งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในยุคสื่อใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในยุคสื่อใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในยุคสื่อใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑
อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและ ครอบครัว ม.มหิดล

2 ประเด็นในการนำเสนอ สถานการณ์เด่นด้านไอซีทีที่มีผลต่อเด็ก
แนวคิดใหม่ในการทำงาน เครื่องมือในการทำงาน การบริหารจัดการ

3 (๑) สถานการณ์เด่นด้านไอซีทีที่มีผลต่อเด็ก
การเติบโตทางเทคโนโลยีและก้าวเข้าสู่ยุค 3G โลกแห่งแอพพลิเคชั่น ยุคทองของเครือข่ายสังคมออนไลน์ (เครือข่ายเด็กหัวใสกับการสร้างเครือข่ายรูปแบบใหม่ การใช้ประโยชน์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์ ) วัฒนธรรมในการใช้งานเริ่มเปลี่ยนไปในทางสร้างสรรค์มากขึ้นแต่ขาดระบบการสนับสนุนที่ยั่งยืน และ การต่อยอดขยายผล รูปแบบการสนับสนุนเริ่มมีความชัดเจน เงิน (กองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา) ความรู้ โอกาส พื้นที่ แต่ยังไม่มีการจัดระบบการจัดการ องค์กรหลัก กสทช องค์กรเสริม เนคเทค (การจัดการรูปแบบใหม่ ใช้ต้นทุนเดิม การจัดการใหม่ วางแผนที่ผลลัพธ์ร่วมกัน) ๖ สถานการณ์เด่นด้านไอซีที แนวคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ การจัดการรูปแบบใหม่

4 สถานการณ์ด้านการเติบโตของเครือข่ายสังคมออนไลน์ ใน Facebook.com

5 (๒) แนวคิดใหม่บนฐานแนวคิดเดิม
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการใช้สื่อใหม่ = ทักษะรู้เท่าทัน + การใช้เพื่อการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ทิศทางของการใช้ไอซีทีเพื่อการพัฒนา ๕ ด้าน การศึกษา สังคม การสื่อสาร ซอฟท์แวร์ เศรษฐกิจ ปัจจัยหนุน ๓ ส่วน ตัวเด็ก บุคคลรอบข้าง (พ่อแม่ ครู โรงเรียน ชุมชน พี่เลี้ยง) โอกาส พื้นที่ รวมถึงโจทย์ในการทำงาน ต้องการการขยายเครือข่าย ต่อยอดคุณค่าของผลงาน ๖ สถานการณ์เด่นด้านไอซีที แนวคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ การจัดการรูปแบบใหม่

6 One Tablet per Child ลดความเสี่ยง
วัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไอซีทีเครื่องมือพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ลดความเสี่ยง

7 (๓) เครื่องมือใหม่ต่อยอดจากเครื่องมือเดิม
๖ สถานการณ์เด่นด้านไอซีที หลักสูตรวัฒนธรรมสร้างสรรค์ในการใช้สื่อใหม่ หลักสูตรรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตรครูในการสนับสนุนเด็ก หลักสูตรชุมชนในการสนับสนุนเด็ก แนวคิดใหม่ เครื่องมือใหม่ การจัดการรูปแบบใหม่

8 (๔) การบริหารจัดการภายใต้แนวคิด การร่วมทุนทางสังคม
การต่อยอดผลลัพธ์ พื้นที่นำเสนอ โจทย์ท้าทาย ผู้สนับสนุน Show Share Shop ออนไลน์ ออฟไลน์ ยิ่งท้าทายยิ่งพัฒนา โครงการประกวด TQ NSC ครูหนุน ครูพลิก ครูบรรยากาศ พ่อแม่ ชุมชน พี่เลี้ยง การสนับสนุนต้นแบบ พัฒนาเครือข่ายครู ต้นแบบ กระแสสังคม ต่อยอดทางสังคม และ เศรษฐกิจ สื่อสารความสำเร็จ การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

9 ข้อเสนอในการทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
สร้างเนื้อหาและจัดการเนื้อหา เครื่องมือครู พ่อแม่ ต้นแบบและวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ขยายผลต่อยอดเชิงคุณค่า ปฎิรูปกฎหมาย นโยบาย

10 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๑ เด็กสร้างสื่อชุมชน
ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๑ เด็กสร้างสื่อชุมชน นักข่าวจิ๋ว สวนหม่อน นักข่าวเด็กในชุมชน ได้รับการอบรมให้ความรู้โดย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ นักข่าวพลเมือง ทีวีไทย ต้นทุนในพื้นที่ และ ต้นทุนนอกพื้นที่

11 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๒ เด็กหัวใสฉลาดใช้ไอซีที
Confuse Way สำรวจตัวช่วย (๑) ตัวเด็กเอง (๒) พ่อแม่ (๓) ครู (โรงเรียน) (๔) พื้นที่ออนไลน์ (๕) พื้นที่ออฟไลน์ (๖) พี่เลี้ยง (๗) เครือข่าย (๘) ชุมชน ความรู้ โอกาส เทคโนโลยี เงิน

12 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๓ เด็กกับเกมคอมพิวเตอร์
นักกีฬาเกม เด็กสร้างเกม คอลัมนิสก์เกม คนผลิตสื่อ

13 ตัวอย่างกรณีศึกษาที่ ๕ เด็กหัวใสฉลาดใช้ไอซีที


ดาวน์โหลด ppt ประเทศไทยกับการเตรียมความพร้อมของเด็กในยุคสื่อใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google