งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บันทึกการประชุม ห้อง สื่อใหม่กับการรู้เท่าทันสื่อ การสัมมนาวิชาการเท่าทันสื่อ ครั้งที่ ๑ ไทย-ทัน-สื่อ มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บันทึกการประชุม ห้อง สื่อใหม่กับการรู้เท่าทันสื่อ การสัมมนาวิชาการเท่าทันสื่อ ครั้งที่ ๑ ไทย-ทัน-สื่อ มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บันทึกการประชุม ห้อง สื่อใหม่กับการรู้เท่าทันสื่อ การสัมมนาวิชาการเท่าทันสื่อ ครั้งที่ ๑ ไทย-ทัน-สื่อ มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๔ บันทึกการประชุมโดย อ.อิทธิพล ปรีติประสงค์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม. มหิดล

2 สื่อใหม่เป็นเครื่องมือ
ประเด็นของการหารือ สื่อใหม่เป็นเครื่องมือ กลไกและยุทธศาสตร์ เท่าทันสื่อใหม่

3 ๖ เหตุผลว่าทำไมต้องเท่าทันสื่อใหม่ เพื่ออธิบายกรอบแนวคิดพื้นฐาน
๖ เหตุผลว่าทำไมต้องเท่าทันสื่อใหม่ เพื่ออธิบายกรอบแนวคิดพื้นฐาน เนื้อหาในสื่อใหม่ ถูกต้อง แท้จริง หรือไม่ เชื่อถือได้แค่ไหน มีผล ต่อสุขภาพ พฤติกรรม ฯลฯ การหลอมรวมทางเทคโนโลยี มี ผลต่อการแพร่กระจาย และคงอยู่ ของเนื้อหา เครือข่ายสังคมออนไลน์กับการ สร้างค่านิยมทางสังคม กลไกการตลาดกับการใช้งาน มี ผลต่อการค่านิยม การบริโภคและ เงิน การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมกับ การเรียนรู้จากสื่อ (ระยะเวลา การเลียนแบบ ค่านิยม) ข้อมูลส่วนบุคคล ปัญหาจาก เทคโนโลยี Information Communication Technology

4 ประเด็นของการทำงานการเรียนรู้เท่าทันสื่อใหม่
(๑) เท่าทันสื่อใหม่ (ข้อมูล สื่อสาร เทคโนโลยี) เท่าทันข้อมูล เท่าทันระบบการสื่อสาร เท่าทันตนเองเชิงพฤติกรรม เท่าทันเทคโนโลยี เท่าทันกลไกการตลาด เท่าทันสังคมสื่อใหม่ ไปสู่ วัฒนธรรมสร้างสรรค์ในสื่อใหม่ (๒) ใช้สื่อใหม่เป็นเครื่องมือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ สื่อใหม่ (พัฒนาเนื้อหา กระจายความรู้ สร้างค่านิยมเชิงบวก กระแส สังคมแห่งการเรียนรู้ อบรม) การสร้างแรงจูงใจ ทุน สังคม โอกาส การกับดูแลกันเอง กลไก ทางนโยบาย หลักสูตรการเรียนรู้เท่าทันสื่อ (ตามช่วงวัย และ ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย หลักสูตรวัฒนธรรมสร้างสรรค์สื่อใหม่ หลักสูตรวิชาชีพ (เล่นเกม อาชีพ) ระบบเรตติ้ง หลักสูตรการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ การจำแนกเครือข่าย เครือข่ายสังคมจริง,เครือข่ายสังคมออนไลน์ และ เครือข่ายชุมชนเกม ,เครือข่ายภาควิชาชีพ เครือข่ายครอบครัว การขยายการเรียนรู้ การสร้างระบบการเฝ้าระวัง การผลักดันเชิงนโยบาย กติกาพื้นฐาน เครื่องมือพื้นฐาน กฎหมายพื้นฐาน กลไก ทางสังคม กลไก ทางความรู้

5 ยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน
หลักสูตร เครื่องมือ สื่อ เครือข่าย สร้างและรวบรวม ”ความรู้” จาก ”เครือข่าย” ต่างๆ สร้างความเข้าและสำนึกร่วมผ่านสื่อสาธารณะ และสื่อใหม่ เครือข่ายติดตามเฝ้าระวัง เครือข่ายจากโลกเสมือน อบรมผ่านเครือข่ายทางสังคม เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย ปฎิรูปกฎหมาย ระบบการอบรมผ่านเครือข่าย ระบบการสื่อสารสังคม เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ มหกรรมประจำปี (ท้องถิ่น ภูมิภาค ประเทศ) กฎหมาย นโยบาย มากกว่า FB โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชุมชน เครือข่ายวิชาชีพ SN

6 ต้นทุนที่สังคมไทยมี ความรู้จากเครือข่าย การส่งผ่านความรู้
ความรู้จากเครือข่าย การส่งผ่านความรู้ หลักสูตรเท่าทันสื่อ ใน ระดับอุดมศึกษา การ สื่อสารดิจิตอล คณะไอซีที ม.แม่โจ้ คณะสารสนเทศ เพื่อการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร หลักสูตรเท่าทันสื่อ ในกลุ่ม วิชาชีพ โรงเรียนสอนการ เล่นเกม เครือข่าย เครือข่ายติดตาม เครือข่ายความรู้ เครือข่ายส่งเสริม เครือข่ายอบรม TOT (คณะไอซีที มหาวิทยาลัยต่างๆ ,เครือข่ายพลเมืองชาวเน็ต , สภาเด็กและเยาวชน ,เครือข่าย GM ,เครือข่ายครอบครัวอาสาเฝ้าระวังและสร้างสรรค์สื่อ) การบริหารจัดการที่มีอยู่หรือ กำลังจะมี การจัดการทั่วไป การเรียนการ สอนผ่านเทคโนโลยี วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ค่ายอาสา ระดับมหภาค เครือข่าย คุ้มครองผู้บริโภค ระดับกฎหมาย กองทุนสื่อ สร้างสรรค์ กองทุนเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา


ดาวน์โหลด ppt บันทึกการประชุม ห้อง สื่อใหม่กับการรู้เท่าทันสื่อ การสัมมนาวิชาการเท่าทันสื่อ ครั้งที่ ๑ ไทย-ทัน-สื่อ มหกรรมการเรียนรู้เท่าทันสื่อแห่งชาติ ครั้งที่ ๑.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google