม่ และ งบ สอ. แต่ละ สอ. เดี่ยวๆได้เลย ไม่ต้องรวมเป็นงบรวมก่อน


ดาวน์โหลด ppt แนวทางปรับระบบข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google