งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผู้วิจัย นางสาววริศรา ไชยโย ผู้วิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (Development of a Training Package.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผู้วิจัย นางสาววริศรา ไชยโย ผู้วิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (Development of a Training Package."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผู้วิจัย นางสาววริศรา ไชยโย ผู้วิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (Development of a Training Package on the Internal Quality Assurance of Private Vocational Education Institutions) การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (Development of a Training Package on the Internal Quality Assurance of Private Vocational Education Institutions) ผู้วิจัย นางสาววริศรา ไชยโย ผู้วิจัย

2 ความเป็นมาและ ความสำคัญของปัญหา ทำไมต้อง มี การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา ทำไมต้อง มี การ ประกัน คุณภาพ การศึกษา กฎหมาย บังคับ สร้างความ เชื่อมั่นให้ ผู้รับบริการ การศึกษา ป้องกันการจัด การศึกษา ที่ไม่มีคุณภาพ ที่ไม่มีคุณภาพ พัฒนา คุณภาพ ผู้เรียน พัฒนา

3 วัตถุประสงค์ของ การวิจัย  เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุด ฝึกอบรม เรื่อง การประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการ อบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา สมมุติฐานของการวิจัย  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการ อบรม เรื่อง การประกันคุณภาพ ภายใน สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา หลังการใช้ชุดฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการใช้ ชุดฝึกอบรม

4 ขอบเขตของการ วิจัย ตัวแปรต้น (Independent Variable)  ตัวแปรต้น (Independent Variable) ชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ตัวแปรตาม (Dependent Variable)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการ อบรม  ความคิดเห็นที่มีต่อชุดฝึกอบรม กลุ่มตัวอย่าง :  กลุ่มตัวอย่าง : ผู้บริหาร และครูของ วิทยาลัยฯ ปีการศึกษา 2556 จำนวน 30 คน คัดเลือกด้วยวิธีการแบบ เจาะจง (Purposive Sampling)

5 ขั้นตอนการ ดำเนินการวิจัย  เตรียมห้องปฏิบัติการ สำหรับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  แจ้งวัตถุประสงค์พร้อมทั้งอธิบายวิธีการ เรียนด้วยชุดฝึกอบรม  ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pretest)  เรียนด้วยชุดฝึกอบรม ( ระหว่างบทเรียน แทรกแบบฝึกหัด / กิจกรรม )  ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest)  ทำแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีต่อชุด ฝึกอบรม  เก็บรวมรวมข้อมูล นำผลคะแนนที่ได้มา วิเคราะห์ผลเพื่อทดสอบ สมมุติฐานต่อไป

6 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล รายการประเมินnคะแนนเต็มXS.D.ร้อยละ คะแนนแบบฝึกหัด3060 51.4 3 2.7985.72 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน3040 32.1 3 3.0680.33 1. ผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพ ของชุดฝึกอบรม

7 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ( ต่อ ) รายการประเมินnXS.D.t-test ค่า sig คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน3021.333.26 21.73*0.00 คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน3032.133.06 2. ผลการวิเคราะห์หาผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียนของผู้เข้ารับการอบรม ที่ใช้ชุดฝึกอบรม ที่ใช้ชุดฝึกอบรม

8 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ( ต่อ ) รายการ ประเมิน XS.D.แปลผล จำนวน 12 รายการ 4.620.51มากที่สุด 3. ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของผู้เข้ารับ การอบรมที่มีต่อชุดฝึกอบรม ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล ( ต่อ )

9 สรุป ผลการวิจัย 1. ผลการหาประสิทธิภาพของชุดฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลี่ยของแบบฝึกหัดเท่ากับ 51.43 หรือคิดเป็นร้อย ละ 85.72 และคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังการอบรม เท่ากับ 32.13 หรือคิดเป็นร้อยละ 80.33 แสดงว่าสื่อที่ใช้ ในการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพมากกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 ที่ กำหนดไว้ 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการอบรมที่ใช้ ชุดฝึกอบรม พบว่า ผู้เรียนที่เรียนด้วย ชุดฝึกอบรม เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05 3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เข้ารับการอบรมที่ มีต่อชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาเอกชน ประเภทอาชีวศึกษา พบว่า ผู้เข้ารับการ อบรมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (X) เท่ากับ 4.62 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ.51

10 รูปภาพ ประกอบ


ดาวน์โหลด ppt ผู้วิจัย นางสาววริศรา ไชยโย ผู้วิจัย การพัฒนาชุดฝึกอบรม เรื่อง การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เอกชน ประเภทอาชีวศึกษา (Development of a Training Package.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google