งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวใน สังคมไทย การประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวใน สังคมไทย การประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวใน สังคมไทย การประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาเด็กและครอบครัว วันที่ ๒๙ กันยายน พ. ศ. ๒๕๕๒

2 เร ตติ้ง (1) TV4Kids (2) บุหรี่ ร่าง พรบ. เร ตติ้งเกม ประเมิน หลักสูตร กลุ่มย่อย รายงานผล ร่าง พรบ. กองทุน สื่อฯ ประชุม วิชาการ ระดับชาติ เพื่อ ขับเคลื่อน งาน (A) ICT Youth Connect พิจารณา โครงการ มหกรรมพูน พลังเด็ก (3) ICT 4 Society ลงพื้นที่ ๕ จังหวัด ร้านเกม พัฒนาเครือข่าย วิชาการ สบท (3) ICT 4 Society (B) Media4Society พิจารณาโครงการ การขับเคลื่อนงาน ด้านสื่อปลอดภัย และสร้างสรรค์พ้น ที่นำร่อง กรรมการ สื่อฯ TV Thai ในการพัฒนา ศูนย์กลางการอบรม (C) ICT Inter Forum มีประเด็นเรื่อง งบประมาณในการ เดินทางของ วิทยากรจาก ต่างประเทศ

3 ชุดความรู้ และ การผลักดันความรู้ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ สื่อ ด ยคด ยค ส่งเสริ มสื่อ ICT4S oc 1. หลักสูตรการอบรม การผลิตสื่อสำหรับ เด็ก 2. เกณฑ์การปรากฎตัว บุหรี่ในหนัง 3. ปัจจัยเอื้อต่อการทำให้ เด็กใช้ไอซีทีเชิง สร้างสรรค์ ตัวอย่าง เชิงประสบการณ์ (SS) 4. การเรียนรู้เท่าทันสื่อ ใหม่ 5. ชุดความรู้ว่าด้วยกองทุน สื่อสร้างสรรค์ 6. ชุดความรู้พืนฐาน กฎหมาย & สังคมใน การใช้ไอซีทีเพื่อการ พัฒนาสังคม 7. การพัฒนาร้านเกมให้ เป็นพื้นที่การเรียนรู้ CSR ศูนย์กลา งการ อบรม ร่วมกับ ทีวีไทย คู่มือจัด เรตติ้งบุ หรี การ ประชุม นานาชา ติร่วมกับ แพลน ยุทธศา สตร์สื่อ ปลอดภั ย สร้างสร รค์ วิชาการ สื่อเด็ก ระดับชาติ ร่วมกับ สสย ร่าง กฎหมา ย กองทุน โครงการ ร้านเกม ปลอดภัย สร้างสรร คต้นแบบ ยุทธศา สตร์สื่อ ปลอดภั ย สร้างสร รค์ หลักสูตร การเรียน รู้เท่าทัน สื่อ เวทีพูน พลังเด็ก ICT Inter Forum

4 ชุดความรู้ และ การผลักดันความรู้ ปี ๒๕๕๒ - ๒๕๕๓ (8) ชุดความรู้ต้นแบบในการ ทำงานสื่อระดับจังหวัด ( โครงการวิจัยและพัฒนาการ ขับเคลื่อนอนุสื่อฯระดับจังหวัดนำ ร่อง ) องค์ความรู้ในการปฏิรูป กฎหมาย นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับสื่อ ปลอดภัยและ สร้างสรรค์สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัว โคร ง สร้า ง กลไ ก ยุทธศา สตร์สื่อ ปลอดภั ย สร้างสร รค์ วาระ เด็ก เยาวช น ประเด็น ด้านสื่อ

5 การนำเสนอผลการทำงานต่อสาธารณะ www.gotoknow.org/blog/archangoh www.tv4kids.org www.oknet.in.th


ดาวน์โหลด ppt โครงการด้านสื่อปลอดภัย สร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ สำหรับเด็ก เยาวชน ครอบครัวใน สังคมไทย การประชุมกรรมการวิชาการ สถาบันแห่งชาติเพื่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google